1152. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda, 5. júl 2015, Ludrová

ilustrácia„Ty však z výsosti, svätá a ctihodná hlava, hľaď na nás, túžiacich za tebou, svojimi modlitbami, vysloboď svojich učeníkov z každého nebezpečenstva a rozširuj pravé učenie, bludárstvo však prenasleduj, aby sme, žijúc tu dôstojne podľa svojho poslania, stáli potom s tebou, tvoje stádo, po pravej strane Krista, nášho Boha, a prijali od neho večný život. Lebo jeho je sláva i česť na veky vekov. Amen.“ Takto zakončuje autor (podľa niektorých historikov ide o sv. Gorazda) životopis svätého Metoda (Žitie Metodovo), čím nám dáva rukolapný dôkaz o tom, že solúnski bratia boli už tesne po svojej smrti uctievaní ako svätí. I životopisec sv. Cyrila hovorí o zázrakoch, ktoré sprevádzali udalosti v Ríme po smrti Filozofa, vďaka ktorým ľudia „ešte väčšmi prilipli k jeho svätosti a dôstojnosti.“

Read more

Spomienka na bombardovanie Spišskej Novej Vsi – 28. 3. 2015, Spišská Nová Ves

ilustráciaAko pre dieťa je krst vodou otvorením sa novému životu, tak pre novonarodený Slovenský štát bol krst ohňom boj jeho stíhačov a bombardérov proti maďarskému letectvu. Ako pre dieťa tento akt nadobúda význam vo vzťahu k Bohu a je nutné ho hodnotiť vo vysoko pozitívnych intenciách, tak krst ohňom, ktorým prešlo slovenské „JA“ nadobudlo obrovský význam vo vzťahu ku perspektíve životaschopnosti štátu.

Áno, Slovensko prišlo o ďalšie územia, áno, padli vojaci, áno boli straty na majetku, áno… Nič však neprekoná konečný výsledok, vyplývajúci z bitky, v ktorej obstáli, síce slabší, ale o toľko viac odhodlanejší, aby tak nadviazali na slávnych predkov a ukázali cestu súčasníkom i nasledovníkom. Práve toto integrálne spojenie má Read more

76. výročie vzniku 1. Slovenského štátu, Nižná Šebastová, 15. marec 2015

ilustráciaPočas 1. ČSR sa musel slovenský element na poli ideovom pasovať najmä s dvoma prúdmi: antiklerikalizmom a čechoslovakizmom. Antiklerikalizmus potláčal katolícku postať slovenského národa, čechoslovakizmus jeho národnú individualitu. V hierarchii hodnôt stojí náboženstvo nad národom, preto možno pražský antiklerikalizmus považovať za väčšie zlo, než pražský čechoslovakizmus, hoc teoreticky i prakticky boli bytostne prepojené. Z mnohých prejavov ľudáckych vodcov možno jasne vyvodiť skutočnosť, že štátna samostatnosť nebola vnímaná ako cieľ a hodnota sama osebe, lež ako prostriedok k tomu, aby sa mohol slovenský národ rozvíjať na svojom a podľa svojho, teda najmä v duchu kresťanskom, čo za demoliberálneho režimu 1. ČSR nebolo uskutočniteľné.

Read more

106. výročie narodenia Emanuela Teodora Böhma, Košice, 1. február 2015

ilustráciaStačí aj krátka reflexia životných dejov Emanuela Teodora Böhma na to, aby sme dospeli k odhodlanej borbe za prirodzené práva Slovákov, ako k spoločnému menovateľu jeho jednotlivých životných etáp. Už v mladosti a počas profesorských rokov prejavoval záujem o národné dianie. Politicky sa však začal angažovať až po Viedenskej arbitráži, keď si to situácia na okupovanom juhoslovenskom území skutočne vyžadovala, keď služba blížnemu v duchu princípov katolíckeho národovectva stála nad individuálnymi túžbami po pokojnom živote. O nemalom význame Emanuela Teodora Böhma v boji za slovenské práva a proti maďarskému šovinizmu svedčia aj pokusy o fyzickú likvidáciu jeho osoby zo strany Maďarov. Božia Prozreteľnosť im však zabránila. Emanuel Teodor Böhm ostal politicky činný aj po druhej svetovej vojne, pokúsil sa spolu s inými osobnosťami katolíckeho Read more

Spomienka na vdp. Jána Nemca; Lieskovec – Žalobín – Poloma – Šarišské Bohdanovce, 17. november 2014

0Spomienka na Božieho služobníka Jána Nemca, ktorou sme si pripomenuli 70. výročie jeho vraždy partizánmi, začala o 9. hodine v Lieskovci. Odtiaľ sme sa skupinka asi 20 pútnikov vybrali smerom do Žalobína cez Štefanovce. Lesnou a poľnou po daždi rozbahnenou cestou sme asi po dvoch hodinách vyšli na cestu v Žalobíne, odkiaľ sme približne po hodine dorazili do kostola Božského srdca Ježišovho v Polome, kde sa uskutočnila zádúšná tridentská liturgia za Jána Nemca. V kázni celebrant zdôraznil nebezpečnosť komunistického systému, hrdinskosť a vieru Jána Nemca. Po sv. omši sme sa, poslinení na duchu v prijímaní sv. Tela Kristovho, pohostili aj u našich Read more

1 5 6 7 8 9 25