77. výročie vzniku 1. Slovenského štátu, 13. marec 2016, Nižná Šebastová

Nedeľa 13. marca 2016 patrila už tradičnej spomienke na prvý Slovenský štát zo 14. marca 1939. Uskutočnila sa napoludnie v Nižnej Šebastovej pri buste Otca národa Mons. Andreja Hlinku. Pred samotnou spomienkou sme sa zúčastnili na byzantskej sv. liturgii v prešovskej gréckokatolíckej katedrále. Po ceste do Nižnej Šebastovej, zastaviac sa na cintoríne, sme si uctili padlých slovenských a nemeckých vojakov, bojovníkov proti boľševizmu, a krátkou modlitbou poprosili Všemohúceho za ich duše.

Žijeme v dobe všeobecného úpadku, ktorý je spôsobený odpadom človeka od svojho Stvoriteľa. Svet sa topí v pokrokárskom bahne a úzka cesta do neba sa stáva v tomto diabolskom zmätení ešte užšou.

…že ako to súvisí s odkazom 14. marca?

Nie je možné dostatočne analyzovať podstatu toho-ktorého politického hnutia, ak nejdeme k jeho koreňom, prvotným pohnútkam a motiváciám. Tak si treba pri skúmaní fenoménu ľudáckeho hnutia uvedomiť jednu kľúčovú vec, a síce skutočnosť, že toto hnutie bolo primárne reakciou na spomínaný odpad od Boha, na liberálno-sekularizačné tendencie, ktoré boli v Uhorskom štáte prepojené aj s maďarizáciou. Nie je veľa krajín, čo sa dokázali efektívne aktivizovať proti modernému úpadku, ktorý mal v prvej polovici 20. storočia už značný rozsah. Slovensko je však jednou z nich a skutočnosť, že Slovenský štát trval len niekoľko rokov mu nijakým spôsobom neuberá na význame. Zvlášť, keď si uvedomíme, aké obrovské sily boli mobilizované samotným diablom, aby zničili katolícku európsku civilizáciu. Človek 21. storočia je natoľko ovplyvnený modernými bludmi, že ak si vôbec uvedomuje nejaký úpadok, tak nanajvýš polovičate, potiaľ, pokiaľ sa to doktýka jeho pohodlia, prípadne potiaľ, pokiaľ sa to konfrontuje s tým, čo má nejakým spôsobom zaužívané. Preto nemožno očakávať, že by mohol takýto človek doceniť význam ľudáckeho hnutia, ktoré s pomocou Božej Prozreteľnosti vyústilo v prvú slovenskú štátnosť, v kontexte katolíckeho reakcionárstva.

Ľudácky program stihol dokázať svoju životaschopnosť aj počas krátkeho trvania Slovenského štátu. Je potrebné si uvedomiť, že keď bude Božej spravodlivosti učinené zadosť a Pán Boh obnoví poriadok vo svete, tak súčasný demoliberálny odpad bude vykydnutý na smetisko dejín a oprášené budú práve katolícke princípy, na ktorých bytostne stálo aj ľudácke hnutie.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.