Nové slobodné Slovensko
NSS na FB

Nové slobodné Slovensko je našou víziou na zemi. Účasť na Božej sláve víziou na nebi. Nové slobodné Slovensko znamená toľko, čo vláda Krista Pána na zemi slovenskej, ako predobraz Kristovej vlády na nebi. Nové pre nás znamená tradičné, teda nové pre moderného, od tradície odtrhnutého človeka, avšak v kontexte dejín skôr staronové, v zmysle návratu k tradícii. Slovenská tradícia je tradíciou katolíckou. Je to poklad, ktorý nám zanechali naši otcovia. Postrádať ju znamená kráčať v ústrety záhube. Slobodu vnímame ako napĺňanie Božích zákonov tu na zemi, na základe interpretácie a dodržiavania tradično-katolíckych zásad a preto „slobodné“ znamená verné Kristu Pánu. Slovensko, je vlasťou nášho slovenského národa, kde sídli slovenský ľud, od pradávna na Bohom danej mu zemi, aby žil na Jeho obraz a v Jeho duchu spravoval slovenskú zem.

Občianske združenie
Nové slobodné Slovensko
Vajanského 6
080 01 Prešov

IČO: 355 49 599
Číslo účtu: 2620038770/1100 Tatra banka

Darčekové predmety NSS Jozef Tiso Dielňa sv. Jozefa Sacrum Imperium REX! Krása liturgie Te Deum Vendée Monarchia Integrální katolíci