Nové slobodné Slovensko
NSS na FB

600maeder_c1000_800Čo si máme počať? Zem sa otriasa. Vody potopy sveta stúpajú stále vyššie. Hrádze sa trhajú. Umenie diplomatov zlyháva. Nedajú nám ani chlieb ani mier. Čo si počať?

V tejto dobe všeobecnej bezradnosti prichádza Ježiš a tvrdí: Amen, hovorím vám, čokoľvek budete prosiť od môjho Otca v mojom mene, dá vám. Proste a dostanete. Sú takí, ktorí hovoria: Nie je tomu tak. Prosíme a nedostávame! Hľadáme a (viac…)

Pridané: 10. 03. 2017 Rubrika: Cirkev, Slovo klasika

HlinkaCtené zhromaždenie! Drahí bratia rodáci!

Keď hovejúc milému pozvaniu riaditeľstva tohto zhromaždenia, prichádzam k vám, drahí bratia, aby vo vašich radostiach účasť bral, aby pri ohnisku vášho oduševnenia a zápalu sa okrial, aby svedkom bol vášho nadšenia; ba čo viac, aby som aj ja priožil malú triesočku na vatru vášho boja, prinášam vám pozdravenia od vašich bratov Liptákov. (viac…)

Pridané: 07. 12. 2016 Rubrika: História, Osobnosti, Slovo klasika

HlinkaRok čo rok zvykol som posielať našim spolkom vianočný pozdrav posolstva a blahopriania. Robím to veľmi rád, lebo Vianoce sú ten rodinný sviatok, ten symbol lásky a bratskej radosti, kde je každý preniknutý citom; citom rodinným, citom spolupatričnosti. Človek stále cíti túžbu po domácnosti a rodine; všade sa dobre cíti, ale najlepšie doma. Boháč, milionár, utečenec i dieťa rado myslí na domáci pokoj, na detinské roky, kde plný ilúzií, snov a rozprávok, prežil vek nevinnosti a radosti. Vojak, študent môže ísť (viac…)

Pridané: 24. 12. 2014 Rubrika: Slovo klasika

59780_357533177733203_2846237597538715557_nPri príležitosti blížiaceho sa 150. výročia narodenia otca slovenského národa, rímsko-katolíckeho kňaza, kazateľa, politika, ľudomila a verného sluhu Božieho, Jeho Excelencie, preláta Andreja Hlinku (27. septembra 1864-2014), sme pripravili pre národne uvedomelých Slovenov darčekový komplet  (viac…)

Pridané: 10. 09. 2014 Rubrika: Slovo klasika

ilustrácia(Redakčné spracovanie prejavu Jozefa Tisu na verejnom zhromaždení 5. júla 1927 v Nitre)

Svoju reč započal spomienkou na sv. Cyrila a Metoda. Dvaja svätí, ktorí už pred tisíc rokmi boli slovenskými apoštolmi katolicizmu, položili vlastne základy nášho dnešného štátu z čoho možno dôvodiť, že ich požehnaná práca mala nielen cirkevné, ale aj politické vzťahy. Z toho plynie, že v určitých vzťahoch (viac…)

Pridané: 24. 07. 2014 Rubrika: Slovo klasika

Príloha…Slávnostné zhromaždenie! Zmysel posledných udalostí je víťazstvo idey národa slovenského. Toto musí byť jadro, z ktorého vyklíči celá naša budúcnosť a celý náš ďalší vývoj. Čo bude slúžiť slovenskému národu a čo mu bude na osoh, to budeme podporovať, čo by ho ohrozovalo alebo by mu bolo na škodu to budeme prenasledovať a deptať. (viac…)

Pridané: 10. 10. 2013 Rubrika: Slovo klasika

Ilustrácia„Nacionalizmus, národná to sebeckosť, je nielen nutnou hybnou silou práce za národ, lež je i prirodzeným meradlom povinnosti každého národa voči ostatným národom, ako je láska k sebe hýbadlom vlastného povznesenia a meradlom spojenia s blížnymi. Ale aby tak sebaláska, ako aj nacionalizmus nestali sa silami deštrukčnými, (viac…)

Pridané: 20. 06. 2013 Rubrika: Slovo klasika

IlustráciaNo, teraz chcem hovoriť o prezidentovi Jozefovi Tisovi. Už sme boli dávnejšie známi v Ružomberku. Ružomberok bolo ohnisko, kde sa to všetko stalo ešte za starého pána (Andreja Hlinku). Tie moje známosti so slovenskou vládou boli vlastne plodom ružomberského kaplánovania. Sú z tých čias, keď boli ešte poslancami, boli to naši osobní známi. Pri takých návštevách mal kaplán úlohu obsluhovať, ale aj spoločensky sa im venovať, konferovať (viac…)

Pridané: 12. 06. 2013 Rubrika: Slovo klasika

IlustráciaVčera doniesli anglické noviny článok o Česko-slovenskej republike. „Svetlý bod“, takto nazvali našu republiku a v istom zmysle mali pravdu. Robotníckych štrajkov bolo u nás menej ako v zahraničí. Ľud pracoval, lebo náš slovenský ľud má ešte niečo z tej holubičej povahy. Ale ešte neuschla farba článku, možno že dobre zaplateného, ešte neodznelo posolstvo prezidenta republiky vo výročnú slávnosť jubilea povedané, vďaku mu ešte len (viac…)

Pridané: 30. 05. 2013 Rubrika: Slovo klasika

Krížová cesta Krista Kráľa, Syna Božieho(V článku „Krížovou cestou“ Jozef Tiso poukazuje na paralely medzi krížovou cestou Pána Ježiša Krista na Golgotu a zápasom národa slovenského za svoju samostatnosť. Kristova krížová cesta, celé Jeho utrpenie a umučenie zakončené smrťou sprostredkovali ľudskému pokoleniu oslobodenie sa od okov dedičného hriechu. Slobodu nemožno dosiahnuť bez obety – táto myšlienka je hlavnou tézou článku, a tak (viac…)

Pridané: 28. 03. 2013 Rubrika: Slovo klasika

Dr. Jozef TisoKaždý ďalší rok slovenskej štátnosti v takej miere, v akej nás oddiaľuje od začiatkov samostatného štátneho života, odhaľuje i jeho základy, dokazujúc ich zdravú správnosť a životnú solídnosť. Slovenský štát je síce nie vojnovým produktom, ale vojnové reflexy sú stálym sprievodom jeho doterajšieho života, ktoré podrobili istej tvrdej skúške jeho životaschopnosť. Skúsenosti uplynulých štyroch rokov dokazujú, že základy slovenského štátu sú zdravé. Je to pre nás nielen (viac…)

Pridané: 14. 03. 2013 Rubrika: Slovo klasika

Zneuctenie sochy Panny MárieMnohý závidí ich postavenie, ale o mesiac, rok iste nebude závidenia hodný ich úrad. Idú nápady na školu, chrám i rodinu, ktoré oni svojim vlastným životom musia odbíjať. Rozpútané vášne ešte neutíchli, pozostatky války sa javia. 360 chrámov zneuctených a znesvätených, tisíce sôch pováľaných, pokaličených. Disciplína a samokázeň popúšťa u kňazov i svetských… (viac…)

Pridané: 13. 02. 2013 Rubrika: Slovo klasika

Untitled 2Cirkev je ustanovizeň božská nie pre politiku, ani nie v prvom rade pre vedu a umelectvo, ale pre večnú spásu duší ľudských.

Povinnosti Cirkvi: vyučovať

Aby Cirkev tento cieľ previesť mohla, dal jej božský zakladateľ, Syn Boží, rozkaz a poverenie vyučovania ľudí: Iďte a učte všetky národy. Ľudí učiť a vychovávať má právo Boh na základe stvorenia, vykúpenia a udržania ľudstva. Boh teda toto právo odovzdal Cirkvi, ktorá na základe tohto poverenia je povinná učiť ľudí. Povinnosť túto Cirkev vždy plnila, plní a plniť chce, však i najnovší cirkevný zákonník v kánone 1372 povinnosť túto za vážnu ustaľuje. Žiaľ Bohu však, že novoveké prúdy verejného života prekážajú plnenie povinností týchto, a my keď sa v katolíckych organizáciách zaoberáme s touto otázkou a vystupujeme verejne a dôverne za vyučovanie náboženstva v školách, pracujeme a či bojujeme teda za to, aby Cirkev plniť mohla a musela svoju povinnosť. (viac…)

Pridané: 03. 02. 2013 Rubrika: Slovo klasika

Čo je to tradícia? Aké má zákony? Znovu a znovu si to treba uvedomovať a poznanie prehlbovať. Z tradície skutočnej, žitej, sa vypracujú jej zákony, aby vyplývali na utváranie zdravej tradície novej. Mohlo by sa namietať, že tradícia sa zväčša ustaľovala spontánne, ako prírodný proces. Či sa teda vnášaním racionálneho uvedomovania nerozrieďuje a neoslabuje, keďže racionálno niekedy naozaj rozrieďuje životný proces. Isteže, izolované racionálno, vytrhnuté zo životného súvisu. Pre racionalizmus je predovšetkým príznačné, že ku tradícii nemá vzťahu, že (viac…)

Pridané: 30. 01. 2013 Rubrika: Slovo klasika

Ten všeobecný záujem, v stredobode ktorého stoja vianočné sviatky, je najlepším dôkazom ich večného charakteru. Rozhodnutím večných svetoplánov Božích stali sa skutkom a plodnosťou bohatého myšlienkového obsahu svojho, sú nepostrádateľnou klenotnicou pre jednotlivcov (viac…)

Pridané: 24. 12. 2012 Rubrika: Slovo klasika
Ďalšia strana »
Darčekové predmety NSS Jozef Tiso Dielňa sv. Jozefa Sacrum Imperium REX! Krása liturgie Te Deum Vendée Monarchia Integrální katolíci