Dr. Jozef Tiso: Krížovou cestou

Krížová cesta Krista Kráľa, Syna Božieho(V článku „Krížovou cestou“ Jozef Tiso poukazuje na paralely medzi krížovou cestou Pána Ježiša Krista na Golgotu a zápasom národa slovenského za svoju samostatnosť. Kristova krížová cesta, celé Jeho utrpenie a umučenie zakončené smrťou sprostredkovali ľudskému pokoleniu oslobodenie sa od okov dedičného hriechu. Slobodu nemožno dosiahnuť bez obety – táto myšlienka je hlavnou tézou článku, a tak ako Kristus musel priniesť najvyššiu obetu, aby nás oslobodil, tak musí priniesť potrebné obety za svoje oslobodenie aj slovenský národ. Článok bol písaný v čase, keď boli Bohu a rodu verní Slováci v takmer každej oblasti tvrdo prenasledovaní slobodomurárskym režimom 1. Read more

Deň slovenskej triezlivosti – Úvodník Jozefa Tisu k štvrtému výročiu vzniku Slovenskej republiky

Dr. Jozef TisoKaždý ďalší rok slovenskej štátnosti v takej miere, v akej nás oddiaľuje od začiatkov samostatného štátneho života, odhaľuje i jeho základy, dokazujúc ich zdravú správnosť a životnú solídnosť. Slovenský štát je síce nie vojnovým produktom, ale vojnové reflexy sú stálym sprievodom jeho doterajšieho života, ktoré podrobili istej tvrdej skúške jeho životaschopnosť. Skúsenosti uplynulých štyroch rokov dokazujú, že základy slovenského štátu sú zdravé. Je to pre nás nielen Read more

Reč Andreja Hlinku pri príležitosti vysviacky prvých troch slovenských biskupov, 13. februára 1921, Nitra

Zneuctenie sochy Panny MárieMnohý závidí ich postavenie, ale o mesiac, rok iste nebude závidenia hodný ich úrad. Idú nápady na školu, chrám i rodinu, ktoré oni svojim vlastným životom musia odbíjať. Rozpútané vášne ešte neutíchli, pozostatky války sa javia. 360 chrámov zneuctených a znesvätených, tisíce sôch pováľaných, pokaličených. Disciplína a samokázeň popúšťa u kňazov i svetských… Read more

Dr. Jozef Tiso: Škola a výchova dietok

Untitled 2Cirkev je ustanovizeň božská nie pre politiku, ani nie v prvom rade pre vedu a umelectvo, ale pre večnú spásu duší ľudských.

Povinnosti Cirkvi: vyučovať

Aby Cirkev tento cieľ previesť mohla, dal jej božský zakladateľ, Syn Boží, rozkaz a poverenie vyučovania ľudí: Iďte a učte všetky národy. Ľudí učiť a vychovávať má právo Boh na základe stvorenia, vykúpenia a udržania ľudstva. Boh teda toto právo odovzdal Cirkvi, ktorá na základe tohto poverenia je povinná učiť ľudí. Povinnosť túto Cirkev vždy plnila, plní a plniť chce, však i najnovší cirkevný zákonník v kánone 1372 povinnosť túto za vážnu ustaľuje. Žiaľ Bohu však, že novoveké prúdy verejného života prekážajú plnenie povinností týchto, a my keď sa v katolíckych organizáciách zaoberáme s touto otázkou a vystupujeme verejne a dôverne za vyučovanie náboženstva v školách, pracujeme a či bojujeme teda za to, aby Cirkev plniť mohla a musela svoju povinnosť. Read more

Dr. Ladislav Hanus: O tradícii.

Čo je to tradícia? Aké má zákony? Znovu a znovu si to treba uvedomovať a poznanie prehlbovať. Z tradície skutočnej, žitej, sa vypracujú jej zákony, aby vyplývali na utváranie zdravej tradície novej. Mohlo by sa namietať, že tradícia sa zväčša ustaľovala spontánne, ako prírodný proces. Či sa teda vnášaním racionálneho uvedomovania nerozrieďuje a neoslabuje, keďže racionálno niekedy naozaj rozrieďuje životný proces. Isteže, izolované racionálno, vytrhnuté zo životného súvisu. Pre racionalizmus je predovšetkým príznačné, že ku tradícii nemá vzťahu, že Read more

1 2 3 4 5 6