Nové slobodné Slovensko
NSS na FB

…Za starej, bývalej republiky boli sme dôslední v tom, že chceme autonómiu v rámci Československej republiky. Že táto naša snaha nebola chápaná, myslím, že som to dostatočne pri daných príležitostiach už osvetlil. Do konštitútu som dal – to tiež musím zdôrazniť, že keď ma prvý prezident republiky Masaryk menoval za ministra a bol som u neho na nástupnej audiencii, vtedy mi povedal výslovne toto: „Teraz budete vo vláde. (viac…)

Pridané: 13. 10. 2012 Rubrika: Slovo klasika

Hneď z prvého kroku našich vyšetrujúcich orgánov som zistil, že obžaloba proti mne vznesená zakladá sa na veľmi mýlnom predpoklade, o čo som tiež hovoril, a preto som sa usiloval svojimi podaniami i dnešným vysvetlením poukázať na to, že je veľmi treba a snaha po objektívnej pravde priamo núti k tomu, aby sme posvietili na pohnútky a hybné sily mojej politickej činnosti. Urobil som tak a robím kvôli objektívnej pravde, aby sa vyšetrovanie viedlo nielen na falošných predpokladoch čerpaných z bežnej politickej frazeológie a prenášaných na môj prípad, ale aby sa ono dostalo na základ prísnej objektivity a aby sa došlo k želanej spravodlivosti. (viac…)

Pridané: 19. 09. 2012 Rubrika: Slovo klasika

Zakončili ste porady, na ktorých ste prebrali to, čo ste von skúsili a čo najviac potrebujete. Toto posedenie na zakľúčenie týchto porád je vlastne ich pokračovaním a preto aj ja prispejem k nim svojou myšlienkou. Tvoriteľskou myšlienkou Hlinkovej gardy je odhodlanosť pre činnú obhajobu práva národa. Táto myšlienka bola základnou ideou Rodobrany a potom gardy. Proti šliapaniu našej pravdy sa tvorila Rodobrana. Pod tým istým zameraním tvorila sa po 6. októbri 1938 Hlinková garda. Táto myšlienka činne bojovať za práva národa bola vtedy nanajvýš aktuálna, lebo sme vedeli, že sa s československou mocou dostaneme do konfliktu. Preto táto tvoriteľská myšlienka viedla k vzniku gardy. Kým Hlinková garda mala túto myšlienku, viedla národ a žila. Neskoršie účinkovaním ľudskej zloby a neprajníkov slovenského národa videlo sa, ako by Hlinkova garda túto myšlienku opustila. (viac…)

Pridané: 04. 09. 2012 Rubrika: Slovo klasika

Dr. Rašlovi som povedal v Leopoldove na jar  1968: „Za našej éry ste skutočne niečo protizákonné robili a sedeli ste za to iba niekoľko mesiacov. Za vážne veci, za ktoré všade na svete dávajú tresty smrti – bola vojna.  A vo svojom vlastnom režime, o ktorý ste sa zaslúžili viac než ktokoľvek – reč bola o Husákovi, Novomestskom, Clementisovi – , len vo vyšetrovacej väzbe ste sedeli dva, tri i štyri roky proti všetkým zákonom, úplne nevinný a vaši žalárnici sediaci na najvyšších miestach, vaši najbližší priatelia a spolubojovníci, vedeli o vašej nevine! Ako ste to len mohli vydržať pri zdravom rozume?
(viac…)

Pridané: 30. 08. 2012 Rubrika: Slovo klasika

Slovenska sme verné deti,

drahá je nám naša vlasť,

za ňu srdce ohňom svieti,

veď to naša rozkoš, slasť.

 

Dunaj, Tatry, Váh, to pýcha,

raj náš, svätá veleba,

Slovák zaň sa neostýcha

i mrieť, keď je potreba. (viac…)

Pridané: 22. 07. 2012 Rubrika: Slovo klasika

Zaiste dobre známa je už každému čitateľovi novín tá skutočnosť, že nd. Biskupský zbor vydal ohlas, v zmysle ktorého žiaden katolícky učiteľ, žiaden katolícky žiak nesmie byť členom spolkov ako sú Sokol YMCA, YWCA, atď.
(viac…)

Pridané: 27. 06. 2012 Rubrika: Slovo klasika

Už dvetisíc rokov sa ozýva nadšený spev tento nad otvoreným hrobom Kristovým. „Koho hľadáte, niet Ho tu…, vstal z mŕtvych…Alleluja!“ Dvetisíc rokov je veľká diaľka a spev tento rozlieva sa ešte vždy pôvodnou svojou intenzitou po srdciach, v ktorých akú – takú rezonančnú pôdu nachádza. Srdce ľudí v myšlienkovom kruhu kresťanstva žijúcich ešte i dnes pocíti tú samú radosť, ktorou oplývali apoštolovia a najbližší krúžok učeníkov Kristových na radostnú zvesť: Vstal z mŕtvych! Radosti tejto podkladom nebola len číra osobná známosť s Kristom, nebola to len priateľská priazeň, ktorá prirodzene len tešiť sa musela osláveniu priateľa a známeho tak výborného, bol to ale pocit zabezpečenia podmienok jestvovania svojho osobného a nie menej i pocit ten, že skutočnosťou zmŕtvychvstania Kristovho poistená je i možnosť vytrvania v tom myšlienkovom kruhu, v ktorom boli vychovaní a ktorý za nepostrádateľný  podklad ďalšieho jestvovania i vo všeobecnosti považovali. (viac…)

Pridané: 06. 04. 2012 Rubrika: Slovo klasika

Krásna Hôrka po vypáleníPočínam druhú knihu o Ľudovítovi Štúrovi písať pod tým úderom, ktorý zatriasol rezidenciou cisársko-kráľovskou a prenikol až do najvzdialenejších kútov dvojdielnej našej monarchie, podľa Beusta hovoriac, cisa translajtajskej, pod úderom 8. Decembra! V tento deň zhorel „Musen-Tempel“, ako volajú noviny nemecké hrinkovské divadlo (Ring-Theater) vo Viedni a pochoval v sebe v jednej polhodine 500 ľudí. (viac…)

Pridané: 11. 03. 2012 Rubrika: Slovo klasika

Milí bratia a sestry! Brat Dr. Polakovič naznačil nielen historické známky tejto mojej prednášky, že ona odznieva práve v týždni štátnych osláv, ale naznačil slovami veľkej hlinkovskej revolúcie i budúce zamierenie, ktoré má našu činnosť usmerňovať. Istá vec je, že moja prednáška má takúto súvislosť. (viac…)

Pridané: 31. 12. 2011 Rubrika: Slovo klasika

V plnosti časov, keď sa dovŕšili predpoklady božskou spravodlivosťou a múdrosťou určené, prišiel na svet, do pospolitosti ľudskej, aby obnovil, čo bolo smrteľne ranené a na svoju pôvodnú životnú cestu nastrojil, čo bolo poblúdené. Hoci bol túžobne očakávaný cez tisícročia, prichádza nikým skoro nezbadaný: hoci je určený ľudstvu, iba nemá príroda ho víta, hoci spása, pozdvihnutie ľudí je cieľom príchodu Jeho, nevšímavosť Betlehemčanov a záškodná  žiarlivosť vznešených Jeruzalemčanov je prvou ozvenou Jeho príchodu. (viac…)

Pridané: 24. 12. 2011 Rubrika: Slovo klasika

„Z liberalizmu vyšlá degenerovaná demokracia rozpútala v mentalite slovenskej skoro s anarchiou hraničiacu ľubovôľu každého jednotlivca, lebo sa musela uchádzať o priazeň každého. Keďže spôsob získavania si jednotlivcov a tried nemohol byť vzhľadom na rozdiely rozumové a charakterové vždy otvorený a správny, musela sa uchyľovať k metódam zavádzania. Preto bolo, že politika sa stala pánskym huncúctvom a pomer ľudu ku vláde i štátu bol pomerom pudovitého odporu proti krotiteľským pokusom ovládateľa. (viac…)

Pridané: 23. 11. 2011 Rubrika: Slovo klasika

Svedectvo Dr. Jozefa Tisa, prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 31. augusta 1941, o svojom duchovnom zraste s veriacimi, medzi ktorými začal svoju kňazskú činnosť v Oščadnici. (viac…)

Pridané: 10. 11. 2011 Rubrika: Slovo klasika

 

Jak v bosoráckom kotle, všetko vrie,

i páchne smolou, nervy zhubne dráždi…

Už všade púšť sa odrodilská strie,

cnosť na hnoji a zločin v svätokráži,

a keď sa niekto k žertve rozguráži,

sám opustený, zapľúvaný mrie!

I vlastní bratia naňho hanu metú:

Že načo hlavou v múr…a jeden proti svetu? (viac…)

Pridané: 06. 11. 2011 Rubrika: Slovo klasika

Iste, že nebolo a nebude vianočnej oslavy, v rámci ktorej by sa betlehemský pozdrav anjelský primerane neprízvukoval, obsah jeho patričným spôsobom nerozoberal. Nie div. Veď Vianoce sú vrúcnou oslavou narodenia túžobne očakávaného Vykupiteľa, sú sviatkom radosti nad príchodom Krista-Spasiteľa na svet. A anjelsky pozdrav betlehemský je autentickým výkladom zmyslu príchodu Vykupiteľa na svet z tej stránky, ktorá sa bližšie týka človeka.  (viac…)

Pridané: 24. 12. 2010 Rubrika: Slovo klasika

Jozef TisoJozef Tiso: Pre mládež našu nemožno za vzor postaviť ani vody stojaté, ani vody bez usmernenia sa napred rútiace. Obe sú škodlivé, ktoré iba ničia už jestvujúce hodnoty a nové sotva pomáhajú vytvoriť. (viac…)

Pridané: 28. 09. 2010 Rubrika: Slovo klasika
« Predošlá strana
Ďalšia strana »
Darčekové predmety NSS Jozef Tiso Dielňa sv. Jozefa Sacrum Imperium REX! Krása liturgie Te Deum Vendée Monarchia Integrální katolíci