STANOVY NSS

OBSAH
I. Základné ustanovenia:
§ 1 Registračné a štatutárne náležitosti
§ 2 Charakter združenia
§ 3 Oblasti pôsobnosti
§ 4 Symboly

II. Členská základňa:
§ 5 Uzavretie členstva
§ 6 Stupne členstva
§ 7 Práva a povinnosti členov
§ 8 Peripetie členstva

III. Organizačné ustanovenia:
§ 9 Hlavný vedúci
§ 10 Voľba Hlavného vedúceho
§ 11 Právomoci hlavného vedúceho
§ 12 Vedúci pre duševnú disciplínu
§ 13 Vedúci pre fyzickú disciplínu
§ 14 Správca hmotných zdrojov
§ 15 Správca verejného profilu
§ 16 Snem
§ 17 Predseda Snemu
§ 18 Opravné konanie voči funkcionárom združenia
§ 19 Dekréty Hlavného vedúceho
§ 20 Vykonávacie smernice vedúcich funkcionárov

IV. Záverečné ustanovenia:
§ 21 Hospodárenie
§ 22 Zánik
§ 23 Prechodné ustanovenia

 

PREAMBULA

NOVÉHO SLOBODNÉHO SLOVENSKA

 

«Nové» pre nás znamená tradičné, teda nové pre moderného, od tradície odtrhnutého človeka, avšak v kontexte dejín skôr staronové, v zmysle návratu k tradícii. Slovenská tradícia je tradíciou katolíckou. Je to poklad, ktorý nám zanechali naši otcovia. Postrádať ju znamená kráčať v ústrety záhube.

«Slobodu» vnímame ako napĺňanie Božích zákonov tu na zemi, na základe interpretácie a dodržiavania tradično-katolíckych zásad a preto «slobodné» znamená verné Kristu Pánu.

«Slovensko», je vlasťou nášho slovenského národa, kde sídli slovenský ľud, od pradávna na Bohom danej mu zemi, aby žil na Jeho obraz a v Jeho duchu spravoval slovenskú zem.

z „Vyjasnenia ideových pilierov Nového slobodného Slovenska v nadväznosti na Manifest“ prijatého Snemom 29. 12. 2012

 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Registračné
a štatutárne náležitosti

 

(1) Nové slobodné Slovensko je občianske združenie s vlastnou právnou subjektivitou podľa zákona č. 83/1990 Zb. – Zákona o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré sa svojou činnosťou podieľa na budovaní občianskej spoločnosti v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, podľa týchto Stanov, svojich vnútorných predpisov a najlepšieho svedomia a mravného vedomia svojich členov.
(2) Nové slobodné Slovensko v súlade so Stanovami zriaďuje prostredníctvom niektorého z troch vedúcich funkcionárov nižšie organizačné zložky s odvodenou právnou subjektivitou od ods. 1 tohto paragrafu, a to dekrétom alebo vykonávacou smernicou, pričom identifikačné číslo na dekréte alebo vykonávacej smernici zriaďujúcej nižšiu organizačnú zložku združenia s odvodenou právnou subjektivitou vytvorí Štatistický úrad Slovenskej republiky z identifikačného čísla nositeľa výlučnej právnej subjektivity a z poradového čísla;
(3) Nové slobodné Slovensko nie je cirkvou ani náboženskou organizáciou podľa zákona č. 308/1991 Zb. v z. n. p. – Zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, ale na občianskom princípe a báze dobrovoľnosti združuje najmä takých občanov,

a) ktorí sa svojím náboženským vyznaním hlásia k Rímsko-katolíckej Cirkvi už pôsobiacej na území Slovenskej republiky so súhlasom štátu,

b) a ktorí všeobecné a tradičné hodnoty z toho vyplývajúce považujú za integrálnu súčasť svojho občianskeho svetonázoru a svedomia v súlade s čl. 24 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky,

c) a ktorí tieto všeobecné hodnoty chcú jednak verejne a organizovane prejavovať vo vzťahu k celospoločenským otázkam, a jednak vo vzťahu k ostatným členom združenia a vo všetkých oblastiach pôsobnosti združenia.

d) Náboženská nevraživosť sa vylučuje.
(4) Nové slobodné Slovensko napriek svojej univerzálnej povahe nevykonáva funkcie štátnych orgánov podľa osobitného zákona, neriadi štátne orgány ani neukladá povinnosti občanom, ktorí sa slobodne a dobrovoľne nerozhodli stať sa členmi združenia pokiaľ príslušné štátne orgány nerozhodnú inak. Žiadne miesto v Stanovách neslobodno vykladať v rozpore s týmto ustanovením.
(5) Nové slobodné Slovensko má jedinečný názov, ktorý sa líši od názvov iných právnických osôb a na svoje označenie používa tiež skratku „NSS“.
(6) Nové slobodné Slovensko sa môže stač členom iných právnických osôb, pokiaľ z takého vzťahu nevyplýva obmedzenie, spreneverenie sa či vzdanie sa vlastného Charakteru združenia podľa § 2 Stanov či vlastnej právnej subjektivity vyplývajúcej z ods. 1 tohto paragrafu.
(7) Oficiálnym oznamovaco-komunikačným prostriedkom Nového slobodného Slovenska je internetový blog umiestnený na webovom sídle www.nss.sk, respektíve jeho tlačená podoba a iné tlačoviny či materiály, ktoré používajú symboliku združenia podľa § 4 Stanov a / alebo ich autorstvo je potvrdené na uvedenom internetovom blogu.
(8) Sídlo Nového slobodného Slovenska sa nachádza na Štefánikovej ulici 15, 080 01 Prešov, zatiaľ čo združenie pôsobí na celom území Slovenskej republiky.

 

§ 2

Charakter združenia

 

(1) Nové slobodné Slovensko je disciplinovaným združením obrancov tradičného katolicizmu a slovenského národovectva,
(2) ktoré uznáva hodnotu Boha ako absolútna, Krista ako spásy, Cirkvi ako učiteľky tradície, hierarchie ako podmienky jestvovania, človeka ako koruny všetvorstva, prírody ako poručenej človeku do daru a opatery, muža a ženy ako osobitých, nezameniteľných a nescudziteľných stvorení, ľudskej existencie ako života od počatia v lone matky, národa ako pokrvného a kultúrneho živlu, rodiny ako človekom nedeliteľného a úradom nedotknuteľného hlavného nositeľa tohto národného živlu.
(3) Mottom združenia je nápis pozostávajúci z kombinácie latinského príslovia a axiómy pápeža sv. Pia X. v latinčine: „Memento mori! Salus animarum suprema lex!“ Motto sa do slovenčiny prekladá ako: „Pamätaj, že musíš zomrieť! Spása duší (je) zákon najvyšší!“

 

§ 3

Oblasti pôsobnosti

 

(1) Všeobecná oblasť pôsobnosti združenia sa vytyčuje za účelom úpravy vnútornej správy združenia a jeho styku s inými subjektmi a orgánmi verejnej správy. Nové slobodné Slovensko preto:

a) napomáha uspokojovať záujmy a potreby svojich členov v oblastiach svojej pôsobnosti,

b) poskytuje príspevky a podpory členom na účel ich realizácie sa v oblastiach pôsobnosti združenia,

c) zastupuje svojich členov pri presadzovaní a obhajovaní ich spoločných práv, záujmov a potrieb voči orgánom verejnej správy a ostatným subjektom,

d) sústreďuje finančné prostriedky a zabezpečuje systém rozdelenia a poukazovania štátnych, verejných, súkromných a vlastných zdrojov, ktoré sú svojou právnou povahou určené na financovanie činnosti členov v oblastiach pôsobnosti združenia,

e) koordinuje činnosť svojich nižších organizačných zložiek s odvodenou právnou subjektivitou,

f) vykonáva podnikateľskú činnosť a vstupuje do obchodných vzťahov za účelom podpory oblastí svojej pôsobnosti,

g) spolupracuje s inými domácimi a zahraničnými, štátnymi i súkromnými inštitúciami, skupinami a organizáciami, ktoré majú podobné ciele a zámery a pôsobia v podobných oblastiach činnosti,

h) poukazuje na všeobecne negatívne a nebezpečné fenomény v dnešnej spoločnosti,

i) obracia sa na štátne orgány s petíciami podľa § 18 zákona č. 83/1990 Zb. – Zákona o združovaní sa občanov v z. n. p. a podľa zákona č. 85/1990 Zb. – Zákona o petičnom práve v z. n. p.,

j) organizuje, podporuje a zastrešuje prednášky, diskusné stretnutia, spomienkové slávnosti, tábory, turnaje, súťaže a sprievody súvisiace s oblasťami svojej pôsobnosti,

k) propaguje a napomáha propagácii tradičných hodnôt plynúcich z charakteru združenia.

(2) Kultúrno-spoločenská oblasť pôsobnosti združenia sa vytyčuje ako svetonázorová spolková oblasť pôsobenia, a preto Nové slobodné Slovensko:

a) vzdeláva v národopise,

b) vychováva a vedie k občianskym cnostiam, k láske k národu a vlasti, k uznávaniu autorít, prirodzenej hierarchie a zákonnosti,

c) všestranne napomáha inštitútu manželskému ako i ochraňuje jeho tradičnú konštitucionálnu podstatu byť zväzkom jedného muža a jednej ženy, rovnako ako jeho bytostný účel založiť manželstvom rodinu a riadne v nej vychovávať pokrvné potomstvo,

d) venuje sa dobročinnosti vo veciach ochrany života od počatia po jeho prirodzenú smrť,

e) zabezpečuje kultúrno-výchovné vyžitie sa mládeže vo voľno-časových mimoškolských záujmových aktivitách,

f) apeluje na kultúrne ustanovizne a združenia, politické strany, vládnych činiteľov a štátnych reprezentantov so svojimi návrhmi na prekonanie, respektíve zmiernenie dopadov spoločensko-politických kríz na národ,

g) zachováva, zveľaďuje a vytvára kultúrne artefakty celospoločenskej ale i miestnej hodnoty,

h) podporuje starostlivosť o ekosystémy a aktivity smerujúce k obmedzeniu zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné či kultúrne dedičstvo, vzhľad krajiny, znížiť jej ekologickú stabilitu, ako aj odstraňuje dôsledky takýchto zásahov v súlade so zákonom,

(3) Náboženská oblasť pôsobnosti združenia sa vytyčuje ako špecifická svetonázorová spolková oblasť pôsobenia v prísnom súlade s § 1 ods. 3 Stanov, a preto Nové slobodné Slovensko:

a) informuje o dejinnom kontexte a spôsobe slávenia dnešnej výnimočnej formy rímskeho rítu – tzv. „Missa Tridentina“ alebo „omša vekov“ – Rímsko-katolíckej Cirkvi v rámci jej historických i súčasných zákonných inštitúcií vo svete i na Slovensku,

b) povzbudzuje členov vo viere k Bohu a ku kladnému vzťahu k Rímsko-katolíckej Cirkvi,

c) spolupracuje s katolíckou Cirkvou a jej bratstvami, rehoľami, inštitúciami a nezávislými kresťanskými intelektuálmi za účelom šírenia základných a tradičných kresťanských hodnôt a právd,

d) z náboženských dôvodov propaguje nedeľu ako „najstarší sociálny zákon“ – teda ako deň pracovného pokoja a všemožne sa snaží získať v spoločnosti všeobecnú zhodu pre tento postoj, ktorá by viedla k legislatívnym úpravám v súčasnom ako i budúcom právnom systéme,

e) vo všetkých oblastiach svojich pôsobností dbá, aby tie boli oživované a integrálne napájané všeobecným duchom kresťanským podľa jeho univerzálnej kresťanskej či partikulárnej slovenskej tradície.

(4) Športovo-telovýchovná oblasť pôsobnosti združenia sa vytyčuje ako záujmová spolková oblasť pôsobenia, a preto Nové slobodné Slovensko:

a) vedie a podporuje rozvoj všeobecnej fyzickej zdatnosti, pohybových a telesných zručností a schopností svojich členov ako i teoretických poznatkov z telovýchovy a možností ich praktického uplatnenia;

b) povzbudzuje svojich členov vo vytrvalosti, pevnej vôli, disciplíne, sebaprekonávaní a sebazapieraní,

c) konfrontuje svojich členov s vypätím fyzických a duševných síl v extrémnych prírodných podmienkach,

d) organizuje turistické akcie zamerané na spoznávanie okolia, prírody a na rozvoj orientácie v teréne,

e) šíri osvetu o zdravom životnom štýle, o škodlivosti drogových, hazardných a iných závislostí, o zásadách ekologického správania sa,

f) vedie, podporuje a rozvíja ľahkú atletiku v jej antickom účele v spojení so športovou streľbou v puškových a pištoľových disciplínach,

g) zvyšuje odbornú znalosť svojich členov v oblasti športovej streľby a bezpečného a zodpovedného zaobchádzania so strelnými zbraňami,

h) organizuje, podporuje a zastrešuje strelecké podujatia v spolupráci so štátnymi orgánmi, právnickými i fyzickými osobami či organizáciami prevádzkujúcimi strelnice či organizáciami, ktoré sú držiteľmi zbrojnej licencie v súlade so zákonom,

i) usporadúva súťaže výkonnostnej streľby z malokalibrových a veľkokalibrových zbraní v súlade s § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 83/1990 Zb. – Zákona o združovaní občanov v z. n. p., kedy členovia združenia držia alebo používajú vlastné strelné zbrane na športové účely a sú držiteľmi zbrojného preukazu príslušnej kategórie podľa § 15 zákona č. 190/2003 Z. z. – Zákona o strelných zbraniach a strelive v z. n. p.,

j) na základe pravidelných previerok fyzickej a športovo-technickej pripravenosti zaraďuje svojich členov do výkonnostných tried,

k) vydáva potvrdenie streleckej organizácie k žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľovi, ktorý je platným členom združenia, ak žiada o vydanie (predĺženie) platnosti zbrojného preukazu s oprávnením držať zbraň a strelivo na športové účely,

l) na účel ustanovenia podľa písm. k) tohto odseku zriaďuje „ústredný strelecký klub“ ako nižšiu organizačnú zložku špecifickej záujmovej činnosti s odvodenou právnou subjektivitou podľa § 1 ods. 2 Stanov.

(5) Dobrovoľnícko-svojpomocná oblasť pôsobnosti združenia sa vytyčuje ako špecifická spolková oblasť pôsobenia, a preto Nové slobodné Slovensko:

a) vedie, podporuje a zastrešuje dobrovoľnícku činnosť svojich členov a tých, ktorý o ňu prejavia záujem, najmä podľa zákona č. 406/2011 Z. z. – Zákona o dobrovoľníctve v z. n. p.;

b) oboznamuje so zásadami poskytovania prvej pomoci za účelom záchrany života,

c) vedie svojich členov k pravidelnému darcovstvu krvi,

d) vypomáha svojim členom pri ochrane vlastného života, zdravia a majetku v súlade so zákonom a § 1 ods. 4 Stanov a svojím charakterom podľa § 2 Stanov.

e) zvyšuje právne vedomie členov a občanov v súvislosti s vlastníctvom, držaním a nosením zbrane na účely ochrany života, zdravia a majetku, a to formou špecificky orientovaného vzdelávania ako i právneho poradenstva,

f) rozvíja činnosti na skvalitnenie prípravy žiadateľov a držiteľov zbrojného preukazu na prípadné použitie zbrane v teoretickej i praktickej oblasti a za týmto účelom nacvičuje obrannú streľbu, ktorá simuluje zákonné použitie zbrane podľa § 28 ods. 2 písm. d) zákona č. 190/2003 Z. z. – Zákona o zbraniach a strelive v z. n. p..

(6) Nové slobodné Slovensko za účelom prevádzania činností z ods. 4 a ods. 5 tohto paragrafu súvisiacich s použitím strelnej zbrane na športové či cvičné účely vedie svojich členov, ktorí sú držiteľmi zbrojných preukazov a strelných zbraní podľa zákona č. 190/2003 Z. z. – Zákona o zbraniach a strelive v z. n. p., aby prenechali svoju vlastnú zbraň zverením inej fyzickej osobe, ktorá nie je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu a zároveň je členom združenia, výlučne počas športovej prípravy alebo športovej súťaže, ktorých súčasťou je streľba alebo počas praktickej streleckej prípravy iba na dobu nevyhnutne potrebnú na vykonanie streľby na strelnici, zatiaľ čo dbajú o nutnú opatrnosť a poučia túto osobu o bezpečnej manipulácii so zbraňou a strelivom.

(7) Nové slobodné Slovensko nevytvorí ozbrojené zložky, ktoré by mali vykonávať alebo nahrádzať brannú či poriadkovú funkciu vyhradenú zvrchovanej štátnej moci Slovenskej republiky v súlade s § 1 ods. 4 Stanov.

 

§ 4

Symboly

 

(1) Znak tvorí biely (strieborný) kruhový štít s čiernym vyobrazením monogramu Ježiša Krista: Chí (X), Ró (P). Kruhový štít je lemovaný čiernou kružnicou. Nad kružnicou je nápis NOVÉ SLOBODNÉ SLOVENSKO, pod kružnicou je vyobrazený rovnoramenný slovenský dvojkríž. Z vonkajšej strany nadpis ohraničuje čierna kružnica, ktorá zároveň tvorí okraj znaku.
(2) Jednoduchý znak tvorí biely (strieborný) kruhový štít s čiernym vyobrazením monogramu Ježiša Krista: Chí (X), Ró (P). Kruhový štít je lemovaný čiernou kružnicou.

(3) Vlajka pozostáva z čierneho obdĺžnika s pomerom strán 2:3, uprostred ktorého je umiestnený znak NSS.
(4) Historická vlajka pozostáva z čierneho obdĺžnika s pomerom strán 2:3, uprostred ktorého je umiestnený biely (strieborný) rovnoramenný dvojkríž, pod ktorým sú umiestnené dve biele (strieborné) vzájomné prekrížené lipové ratolesti. Pod ratolesťami sa nachádza biely (strieborný) nápis NSS.
(5) Pečať je kruhového tvaru s priemerom 38 mm a tvorí ju znak NSS.
(6) Zriadivšie nižšie organizačné zložky s odvodenou právnou subjektivitou podľa
§ 1 ods. 2 Stanov smú používať vlastnú symboliku, pričom:
a) z odtlačku ich pečate musí byť znakom, obrazcom alebo slovom zrejmé, že organizačná zložka je súčasťou NSS, pričom na odtlačku pečate bude zároveň uvedené poradové číslo organizačnej zložky, ktoré mu pridelí Štatistický úrad SR;
b) z ich vlajky či zástavy musí byť znakom či obrazcom zrejmé, že organizačná zložka je súčasťou NSS.

 

II. ČLENSKÁ ZÁKLADŇA

§ 5

Uzavretie členstva

 

(1) Členstvo môže byť s uchádzačom o členstvo uzavreté výlučne na základe:

a) riadne vyplnenej a združeniu písomne doručenej prihlášky za člena,

b) pravdivo vyplneného a združeniu písomne doručeného osobného dotazníka,

c) uskutočneného osobného pohovoru s Hlavným vedúcim.

(2) Uchádzačom o členstvo sa rozumie ten, kto spĺňa náležitosti ods. 1 písm. a) a písm. b) tohto paragrafu.

(3) Členom Nového slobodného Slovenska sa môže stať ten, kto sa osobne stotožňuje s charakterom združenia a spôsobmi jeho napĺňania v rámci oblastí jeho pôsobenia a jeho vnútornými poriadkami, a toto stotožnenie sa s duchom združenia dáva svojím správaním verejne najavo už ako uchádzač o členstvo.

(4) Členstvo uzatvára s uchádzačom o členstvo Hlavný vedúci.

(5) Hlavný vedúci môže podľa potreby od uchádzača o členstvo požadovať, aby ten vydokladoval svoju bezúhonnosť pred zákonom výpisom z registra trestov, respektíve preukázaním sa takým dokladom, ktorého nadobudnutie predpokladá štátom potvrdenú bezúhonnosť pred zákonom (ako napr. zbrojný preukaz či dohody a pracovné zmluvy o výkone povolania, ktorého výkon je podmienený bezúhonnosťou a spoľahlivosťou, ap.).

(6) Hlavný vedúci musí o uzavretí členstva s uchádzačom o členstvo rozhodnúť najskôr do 90 dní a najneskôr do 1 roka od podania prihlášky za člena.

(7) Hlavný vedúci po podaní prihlášky za člena uchádzačom o členstvo ustanoví po dobu 90 dní od podania takejto prihlášky jedného Stáleho člena združenia dohľadom nad uchádzačom o členstvo.
(8) Stály člen poverený podľa ods. 7 tohto paragrafu dohľadom nad uchádzačom o členstvo spoznáva uchádzača vzájomnými stretnutiami, rozhovormi, výmenami názorov a spoločnou účasťou na združenárskych či verejných podujatiach.

(9) Hlavný vedúci pri uzatváraní členstva prihliada okrem miery stotožnenia sa uchádzača o členstvo s hodnotami združenia vyplývajúcich z osobného dotazníka a osobného pohovoru najmä na svedectvo, ktoré o uchádzačovi podá ním poverený Stály člen podľa ods. 8 tohto paragrafu.

 

§ 6

Stupne členstva

 

(1) Za nového člena je považovaný každý taký člen, ktorého členstvo v združení trvá kratšie ako 3 roky.
(2) Za stáleho člena je považovaný každý taký člen, ktorého členstvo v združení trvá dlhšie ako 3 roky.
§ 7
Práva a povinnosti členov
(1) Všetci členovia majú právo napĺňať charakter združenia a pôsobiť v oblastiach pôsobnosti združenia za plnej podpory združenia a ostatných členov.

(2) Aj noví členovia majú právo byť volení za vedúcich či správcov, ktorých ustanovuje Hlavný vedúci, respektíve byť poverení dekrétom či vykonávacou smernicou niektorého z vedúcich vedením nižšej organizačnej zložky združenia s odvodenou právnou subjektivitou;

(3) Iba Stáli členovia majú právo byť zvolení za Hlavného vedúceho.

(4) Všetkým členom je uložená povinnosť dodržiavať Stanovy, vnútorné poriadky, ako sa aj riadiť podľa ďalších všeobecne-záväzných dokumentov združenia a takisto platiť načas a v plnej výške členský príspevok, ktorého výška sa odlišuje podľa stupňa členstva.

(5) Všetci členovia majú povinnosť zúčastňovať sa na Sneme.

(6) Všetci členovia sú osobitne viazaní náležitosťami § 8 ods. 4 Stanov.

 

§ 8

Peripetie členstva

 

(1) Členstvo v združení sa ukončuje:

a) bezodkladným rozviazaním členstva Hlavným vedúcim v prípade:

aa) hrubého porušenia Stanov, najmä bodov charakteru združenia, programových cieľov a iných vnútorných poriadkov,

ab) neplnenia obsahu účinných dekrétov alebo vykonávacích smerníc,

ac) úmyselného sabotovania plynulého pôsobenia a činnosti združenia,

ad) úmyselnej či neúmyselnej diskreditácie, hanobenia alebo iného poškodzovania záujmov a dobrého mena združenia.

b) faktickým zánikom členstva:
ba) vystúpením člena zo združenia na základe písomného oznámenia,
bb) nezaplatením členského príspevku do stanoveného termínu,
bc) neospravedlnenou neúčasťou na riadne zvolanom a riadne zasadajúcom Sneme,
bd) nadobudnutím platnosti rozhodnutia súdu o odsúdení člena za úmyselné trestné činy ublíženia na zdraví spáchané so zbraňou a v dôsledku úmyselného požitia alkoholu alebo návykových látok,
be) úmrtím člena,
bf) zánikom NSS.
(2) V prípade rozviazania členstva podľa ods. 1 písm. a) tohto paragrafu sa dotknutý člen môže písomne odvolať proti rozhodnutiu Hlavného vedúceho k Predsedovi Snemu, pričom:
a) odvolanie nemá právny odkladný účinok voči rozhodnutiu Hlavného vedúceho,
b) ten, kto prijal ako predseda Snemu odvolanie, zvolá najskôr za 90 dní a najneskôr do 1 roka odo dňa podania odvolania Snem, ktorý nechá hlasovaním Snemu stálych členov rozhodnúť o odvolaní,
c) ten, kto prijal ako predseda Snemu odvolanie, zhromažďuje a dokumentuje počas doby do zasadania Snemu stálych členov v tejto veci všetky dostupné dôkazy, ktoré svedčia v prospech odvolávajúceho sa,
d) ak ten, kto ako Hlavný vedúci rozhodol o rozviazaní členstva, stále trvá na svojom rozhodnutí, tak zhromažďuje a dokumentuje počas doby do zasadania Snemu stálych členov v tejto veci všetky dostupné dôkazy, ktoré svedčia v neprospech odvolávajúceho sa,
e) Snem stálych členov môže členstvo na svojom zasadaní podľa písm. b) tohto odseku právoplatne obnoviť, zatiaľ čo nazerá na správanie dotknutého počas jeho právneho postavenia mimo združenie na základe predložených dôkazov podľa písm. c) a písm. d) tohto odseku z pohľadu akoby fakticky bol býval stále členom a vzťahovali sa na neho v primeranej miere všetky ustanovenia podľa týchto Stanov.
(3) Čestné členstvo možno udeliť iba „in memoriam“ takému človeku:

a) ktorý bol aspoň istý čas členom združenia Nové slobodné Slovensko alebo podobných v minulosti či v súčasnosti pôsobiacich organizácií, ktorých zoznam spravuje Vedúci pre duševnú disciplínu,

b) a ktorý sa buď výrazným spôsobom počas svojho života zaslúžil o propagáciu hodnôt vyplývajúcich z Charakteru združenia podľa § 2 Stanov,

c) alebo svojou príkladnou smrťou v súlade s kresťanským učením a univerzálnou morálkou sa má stať povzbudzujúcim mementom pre ostatných členov,

d) alebo svojou tragickou smrťou sa má stať vystríhajúcim mementom pre ostatných členov,

e) a zároveň v čase udelenia čestného členstva nie je už žijúcim;

(4) Všetci členovia združenia bez rozdielu sú povinní prejavovať úctu k pamiatke čestného člena, nespochybňovať jeho čestné členstvo a v nevyhnutnom prípade:
(a) zabezpečiť v rámci možností združenia jeho pohreb,

(b) starať sa o hrobové miesto jeho večného odpočinku, respektíve o pamätníky či pamätné miesta, ktoré jeho život pripomínajú,

(c) modliť sa za spásu jeho duše alebo sa k nemu inak obracať vo svojich myšlienkach,

(d) obhajovať jeho dobré meno,

(e) morálne alebo finančne podporovať podľa potreby a vlastných možností jeho najbližšiu pozostalú rodinu.

(5) Čestné členstvo je stále, nespochybniteľné, nezrušiteľné a neodvolateľné.

(6) Čestných členov vymenúva svojím dekrétom Hlavný vedúci, v ktorom uvádza:

a) podľa akého ustanovenia tohto odseku Stanov čestného člena vymenúva, pričom naplnenie tohto ustanovenia bohato dokladuje opisom jeho skutkov, zásluh a smrti,

b) ktorými ustanoveniami ods. 4 tohto paragrafu zaväzuje členov voči čestnému členovi.

(7) Čestným členstvom nevzniká žiaden právny nárok ani povinnosť dedičom pozostalosti čestného člena, respektíve jeho najbližšej rodine, voči združeniu, pokiaľ sa obe strany písomne nedohodli inak.

(8) Čestného člena nemožno spájať s prítomnou činnosťou združenia a tú mu klásť za vinu, ňou prípadne poškodzovať jeho dobré meno či dobrého mena jeho rodiny, poťažmo ho robiť za ňu inak zodpovedným.

 

III. ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA

§ 9

Hlavný vedúci

 

(1) Hlavný vedúci je najvyšším osobným výkonným úradom v združení, ktoré reprezentuje dovnútra i navonok.
(2) Hlavný vedúci je povinný dbať o ochranu charakteru združenia vymedzeného v základných ustanoveniach.
(3) Hlavný vedúci je povinný uzmierovať členov a tmeliť združenie a jeho časti do jedného jednoliateho a svorného celku.
(4) Hlavný vedúci je štatutárnym zástupcom združenia, oprávneným konať a podpisovať dokumenty v mene združenia.

 

§ 10

Voľba
Hlavného vedúceho

 

(1) Po uplynutí celého funkčného obdobia Hlavného vedúceho členovia Všeobecného snemu na riadne zvolanom Sneme najskôr odovzdajú na hlasovacom lístku v tajnom hlasovaní svoj hlas takému Stálemu členovi, ktorý v deň hlasovania dovŕšil 21 rokov, a podľa ich najlepšieho svedomia a vedomia by sa mal stať kandidátom na Hlavného vedúceho.
(2) Hlasovacie lístky tajného hlasovania zbiera a na ich základe vytvára zostupne podľa počtu získaných hlasov usporiadaný číslovaný zoznam Predseda Snemu, pričom hlasovacie lístky archivuje a na požiadanie sprístupňuje k nahliadnutiu ktorémukoľvek členovi.
(3) Predseda Snemu verejne osloví prvých dvoch kandidátov zo zoznamu podľa ods. 2 tohto paragrafu s otázkou či prijímajú kandidatúru. Ak niektorý z nich neprijme kandidatúru, Predseda Snemu osloví nasledujúceho v poradí podľa predmetného zoznamu. V prípade zhodného počtu získaných hlasov osloví Predseda Snemu najskôr toho kandidáta, ktorý je členom združenia dlhšiu dobu.
(4) Predseda Snemu nechá následne Všeobecný snem zvoliť Hlavného vedúceho spomedzi dvoch kandidátov určených podľa ods. 3 tohto paragrafu.
(5) Funkčné obdobie začína Hlavnému vedúcemu zvolenému podľa ods. 4 tohto paragrafu plynúť dňom jeho zvolenia po dobu desiatich rokov od tohto dňa.
(6) Hlavný vedúci môže pred uplynutím svojho funkčného obdobia odstúpiť iba na riadne zvolanom Sneme.
(7) Ak Hlavný vedúci odstúpil podľa ods. 6 tohto paragrafu, je povinný Predsedovi Snemu uviesť mená dvoch stálych členov, o ktorých je presvedčený, že sú vhodní, aby dokončili zvyšok jeho plynúceho funkčného obdobia vo funkcii Hlavného vedúceho.
(8) Predseda Snemu nechá následne Všeobecný snem zvoliť Hlavného vedúceho spomedzi dvoch kandidátov určených podľa ods. 7 tohto paragrafu.
(9) Hlavnému vedúcemu zvolenému podľa ods. 8 tohto paragrafu začína plynúť funkčné obdobie dňom jeho zvolenia do doby, kedy malo končiť funkčné obdobie odstúpivšiemu Hlavnému vedúcemu, ktorého nahradil vo funkcii a v plynúcom funkčnom období.
(10) Po riadnom uplynutí jedného celého funkčného obdobia alebo po odvolaní Hlavného vedúceho podľa § 18 Stanov je nutné voľbu realizovať podľa ods. 1 tohto paragrafu.

 

§ 11

Právomoci
Hlavného vedúceho

 

(1) Hlavný vedúci počas doby trvania svojho funkčného obdobia, počas ktorého zastáva svoj úrad v súlade so Stanovami vymenúva a odvoláva:
a) vedúceho pre duševnú disciplínu podľa § 12;
b) vedúceho pre fyzickú disciplínu podľa § 13;
c) správcu hmotných zdrojov podľa § 14;
d) správcu verejného profilu podľa § 15.
(2) Hlavný vedúci nesie zodpovednosť za konanie a správanie funkcionárov, ktorých vymenoval podľa ods. 1 tohto paragrafu v plnom rozsahu.
(3) Hlavný vedúci môže v nevyhnutnom prípade sám zastupovať pozíciu jedného z vedúcich.
(4) Hlavný vedúci nemôže zastupovať pozíciu žiadneho zo správcov.
(5) Hlavný vedúci môže svoju plnú moc delegovať v nevyhnutnom prípade na niektorého ním vyvoleného vedúceho, ale iba na vopred určenú dobu nie dlhšiu ako jeden rok a zároveň nie dlhšiu ako čas zostávajúci do uplynutia jeho mandátu. Delegovanie plnej moci Hlavného vedúceho sa nepovažuje za odstúpenie Hlavného vedúceho podľa § 10 ods. 6 Stanov.
(6) Hlavný vedúci je zodpovedný za výkon pôsobnosti združenia podľa § 3 Stanov v týchto oblastiach:
a) ods. 1 – Všeobecná oblasť pôsobnosti združenia,
b) ods. 5 – Dobrovoľnícko-svojpomocná oblasť pôsobnosti združenia,
c) ods. 6 – vo veci zásad prenechania strelných zbraní členov,
d) ods. 7 – vo veci záruky zákonnosti podľa Stanov.
(7) Hlavný vedúci uzatvára členstvo s uchádzačom o členstvo podľa § 5 Stanov i rozväzuje s členom členstvo podľa § 8 ods. 1 písm. a) Stanov.
(8) Hlavný vedúci je zodpovedný za konanie všetkých členov okrem Predsedu Snemu v rozsahu právomocí, práv a povinností, ktoré im vyplývajú z týchto Stanov priamo, alebo nepriamo z dekrétov ním vydaných, ktoré už nadobudli účinnosť.
(9) Hlavný vedúci udeľuje pochvaly a pokarhania členom.
(10) Hlavný vedúci rozhoduje podľa kritérií a spôsobom uvedeným v § 8 ods. 3 Stanov o udelení čestného členstva vydaním svojho dekrétu.
(11) Hlavný vedúci aspoň raz ročne zvoláva Snem za účelom:
a) predloženia správy o činnosti združenia pod jeho vedením za obdobie medzi dvoma zasadaniami Snemu,
b) vyhlásenia ním vydaných dekrétov.
(12) Hlavný vedúci vydáva na uskutočnenie vyššie uvedených právomocí všeobecne-záväzné dekréty podľa § 19 Stanov.

 

§ 12

Vedúci
pre duševnú disciplínu

 

(1) Vedúci pre duševnú disciplínu je zodpovedný za výkon pôsobnosti združenia podľa § 3 Stanov v týchto oblastiach:
a) ods. 2 – Kultúrno-spoločenská oblasť pôsobnosti združenia,
b) ods. 3 – Náboženská oblasť pôsobnosti združenia.
(2) Vedúci pre duševnú disciplínu ustanovuje pre pôsobenie členov združenia v oblastiach podľa ods. 1 tohto paragrafu vhodný kódex jednotného obliekania.
(3) Na zabezpečenie výkonu pôsobností združenia podľa ods. 1 tohto paragrafu, zriaďuje Vedúci pre duševnú disciplínu podľa § 1 ods. 2 Stanov nižšie organizačné zložky združenia s právnou subjektivitou odvodenou od výlučnej právnej subjektivity združenia;
(4) Vedúci pre duševnú disciplínu vykonáva svoje právomoci podľa ods. 1 tohto paragrafu prostredníctvom vykonávacích smerníc podľa § 20 Stanov.

 

§ 13

Vedúci
pre fyzickú disciplínu

 

(1) Vedúci pre fyzickú disciplínu je zodpovedný za výkon pôsobnosti združenia podľa § 3 ods. 4 Stanov – Športovo-telovýchovná oblasť pôsobnosti združenia.
(2) Vedúci pre fyzickú disciplínu ustanovuje pre pôsobenie členov združenia v oblastiach podľa ods. 1 tohto paragrafu vhodný kódex jednotného obliekania.
(3) Na zabezpečenie výkonu pôsobností združenia podľa ods. 1 tohto paragrafu, zriaďuje Vedúci pre fyzickú disciplínu podľa § 1 ods. 2 Stanov nižšie organizačné zložky združenia s právnou subjektivitou odvodenou od výlučnej právnej subjektivity združenia;
(4) Vedúci pre fyzickú disciplínu vykonáva svoje právomoci podľa ods. 1 tohto paragrafu prostredníctvom vykonávacích smerníc podľa § 20 Stanov.

 

§ 14

Správca
hmotných zdrojov

 

(1) Neverejne zodpovedá za správu finančných účtov združenia, evidenciu členských príspevkov a darov združenia;
(2) vyberá členský príspevok a rozhoduje o jeho výške osobitne pre nových a stálych členov;
(3) raz ročne predkladá Všeobecnému snemu finančnú správu o hospodárení združenia za predchádzajúci kalendárny rok;
(4) po zohľadnení nárokov troch hlavných funkcionárov združenia predkladá Snemu stálych členov návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok;
(5) v súlade so schváleným rozpočtom na začiatku každého kalendárneho roka dáva k dispozícii majetok združenia trom hlavným funkcionárov na pôsobenie združenia vo vytýčených oblastiach pôsobnosti združenia a vedie o tom evidenciu;
(6) uchováva agendu NSS (zápisy zo zasadaní, a pod.);

 

§ 15

Správca verejného
profilu

 

(1) Správca verejného profilu je zodpovedný za tvorbu a prevedenie mediálnej prezentácie NSS vo všetkých jej formách (internetová stránka, plagáty, letáky, príručky, brožúry a pod.);
(2) vydáva diplomy, osvedčenia, preukazy a iné tlačivá združenia;
(3) graficky a technicky spracúva návrhy na vlajky, pečate, znaky a kódex jednotného obliekania členov združenia a jeho nižších organizačných zložiek s odvodenou právnou subjektivitou.

 

§ 16

Snem

 

(1) Snem tvoria všetci členovia (aj noví, aj stáli), okrem Hlavného vedúceho, Vedúceho pre duševnú disciplínu a Vedúceho pre fyzickú disciplínu.

(2) Na účely výkonu niektorých právomocí Snemu hlasovaním jeho členov sa v súlade so Stanovami rozlišuje:

a) Všeobecný snem, v ktorom majú rovnaké hlasovacie právo aj noví, aj stáli členovia okrem troch hlavných funkcionárov uvedených v ods. 1 tohto paragrafu; uznesenie Všeobecného snemu je platné, ak zaň hlasovali aspoň ¾ všetkých jeho členov alebo ak je v týchto Stanovách uvedené inak;

b) Snem stálych členov, v ktorom majú hlasovacie právo iba stáli členovia, okrem troch hlavných funkcionárov uvedených v ods. 1 tohto paragrafu; uznesenie Snemu stálych členov je platné, ak zaň hlasovala viac ako ½ zúčastnených stálych členov alebo ak je v týchto Stanovách uvedené inak;

(3) Hlavný vedúci, Vedúci pre duševnú disciplínu a Vedúci pre fyzickú disciplínu sú prísediacimi Snemu bez možnosti hlasovať, ale s povinnosťou sa Snemu zúčastniť.

(4) Snem zvoláva Hlavný vedúci aspoň raz ročne, alebo podľa potreby nadobudnutia účinnosti ním vydaných dekrétov.

(5) V prípade, že Snem nezvolal Hlavný vedúci v dobe a na účely, ktoré mu ukladajú tieto Stanovy alebo v prípadoch, v ktorých povinnosť zvolania Snemu ukladajú Stanovy inému, zvolá ho Predseda Snemu, respektíve ten, ktorý bol Predsedom Snemu v čase prijatia odvolania voči rozviazaniu členstva podľa § 8 ods. 2 písm. b) Stanov.

(6) Snem je najvyšším ustanovujúcim orgánom združenia, ktorý na svojom riadne zvolanom zasadaní:
a) volí pred začiatkom každého zasadania Všeobecným snemom Predsedu Snemu, pričom na tento účel je uznesenie Všeobecného snemu vždy platné, ak zaň hlasovala aspoň ½ prítomných členov;
b) v prípade naplnenia náležitostí podľa § 8 ods. 1 písm. a) Stanov odvoláva Snemom stálych členov Predsedu Snemu, pričom na zvolanie Snemu na tento účel žiada ktorýkoľvek Stály člen Hlavného vedúceho;
c) Na účely § 18 ods. 5 Stanov vydáva Snemom stálych členov rezolúciu, na základe ktorej poveruje Predsedu Snemu odvolaním funkcionárov združenia menovaných podľa § 11 ods. 1 Stanov, ale i odvolaním samotného Hlavného vedúceho;
d) poveruje Snemom stálych členov Predsedu Snemu zmenou či doplnením Stanov združenia alebo ich výkladom v sporných miestach;
e) schvaľuje Všeobecným snemom Stanovy združenia;
f) volí Hlavného vedúceho podľa § 10 Stanov;
g) schvaľuje Všeobecným snemom rozpočet združenia, ktorý bol Snemu predložený Správcom hmotných zdrojov;
h) berie na vedomie svojím Predsedom finančnú správu o hospodárení združenia za predchádzajúci kalendárny rok, ktorú Snemu predkladá Správca hmotných zdrojov;
(7) Zasadanie Snemu má charakter moderovanej diskusie všetkých členov s troma vedúcimi funkcionármi združenia na základe programu Snemu, ktorý na návrhy členov vypracuje Predseda Snemu pred začiatkom Snemu.
(8) Snem má vo veci výkonu úradu Hlavným vedúcim, Vedúcim pre duševnú disciplínu a Vedúcim pre fyzickú disciplínu iba funkciu poradného hlasu, okrem okolností vyplývajúcich z § 18 Stanov.
(9) Za riadne zasadanie Snemu sa považuje aj jeho virtuálne zasadanie využitím výdobytkov komunikačno-výpočtovej techniky a internetových sociálnych sietí, ak sú tie rovnako prístupné všetkým členom a objektívnou nemožnosťou ich využívania ktorýmkoľvek členom nedôjde k zmareniu výkonu povinnosti člena zúčastniť sa za seba na každom riadne zvolanom Sneme.

 

§ 17

Predseda Snemu

 

(1) Mandát predsedu Snemu pretrváva vrátane dňa jeho zvolenia Snemom medzi dvoma zasadaniami Snemu a končí voľbou Predsedu Snemu na začiatku každého nového zasadania Snemu podľa § 16 ods. 6 písm. a) Stanov.
(2) Hlavný vedúci nemôže s Predsedom Snemu rozviazať členstvo počas výkonu jeho mandátu za žiadnych okolností.
(3) Mandátu možno Predsedu Snemu zbaviť výlučne podľa § 16 ods. 6 písm. b) Stanov.
(4) Predseda Snemu vedie zasadanie Snemu a moderuje diskusiu medzi všetkými členmi a troma vedúcimi funkcionármi združenia.
(5) V čase medzi zasadaniami Snemu predseda Snemu tlmočí hlas všetkých členov trom vedúcim funkcionárom združenia.
(6) Predseda Snemu vykonáva všetko, čo mu ukladajú tieto Stanovy, najmä § 16, § 17, § 18 § 19 a § 20.

 

§ 18

Opravné konanie
voči funkcionárom združenia

 

(1) Opravné konanie sa vedie iba voči funkcionárom menovaným podľa § 11 ods. 1 Stanov a voči Hlavnému vedúcemu a môže ho začať jedine Predseda Snemu, a to výlučne z dôvodov uvedených v § 8 ods. 1 písm. a) Stanov.
(2) Opravným konaním možno pozbaviť funkcie, nemožno však ním vylúčiť zo združenia.
(3) Na účely tohto paragrafu sa pod § 8 ods. 1 písm. a) podpísmena ab) Stanov rozumie vydávanie takých dekrétov a vykonávacích smerníc, ktorých duch je v rozpore so Stanovami, respektíve nedbalosť vydavateľa, ktorou sa nedodržia všetky náležitosti vydávania dekrétov a vykonávacích smerníc plynúcich zo Stanov.
(4) Predseda Snemu je povinný začať opravné konanie, vždy keď je na to dôvod vyplývajúci z týchto Stanov, neodvisle od vôle Snemu či jednotlivých členov.
(5) Priebeh a prostriedky opravného konania:
a) Predseda Snemu, čo najskôr potom ako zistil rozporné konanie, písomne upovedomí pôvodcu rozporného konania o jeho rozpornom konaní a poukáže na nedostatky a rozpory jeho správania a konania plynúce zo Stanov.
b) Ak je pôvodcom rozporného konania funkcionár menovaný podľa § 11 ods. 1 Stanov, Predseda Snemu upozorní o rozpornom konaní zároveň aj Hlavného vedúceho a vyzve ho, aby konal on voči rozpornému konaniu ním menovaných funkcionárov.
c) Za rozporné konanie funkcionárov menovaných podľa § 11 ods. 1 Stanov je zodpovedný Hlavný vedúci podľa § 11 ods. 2 Stanov a v prípade ich rozporného konania sa vedie opravné konanie súčasne i voči Hlavnému vedúcemu.
d) Pôvodca rozporného konania, respektíve Hlavný vedúci je povinný do 30 dní odstrániť to, čo je v písomnom upovedomení Predsedu Snemu predmetné, respektíve vyvodiť zo svojej nadriadenej pozície primerané následky voči pôvodcovi rozporného konania v súlade so Stanovami.
e) Ak pôvodca rozporného konania, respektíve Hlavný vedúci toto neodstráni podľa písm. d) tohto odseku, zvolá do 30 dní Predseda Snemu riadne zasadanie Snemu.
f) Na riadnom zasadaní Snemu zvolanom podľa písm. e) tohto odseku vystupuje Predseda Snemu sám alebo spolu s členom, ktorý sa odvolal voči všeobecne-záväznému nariadeniu podľa § 19 alebo § 20 Stanov ako žalobca pôvodcu rozporného konania, prípadne súčasne i Hlavného vedúceho podľa písm. c) tohto odseku, zatiaľ čo Hlavný vedúci vždy zastupuje pred Snemom stálych členov sám seba i ním menovaného funkcionára podľa § 11 ods. 1 Stanov, ktorý je pôvodcom rozporného konania.
g) Snem stálych členov ihneď po rozsúdení sporu podľa písm. f) tohto odseku schváli rezolúciu, podľa ktorej bude voči pôvodcovi rozporného konania respektíve pôsobiteľovi rozporného konania (teda proti účinkom dekrétu alebo vykonávacej smernice) a zodpovednému za rozporné konanie podľa písm. c) tohto odseku postupovať Predseda Snemu.
h) Na účely písm. g) tohto odseku má Predseda Snemu opravnú právomoc nad funkcionármi menovanými podľa § 11 ods. 1 Stanov i nad samotným Hlavným vedúcim, ktorá mu plynie v rozsahu bodov prijatej rezolúcie, a to iba za účelom a na dobu nevyhnutne potrebnú na odstránenie rozporného konania respektíve zmiernenia jeho dôsledkov.

 

§ 19

Dekréty
Hlavného vedúceho

 

(1) Hlavný vedúci vydáva na uskutočnenie svojich právomocí všeobecne-záväzné dekréty, s ktorých obsahom je povinný oboznámiť všetkých členov na Sneme zvolanom najskôr 7 dní a najneskôr do 60 dní od ich vydania.
(2) Hlavný vedúci vydáva dekréty verejne, tak, aby sa s nimi mali ničím nehatenú možnosť aspoň počas 7 dní pred konaním Snemu oboznámiť všetci členovia.
(3) Takto ním vydané dekréty nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia na Sneme.
(4) Voči obsahu dekrétov je povinný sa odvolať každý taký člen k predsedovi Snemu ešte pred nadobudnutím ich účinnosti (teda pred ich vyhlásením Hlavným vedúcim na Sneme), ktorý má podozrenie, že vydané dekréty sú svojím obsahom v rozpore so Stanovami.
(5) Po nadobudnutí účinnosti dekrétov, teda po ich vyhlásení Hlavným vedúcim na Sneme, zaniká možnosť použitia opravného prostriedku vo forme odvolania sa členov k predsedovi Snemu.
(6) Predseda Snemu po odvolaní sa člena voči obsahu dekrétov podľa ods. 4 tohto paragrafu postupuje v primeranej miere v súlade s § 18 Stanov.
(7) Dekrét je po formálnej stránke označený skratkou „D-HV“, poradovým číslom a za lomkou nasledujúcim rokom jeho vydania, pričom jeho číslovanie začína od nuly začiatkom každého kalendárneho roka (napr. „D-HV 1/2013“);
(8) Dekrét je nadradený vykonávacím smerniciam podľa § 20 Stanov a svojím účinkom ruší nariadenia z nich plynúce.

 

§ 20

Vykonávacie smernice
vedúcich funkcionárov

 

(1) Vedúci pre duševnú disciplínu a Vedúci pre fyzickú disciplínu vydávajú vykonávacie smernice všeobecne-záväzné v rozsahu im prináležiacich právomocí, s ktorých obsahom sú povinní oboznámiť všetkých členov na Sneme zvolanom najskôr 7 dní a najneskôr do 60 dní od ich vydania.
(2) Na účely ods. 1 tohto paragrafu je povinný zvolať riadne zasadanie Snemu Predseda Snemu.
(3) Vedúci podľa ods. 1 tohto paragrafu vydávajú vykonávacie smernice verejne, tak, aby sa s nimi mali ničím nehatenú možnosť aspoň počas 7 dní pred konaním Snemu oboznámiť všetci členovia.
(4) Takto nimi vydané vykonávacie smernice nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia na Sneme.
(5) Voči obsahu vykonávacích smerníc je povinný sa odvolať každý taký člen k Hlavnému vedúcemu ešte pred nadobudnutím ich účinnosti (teda pred ich vyhlásením vedúcim funkcionárom na Sneme), ktorý má podozrenie, že vydané vykonávacie smernice sú svojím obsahom v rozpore so Stanovami.
(6) Po nadobudnutí účinnosti vykonávacích smerníc, teda po ich vyhlásení vedúcim funkcionárom na Sneme, zaniká možnosť použitia opravného prostriedku vo forme odvolania sa členov k Hlavnému vedúcemu.
(7) Hlavný vedúci po odvolaní sa člena voči obsahu dekrétov podľa ods. 5 tohto paragrafu postupuje v súlade so svojou dobrou vôľou, s najlepším svedomím a plným vedomím si svojej zodpovednosti mu plynúcej z týchto Stanov, a do 30 dní od podania odvolania písomne vyrozumie odvolávajúceho sa člena i Predsedu Snemu o svojom rozhodnutí a postupe. V prípade, že rozhodnutie a postup Hlavného vedúceho neodstránili rozpornosť plynúcu z vykonávacích smerníc, Predseda Snemu začne voči Hlavnému vedúcemu a pôvodcovi rozporu opravné konanie podľa § 18 Stanov.
(8) Vykonávacia smernica je po formálnej stránke označená skratkou „VS-DD“ v prípade, že ju vydáva Vedúci pre duševnú disciplínu, respektíve skratkou „VS-FD“ v prípade, že ju vydáva Vedúci pre fyzickú disciplínu, poradovým číslom a za lomkou nasledujúcim rokom jej vydania, pričom ich číslovanie začína od nuly začiatkom každého kalendárneho roka v poradí vzájomne nezávislom (napr. „VS-DD 1/2013“ a súčasne „VS-FD 1/2013“);

 

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 21

Hospodárenie

 

(1) Majetok združenia tvoria:
a) dary, dotácie a financie od fyzických a právnických osôb,
b) členské príspevky,
c) príspevky pochádzajúce z poukázania 2%, respektíve 3% z dani z príjmu zárobkovo činných fyzických či právnických osôb,
d) súhrny duševného vlastníctva súvisiaceho s duševnou tvorbou členov združenia,
e) hmotné výsledky tvorivej práce členov združenia,
f) iný hmotný a nehmotný majetok vo vlastníctve združenia.
(2) Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu oblastí pôsobnosti združenia.

 

§ 22

nik

 

(1) O zániku združenia dobrovoľným rozpustením rozhoduje Snem stálych členov.
(2) Hlavný vedúci najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Snemu stálych členov.

 

§ 23

Prechodné ustanovenia

 

(1) Snem NSS podľa súčasne platného znenia Stanov, ktoré predchádza tomuto zneniu Stanov, jednohlasne zvolil na účely § 9 a § 11 podľa nového znenia Stanov prítomnými členmi súčasného Predsedu pre organizáciu členskej základne za Hlavného vedúceho a uzniesol sa na tom, že voľba podľa § 10 nového znenia Stanov nie je potrebná a požiadal prípravný výbor tohto znenia Stanov o zanesenie tohto uznesenia do prechodných ustanovení.
(2) Mandát Hlavného vedúceho zvoleného podľa ods. 1 tohto paragrafu začína plynúť dňom zaregistrovania tohto znenia Stanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
(3) Snem NSS zároveň zaväzuje Hlavného vedúceho do 30 dní od zaregistrovania nového znenia Stanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zvolanie riadneho zasadania Snemu, pred začiatkom ktorého si zvolí združenie Všeobecným snemom Predsedu Snemu podľa náležitostí nového znenia Stanov.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
O hore uvedených Stanovách rozhodol Snem Nového slobodného Slovenska svojou nadpolovičnou väčšinou, ktorý sa konal dňa 2. 6. 2013 v Prešove. Dňom zavedenia týchto Stanov NSS do užívania, strácajú platnosť Stanovy občianskeho združenia NSS, ktoré boli zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 9. 2. 2006 .

 

Stanovy združenia vo formáte PDF: Stanovy NSS, Dodatok č. 1 k Stanovám