P. Karl Stehlin: Pozemský raj alebo bojové pole?

IlustráciaKeď si uvážime bezhraničné šťastie a povýšenie našej ničotnosti k akej nás Boh predurčil na jednej strane a keď pohliadneme na večné tresty nehasnúceho ohňa v pekle na strane druhej, javí sa krátky život človeka na zemi ako neustávajúci boj; v boji si človek pripravuje celú svoju večnosť: „padáme do jednej alebo do druhej večnosti“, hovoril sv. Ambróz. Behom niekoľko desiatok rokov sa môžeme stať večne šťastnými nielen na milióny alebo miliardy ďalších rokov, ale navždy a bez konca alebo taktiež po celú večnosť trpieť muky pekelné! Zjavená Pravda nás učí, že satan vyvíja celú rafinovanú stratégiu neprestajných pokušení „cukru a biča“, aby nás zahubil, naproti tomu Boh nám dáva všetky prostriedky Read more

Cesta domov – Prejav člena NSS odznevší počas spomienkovej akcie k 74. výročiu vzniku 1. Slovenského štátu

Vážení prítomní,

Deň 14. marec 1939 je dňom návratu slovenského národa domov. Pojem „domov slovenského národa“ znamená súhrn prirodzených a nadprirodzených, hmotných a kultúrnych podmienok jeho bytia. Takto to charakterizoval Jozef Tiso pár mesiacov pred 14. marcom vo svojom vianočnom posolstve. Ak je človek v ďalekej cudzine a chce sa dostať domov, potrebuje Read more

Pred oslavami vzniku 1. Slovenského štátu

IlustráciaPodľa mučeníka a prezidenta Jozefa Tisu je národovectvo cnosťou a prirodzeným vývodom z Božieho prikázania – Cti otca svojho i matku svoju. Tým je dané a nakázané, že sa má stať aj prirodzenou súčasťou života každého jednotlivca, ktorý si ctí Boha. Štát má v katolíckom tradičnom učení svoj význam a hierarchicky za Bohom, človečenskými prirodzenými štruktúrami (národ, rodina) a samotným človekom je hneď na ďalšom mieste.

Štát založený na kresťanských hodnotách človeku pomáhal spolunažívať na tomto svete s inými ľuďmi svojho rodu, ako aj mimo neho. Napomáhal usmerňovať prirodzené protivy, vznikajúce zo spoločenského spolunažívania ľuďom rôznych stavov, denominácii, Read more

Relatívny relativizmus

coexistŽijeme v dobe, kedy relativizmus ovláda takmer všetky sféry ľudského života, či už ide o náboženstvo, kultúru, morálku a iné. Človek, pod vplyvom veľkého množstva protichodných postojov, názorov a teórií, z ktorých je už dostatočne presýtený, rezignoval v snahe hľadať a spoznať to, čo je absolútne pravdivé. Relativizmus nie je ani zďaleka náhodný sociologicko-filozofický produkt „novej“ doby. Je to vedomý, stáročia plánovaný a pripravovaný konštrukt tých, ktorým zo všetkého najviac prekáža jeho protipól – absolútna pravda, teda Trojjediný Pán Boh a jeho večný zákon, na ktorom má človek, ako rozumové bytie, skrz prirodzený zákon možnosť participovať. Read more

Príčiny súčasnej morálnej krízy

Untitled 1Morálka, dobro, zlo, cnosti, neresti – to sú pojmy, s ktorými sa stretol a stretáva azda každý z nás. Niet svedomitého rodiča, ktorý by neviedol svoje deti k cnostiam. Od malička sme boli vychovávaní rozprávkami a príbehmi, kde dobro víťazilo nad zlom, pociťovali sme sympatie ku kladným postavám, ktoré prekypovali cnosťami a záporné postavy v nás zase vzbudzovali odpor k zlu. Škola neskôr prebrala v morálnej výchove štafetu a aj v každom zamestnaní sú formálne vyjadrené základné morálne predpisy, či etické kódexy. Napriek tomu dnes zo všetkých strán počúvame, že zažívame hlbokú morálnu krízu, ona je príčinou globálneho úpadku a prekonáme ho jedine tak, že sa staneme morálnymi ľuďmi. Akosi sa nám to ale nedarí, práve naopak, úpadok sa z roka na rok zväčšuje, kríza sa Read more

1 4 5 6 7 8 9