Národovectvo nad náboženstvo?

IlustráciaV súčasnosti sa na Slovensku stretávame s mnohými mylnými postojmi, ktoré sa snažia nadradiť národovectvo (nacionalizmus) nad náboženstvo. Ich zástancovia sa pokúšajú zbožštiť lásku k národu a posadiť ju na trón v rámci hierarchie hodnôt, chceli by vytvoriť z národovectva akési vlastné náboženstvo. Takéto názory majú pôvod v revolúcii, preto ich treba zavrhnúť. Priečia sa totiž nielen odkazu našich predkov a tradičnému poňatiu národovectva v slovenskom kontexte, ale aj, čo je ešte podstatnejšie, sú v rozpore s Bohom danou stupnicou hodnôt a prirodzeným poriadkom.

Read more

Prirodzený zákon

IlustráciaPrirodzený zákon pochádzajúci od Boha poskytuje pevné základy núkajúce sa človeku, aby na nich vystaval morálne normy, ktoré majú riadiť jeho rozhodovania. Prirodzený zákon teda kladie nevyhnutný morálny základ na budovanie ľudskej spoločnosti, poskytuje potrebný základ pre národný a občiansky život, ktorý naň nadväzuje, a z ktorého princípov vyvodzuje dôsledky a premieta ich do života vo forme zákonov a utvárania noriem.

Zodpovednosť je súčasťou prirodzeného zákona, respektíve ona z neho vyviera. Pri ignorovaní prirodzeného zákona je ignorované logicky aj to, čo z neho vyplýva, teda aj zodpovednosť. Nadstavbou zodpovednosti je kolektívna zodpovednosť. Práve ona zohráva výnimočnú úlohu v živote rodín, kmeňov a národov.

Read more

P. Karl Stehlin: Pozemský raj alebo bojové pole?

IlustráciaKeď si uvážime bezhraničné šťastie a povýšenie našej ničotnosti k akej nás Boh predurčil na jednej strane a keď pohliadneme na večné tresty nehasnúceho ohňa v pekle na strane druhej, javí sa krátky život človeka na zemi ako neustávajúci boj; v boji si človek pripravuje celú svoju večnosť: „padáme do jednej alebo do druhej večnosti“, hovoril sv. Ambróz. Behom niekoľko desiatok rokov sa môžeme stať večne šťastnými nielen na milióny alebo miliardy ďalších rokov, ale navždy a bez konca alebo taktiež po celú večnosť trpieť muky pekelné! Zjavená Pravda nás učí, že satan vyvíja celú rafinovanú stratégiu neprestajných pokušení „cukru a biča“, aby nás zahubil, naproti tomu Boh nám dáva všetky prostriedky Read more

Cesta domov – Prejav člena NSS odznevší počas spomienkovej akcie k 74. výročiu vzniku 1. Slovenského štátu

Vážení prítomní,

Deň 14. marec 1939 je dňom návratu slovenského národa domov. Pojem „domov slovenského národa“ znamená súhrn prirodzených a nadprirodzených, hmotných a kultúrnych podmienok jeho bytia. Takto to charakterizoval Jozef Tiso pár mesiacov pred 14. marcom vo svojom vianočnom posolstve. Ak je človek v ďalekej cudzine a chce sa dostať domov, potrebuje Read more

Pred oslavami vzniku 1. Slovenského štátu

IlustráciaPodľa mučeníka a prezidenta Jozefa Tisu je národovectvo cnosťou a prirodzeným vývodom z Božieho prikázania – Cti otca svojho i matku svoju. Tým je dané a nakázané, že sa má stať aj prirodzenou súčasťou života každého jednotlivca, ktorý si ctí Boha. Štát má v katolíckom tradičnom učení svoj význam a hierarchicky za Bohom, človečenskými prirodzenými štruktúrami (národ, rodina) a samotným človekom je hneď na ďalšom mieste.

Štát založený na kresťanských hodnotách človeku pomáhal spolunažívať na tomto svete s inými ľuďmi svojho rodu, ako aj mimo neho. Napomáhal usmerňovať prirodzené protivy, vznikajúce zo spoločenského spolunažívania ľuďom rôznych stavov, denominácii, Read more

1 4 5 6 7 8 10