Panslávizmus – slepá cesta

Panslávizmus. Stará ideológia, ktorá následne po tzv. Nežnej revolúcii zažila svoje znovuzrodenie. Ako pri jeho vzniku, tak aj vtedy bol reakciou na dianie vo svete. Tak ako vznikol, ako reakcia na veľkonemecké a veľkomaďarské snahy, zažil opätovný vzostup, ako reakcia na paneurópsky prúd politiky. Je však práve on odpoveďou na tieto snahy? A bol vôbec niekedy odpoveďou a reálnym východiskom z krízy?

Ak budeme objektívni a chladne posúdime všetky okolnosti, tak rozhodne musíme odpovedať záporne. Pravda je taká, že ním ovplyvnené idey boli a sú slepou uličkou, pretože toto hnutie nebolo nikdy snahou o nejaký kultúrny zväzok slovanských národov. Už koncepcia Kollára bola vyslovene založená na Read more

Na stráž!

Uplynulo dvacet let od rozdělení Československa, a domnívám se, že tohle výročí stojí za pár slov. Srovnávám-li pozitiva a negativa našeho slavného sametového „převratu“, tak jednoznačně vidím jen jedno jediné pozitivum, a sice právě ono rozdělení bývalé republiky. Všechno ostatní, jako například rychlý a totální průnik sionistické ideologie do Československa, kamuflující se takzvanou svobodou jedince, rozkradení téměř všeho národního majetku, bezbřehá privatizace všeho myslitelného i nemyslitelného, pauperizace miliónů do té doby slušně žijících lidí, posléze napojení do socialistického svazku zvané evropská unie a mnoho jiného, vyznívá jasně v neprospěch národa, jeho života a jeho dalšího rozvoje. Vyčnívá jenom jedna dobrá stránka „převratu“: rozdělení republiky na dva samostatné státy, tedy osamostatnění Slovenska.

Read more

Kríza autority

Problém Oskara Dobrovodského a jeho blízkych pozná skoro každý. Jedná sa o 4 roky neriešený  problém spolunažívania, medzi Oskarovcami a cigánskymi susedmi, ktorí sa nasťahovali do vedľajšieho domu. Táto vec má však hlbšie korene a Oskarov problém sám o sebe nadväzuje na hlbší, vyše desaťročný problém, tkvejúci v kontinuálnej asociálnosti dotknutých cigánskych rodín, ktorý nadväzuje na ešte hlbší problém, ktorý tkvie vo vytvorení podmienok zo strany samosprávy a štátu, aby títo asociáli mohli roky rokúce prakticky nerušene žiť a spôsobovať bolesť susedom, svojim asociálnym správaním sa, nevykazujúcim ani najmenšiu perspektívu zmeny daného stavu. Naopak, je to čím ďalej, tým horšie. Nasleduje logická otázka, kto je za daný stav v hĺbke zodpovedný, nakoľko za inštitúciami ako štát, či samospráva je vždy tá ktorá osoba, či osoby.

Read more

Kresťanstvo a My (Slováci)

Kresťanstvo je viera v jediného Boha stelesneného v Otcovi, i Synovi i Duchu Svätom. Táto viera v trojjediného Boha náš národ kultivovala, presne tak ako aj formovala dnešnú tvár Európskych národov. Kresťanstvo zakorenilo morálno-etické piliere v zákonoch ako aj v kultúre jednotlivých národov.

Je samozrejmé, že etnické celky, ktoré si časom uvedomovali, na základe tradícii, svoju príslušnosť k jednotlivému národnému celku, vyrastali na predkresťanskej tradícii. Avšak kresťanstvo, ktoré zvestoval Ježiš Kristus a ktoré priniesli do Ríma jeho učeníci Sv. Peter a Pavol, v epoche, ktorá stála na predkresťanskom myslení, to vôbec nemali ľahké. Napokon aj ich životná cesta naplnená vierou v Corpus Christi – Telo Kristovo, skončila mučeníckou smrťou a môžeme bádať podobnosť so synom Božím, ktorý Read more

Slovenský nacionalizmus vtedy a dnes

Myšlienka moderného nacionalizmu ako politickej ideológie v európskom meradle je produkt francúzskej revolúcie. Už táto skutočnosť implikuje jeho revolučný charakter, ktorý je pre zástancov tradičného katolicizmu a tradičných hodnôt, neodlučiteľných od ľudáckej ideológie neprijateľný. Faktom však ostáva, že nacionalistických doktrín je pomerne dosť a nie je žiadnou novinkou, že si v mnohom a často aj v celkovej podstate protirečia. Svetielkom na poli v skutku temných európskych nacionalisticko-revolučných koncepcií sa stal slovenský nacionalizmus. Ten vo svojej novodobej forme nevznikol ako opozícia voči kresťanským koreňom a tradícii. Read more

1 5 6 7 8 9