Relatívny relativizmus

coexistŽijeme v dobe, kedy relativizmus ovláda takmer všetky sféry ľudského života, či už ide o náboženstvo, kultúru, morálku a iné. Človek, pod vplyvom veľkého množstva protichodných postojov, názorov a teórií, z ktorých je už dostatočne presýtený, rezignoval v snahe hľadať a spoznať to, čo je absolútne pravdivé. Relativizmus nie je ani zďaleka náhodný sociologicko-filozofický produkt „novej“ doby. Je to vedomý, stáročia plánovaný a pripravovaný konštrukt tých, ktorým zo všetkého najviac prekáža jeho protipól – absolútna pravda, teda Trojjediný Pán Boh a jeho večný zákon, na ktorom má človek, ako rozumové bytie, skrz prirodzený zákon možnosť participovať. Read more

Príčiny súčasnej morálnej krízy

Untitled 1Morálka, dobro, zlo, cnosti, neresti – to sú pojmy, s ktorými sa stretol a stretáva azda každý z nás. Niet svedomitého rodiča, ktorý by neviedol svoje deti k cnostiam. Od malička sme boli vychovávaní rozprávkami a príbehmi, kde dobro víťazilo nad zlom, pociťovali sme sympatie ku kladným postavám, ktoré prekypovali cnosťami a záporné postavy v nás zase vzbudzovali odpor k zlu. Škola neskôr prebrala v morálnej výchove štafetu a aj v každom zamestnaní sú formálne vyjadrené základné morálne predpisy, či etické kódexy. Napriek tomu dnes zo všetkých strán počúvame, že zažívame hlbokú morálnu krízu, ona je príčinou globálneho úpadku a prekonáme ho jedine tak, že sa staneme morálnymi ľuďmi. Akosi sa nám to ale nedarí, práve naopak, úpadok sa z roka na rok zväčšuje, kríza sa Read more

Panslávizmus – slepá cesta

Panslávizmus. Stará ideológia, ktorá následne po tzv. Nežnej revolúcii zažila svoje znovuzrodenie. Ako pri jeho vzniku, tak aj vtedy bol reakciou na dianie vo svete. Tak ako vznikol, ako reakcia na veľkonemecké a veľkomaďarské snahy, zažil opätovný vzostup, ako reakcia na paneurópsky prúd politiky. Je však práve on odpoveďou na tieto snahy? A bol vôbec niekedy odpoveďou a reálnym východiskom z krízy?

Ak budeme objektívni a chladne posúdime všetky okolnosti, tak rozhodne musíme odpovedať záporne. Pravda je taká, že ním ovplyvnené idey boli a sú slepou uličkou, pretože toto hnutie nebolo nikdy snahou o nejaký kultúrny zväzok slovanských národov. Už koncepcia Kollára bola vyslovene založená na Read more

Na stráž!

Uplynulo dvacet let od rozdělení Československa, a domnívám se, že tohle výročí stojí za pár slov. Srovnávám-li pozitiva a negativa našeho slavného sametového „převratu“, tak jednoznačně vidím jen jedno jediné pozitivum, a sice právě ono rozdělení bývalé republiky. Všechno ostatní, jako například rychlý a totální průnik sionistické ideologie do Československa, kamuflující se takzvanou svobodou jedince, rozkradení téměř všeho národního majetku, bezbřehá privatizace všeho myslitelného i nemyslitelného, pauperizace miliónů do té doby slušně žijících lidí, posléze napojení do socialistického svazku zvané evropská unie a mnoho jiného, vyznívá jasně v neprospěch národa, jeho života a jeho dalšího rozvoje. Vyčnívá jenom jedna dobrá stránka „převratu“: rozdělení republiky na dva samostatné státy, tedy osamostatnění Slovenska.

Read more

Kríza autority

Problém Oskara Dobrovodského a jeho blízkych pozná skoro každý. Jedná sa o 4 roky neriešený  problém spolunažívania, medzi Oskarovcami a cigánskymi susedmi, ktorí sa nasťahovali do vedľajšieho domu. Táto vec má však hlbšie korene a Oskarov problém sám o sebe nadväzuje na hlbší, vyše desaťročný problém, tkvejúci v kontinuálnej asociálnosti dotknutých cigánskych rodín, ktorý nadväzuje na ešte hlbší problém, ktorý tkvie vo vytvorení podmienok zo strany samosprávy a štátu, aby títo asociáli mohli roky rokúce prakticky nerušene žiť a spôsobovať bolesť susedom, svojim asociálnym správaním sa, nevykazujúcim ani najmenšiu perspektívu zmeny daného stavu. Naopak, je to čím ďalej, tým horšie. Nasleduje logická otázka, kto je za daný stav v hĺbke zodpovedný, nakoľko za inštitúciami ako štát, či samospráva je vždy tá ktorá osoba, či osoby.

Read more

1 5 6 7 8 9 10