P. Robert Mäder: Optimistom napriek všetkému (1923)

Prorocké slová o dnešných časoch od P. Roberta Mädera z knihy „Buď – alebo“

Spoločnosť prežíva hrozivú krízu, je doba zatmenia. Donoso Cortes, prorok medzi diplomatmi, je dnes, sedemdesiat rokov po oných príhovoroch, ktoré sa stali senzáciou Európy, veľkolepo ospravedlnený:
Domnievam sa, páni, a verím tomu s najhlbším presvedčením, že vstupujeme do obdobia útrap. Všetky príznaky tomu nasvedčujú: Zaslepenie inteligencie, vyostrenie duchov, bezpredmetné debaty, bezdôvodné nepriateľstvá, ale predovšetkým dychtivosť hospodárskych reforiem. Ak táto dychtivosť tak, ako všetkých uchvátila, bude duchov ďalej so sebou strhávať, ako je tomu dnes, tak Read more

Biskupská deklarácia

_MG_0597Náš Pán Ježiš Kristus nás varoval, že pri jeho druhom príchode bude viera z tváre zeme takmer vytratená (Lk. 18, 8), to znamená, že od triumfu Cirkvi v stredoveku mohla ďalej zakúsiť len dlhý pokles dole ku koncu sveta. Zvlášť tri zvraty vymedzujú tento úpadok: protestantizmus odmietajúci Cirkev v 16. storočí; liberalizmus odmietajúci Ježiša Krista v 18. storočí; a komunizmus odmietajúci Boha úplne v 20. storočí. Najhoršie zo všetkého však bolo, keď sa tejto revolúcii postupne podarilo preniknúť do Cirkvi vďaka Druhému vatikánskemu koncilu (1962-1965). Pavol VI. chcel priviesť Cirkev späť do kontaktu s moderným svetom, ktorý sa od nej tak vzdialil a uspel v tom, že prinútil koncilových otcov prijať „hodnoty dvoch stovák rokov liberálnej kultúry“ (kardinál Ratzinger).

Read more

Islam je dôsledný byzantinizmus bez protirečení

mohamed-v-pekleObr.: Mohamed v pekle na ilustrácii Gustava Dorea z r. 1885

Hlboké protirečenie medzi vyznávaným pravoslávím a praktizovanou herézou bolo začiatkom skonu Byzantskej ríše. V tom je pravá príčina jej zániku. Bolo len spravodlivé, že musela zaniknúť, a spravodlivé bolo aj to, že zanikla rukou islamu. Islam je dôsledný a úprimný byzantinizmus bez akýchkoľvek vnútorných protirečení. Predstavuje otvorenú a zásadnú reakciu orientálneho ducha proti kresťanstvu, systém, v ktorom je dogma úzko spätá so zákonmi života, v ktorom je individuálna viera v dokonalom súlade s politickým a spoločenským zriadením.

Vieme, že protikresťanské hnutie, ktoré sa prejavovalo v cisárskych herézach, viedlo v siedmom a ôsmom storočí k dvom doktrínam, Read more

Biela sobota

ilustráciaVšeobecné poučenie a výklad „predbugniniovských“ nezdeformovaných obradov Bielej soboty podľa XIV. vydania Nábožných výlevov Dr. Radlinského z roku 1945

Sobota po ukrižovaní Spasiteľa Ježiša Krista bola najväčším židovským sviatkom, Veľkou nocou. Neodvážili sa ju porušiť ani nábožné, Kristovi verné ženy tým, žeby boli išli ku Kristovmu hrobu, keďže židovský zákon zakazoval vykonať vo sviatok dlhšiu cestu ako 1000 krokov. Telo Kristovo spokojne odpočívalo v hrobe. Len Kristova duša odobrala sa do predpeklia, kde duše zbožných zomrelých ľudí očakávali v blaženej nádeji a bez bolestí vykúpenie, ktoré im teraz Kristus zvestoval, dal im vidieť svoje Božstvo, a tak ich učinil účastnými svojej slávy. Preto ani Cirkev ničím nepohýbala pokoj Read more

Veľký piatok

iVšeobecné poučenie a výklad Veľkopiatočných obradov podľa XIV. vydania Nábožných výlevov Dr. Radlinského z roku 1945

Veľký piatok je pamätný deň smrti nášho Pána Ježiša Krista na kríži v Jeruzaleme na Golgote. Je to deň najhlbšieho smútku, ale zároveň deň najväčšej vďaky za nekonečnú milosť Spasiteľovu, ktorý nás smrťou vykúpil. A tak tento deň mal by byť aj dňom najväčšej radosti, ale Cirkev pokladá ho za deň smútku. Veď dobré dietky, keď im rodičia umrú, hoci by im poručili aj hojné dedičstvo, za ktoré sú im vďačné a vždycky budú na nich pamätať, predsa v deň ich smrti neradujú sa, ale bolestné slzy vylievajú, keď sa rodičia bolestnou smrťou lúčia s nimi. Tak aj my, hoci nám smrť Kristova zaslúžila dedičstvo večného blahoslavenstva, predsa nemôžeme sa na Veľký Read more

1 2 3 4 5 10