IX. ročník Memoriálu Jána Šmigovského, 29. august 2016 (Prešov – Spišské Podhradie)

14163771_1676076136051801_680155448_oKeď Dr. Jozef Tiso v jednom zo svojich verejných prejavov hovorí o protištátnom puči z 29. augusta 1944, nazýva ho „zradou niekoľkých pomýlencov“. Je to jedno z najvýstižnejších pomenovaní toho, čomu dnešní pomýlenci hovoria „slovenské národné povstanie“. Oslavovať puč proti vlastnému štátu ako štátny sviatok, klaňať sa zradcom, oslavovať partizánskych teroristov, skutočných hrdinov hanobiť – to si vyžaduje vysoký stupeň nepriateľstva voči realite, ale pri kryptoboľševikoch a demoliberáloch to samozrejme nie je nič prekvapujúce.

Už po deviaty krát sme vyrazili z Prešova 60 kilometrovým peším pochodom do Spišského Podhradia na počesť pplk. Jána Šmigovského, aby sme navracali veciam pravé mená, aby sme oslavovali skutočných hrdinov, vystríhali pred zradcami minulosti i súčasnosti, aby sme demonštrovali pravdu o boľševikmi prekrútenej histórii Slovenska.

Pplk. Ján Šmigovský si vyslúžil tituly zradcu za to, že zachoval vernosť vojenskej prísahe, keď sa v štyridsiatomštvrtom ako veliteľ nitrianskej posádky nepodvolil zradným povstalcom ani Nemcom. Za to prvé bol 25. septembra 1945 ľudovo-demokratickým režimom odsúdený na trest smrti zastrelením s vykonaním rozsudku 9. októbra 1945. Pplk. Ján Šmigovský je symbolom vernosti. Neuposlúchol nelegitímny rozkaz svojho nadriadeného, Jána Goliana, aby ostal verný vyššej autorite – bratislavskej vláde – ale v konečnom dôsledku, aby ostal verný najmä autorite najvyššej – Pánu Bohu – pretože ako dobrý katolík si pplk. Šmigovský plne uvedomoval mravnú záväznosť zloženej prísahy ako náboženského aktu.

Tak, ako sa zachoval Ján Šmigovský by sa mal v ideálnej rovine zachovať každý vojak. To, že bol za svoj cnostný skutok diablovým režimom popravený len potvrdzuje správnosť jeho konania, ba čo viac, niekoľkonásobne mu pridáva na hodnote. Zradní pomýlenci chceli meno Jána Šmigovského vymazať z dejín národa. Vďaka Bohu, že sa im to nepodarilo. Dnes je pamiatka na podplukovníka obnovená aj skrz Memoriál Jána Šmigovského – a v tejto tradícii si zaumieňujeme pokračovať naďalej.

Tak nám Pán Boh pomáhaj!

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.