Modlitba za stálosť vo vyznávaní viery (od sv. Klementa M. Hofbauera)

Ó, Vykupiteľu môj, azda len nenadišiel ešte ten smutný čas, keď už budú len veľmi riedke rady tých kresťanov, ktorých duch viery oživuje? Hádam len nenastáva ešte ten okamih, keď Tvoj vyvolaný hnev pozbaví nás Tvojej ochrany? Alebo vari nešľachet­nosť a mravná skazenosť Tvojich dietok už neodvo­lateľne popudila ku pomste Tvoju spravodlivosť? Ó,Pôvodca a dokonávateľ našej viery, v horkosti svojho skrúšeného srdca vrúcne Ta prosíme, nedopúšťaj, aby v nás vyhaslo jasné svetlo viery. Rozpomeň sa, Pane, na svoje dávne svetlo a súcitne zhliadni na svoju vinicu, ktorú sadila Tvoja pravica, kropil pot apošto­lov, zúrodňovala drahá krv mučeníkov, polievali slzy toľkých veľkodušných kajúcich duší a úrodnou udržovala modlitba nesčíselných vyznavačov a nevin­ných panien. Božský náš prostredník, všimni si tých horlivých duší, ktoré sa svojimi modlitbami bez prestania utiekajú k Tebe, aby si ráčil zachrániť najdrahocennejší poklad, pravú vieru. Spravodlivý Bože, zruš rozsudok o našom zavrhnutí, odvráť svoje oko od našich nešľachetností a upri ho na poklony hodnú krv, ktorá bola vyliata na kríži, čím sa stala prostredníkom nášho spasenia a každodenne prosí za nás na našich oltároch. Ach, zachovaj nás v pravej rímskokatolíckej viere.

Nech nás stíhajú choroby, sužujú nehody a trápia nešťastia, len nám ponechaj svoju svätú vieru; lebo keď máme tento drahý poklad, radi budeme znášať akékoľvek utrpenia, a nič nebude môcť naru­šiť naše šťastie. Naproti tomu, keby sme boli zbavení tohto najväčšieho pokladu viery, naše nešťastie bolo by nevysloviteľné a nesmierne.

Dobrý Ježišu, pôvodca našej viery, zachovaj nám ju čistú, udržuj nás pevne v lodičke Petrovej, udržuj nás vo vernosti a poslušnosti k jeho nástupcovi na zemi, aby sa jednota svätej Cirkvi zachovala, aby sa svätosť vzmáhala, aby svätá apoštolská Stolica po­žívala slobodu a ochranu a aby sa všeobecná Cirkev ku blahu duši rozširovala.

Ježišu, pôvodca našej viery, pokor a obráť nepriateľov Tvojej Cirkvi; dožič pokoja a pravej svornosti všetkým kresťanským panovníkom ako i všetkému veriacemu ľudu; utužuj a zachovaj nás všetkých v Tvojej svätej službe, aby sme Tebe žili i umreli.

Ježišu, pôvodca našej viery, kiež Tebe žijem i zo­mriem. Amen.

(In: Andrej Radlinský: Nábožné výlevy, SSV 1945)