Poučenia svätého Ľudovíta IX. svojmu synovi Filipovi

Krásny synu, zo všetkého najskôr ťa učím, aby si z celého srdca miloval Boha; pretože bez tejto lásky nikto nemôže byť spasený. Dbaj o to, aby si nerobil nič, čo by sa nepáčilo Bohu, t. j. vyvaruj sa smrteľného hriechu, radšej znášaj všemožné muky, než aby si sa dopustil smrteľného hriechu.

Ak na teba Boh zošle protivenstvá, prijímaj ich trpezlivo a ďakuj za ne nášmu Pánu a maj na mysli, že si si ich zaslúžil a že Boh všetko obráti v tvoj prospech. Ak ti dopraje úspech a šťastie, ďakuj mu pokorne, aby si sa, či už kvôli pýche alebo niečomu inému, nezhoršil tam, kde by si mal byť lepší, pretože nikto nesmie bojovať proti Bohu pomocou jeho darov.

Spovedaj sa často a spovedníka si vyber z radov múdrych mužov, aby ťa vedel poučiť, čo musíš urobiť a čoho sa musíš vyvarovať, a drž sa a chovaj sa tak, aby sa ťa ani spovedník, ani priatelia nebáli pokarhať za tvoje zlé skutky. Zbožne počúvaj bohoslužby svätej Cirkvi a bez tliachania a modli sa k Bohu srdcom i ústami, najmä pri omši, keď kňaz premieňa. V srdci buď láskavý a súcitný voči chudobným, úbohým a skormúteným ľuďom a dodávaj im odvahy a pomáhaj im, ako len budeš môcť.

Dobré zvyky svojho kráľovstva udržiavaj a zlé ruš. Neprahni po majetku svojho ľudu a nepreťažuj ho poplatkami a daňami, ak to nie je nevyhnutné.

Ak máš v srdci nejaké trápenie, zver sa čo najskôr spovedníkovi alebo niekomu múdremu, kto nie je plný jalových slov, potom svoje trápenie ľahšie znesieš.

Obklopuj sa ľuďmi múdrymi, statočnými a vernými, či už z radov rehoľníkov alebo laikov, ktorým je cudzia chtivosť a žiadostivosť, a často sa s nimi zhováraj, a chráň sa ľudí zlých a vyhýbaj sa ich spoločnosti. Ochotne počúvaj Božie slovo, uchovávaj ho vo svojom srdci a často sa modli a získavaj odpustky. Miluj, čo je prospešné a dobré, a maj v nenávisti všetko, čo je zlé, nech je to kdekoľvek.

Nikto nech sa pred tebou neopovažuje hovoriť slová, ktoré zvádzajú a nabádajú k hriechu, ani ohovárať a hanobiť iného kvôli jeho zásadám. A nestrp ani to, aby pred tebou ktokoľvek hovoril podlé slová o Bohu a o jeho svätých. Často ďakuj Bohu za všetky dobrodenia, ktoré ti preukázal, aby si bol hoden ešte ďalších.

Pri vynášaní rozsudkov a pri zjednávaní práva pre svojich poddaných buď nestranný a prísny, neobzeraj sa ani naľavo, ani napravo, ale hľaď vždy na právo, a pokiaľ nevyjde pravda najavo, podporuj žalobu chudobného. A keby si niekto súdne sťažoval na teba, ničomu never, pokiaľ sa nedopátraš pravdy; pretože potom budú tvoji radcovia súdiť smelšie podľa pravdy, či už v tvoj prospech alebo neprospech.

Pokiaľ držíš niečo, čo patrí inému, či už si to získal sám alebo si to zdedil po svojich predchodcoch, a je isté, že to patrí inému, vráť to bez meškania, a keď to nie je isté, prikáž, aby sa vec bezodkladne a rýchlo vyšetrila, a vyšetrovaním pover múdrych ľudí.

Starostlivo dbaj, aby tvoji ľudia a tvoji poddaní žili za tvojej vlády v mieri a v súlade s právom. Zvlášť dobré mestá a obce svojho kráľovstva uchovávaj v stave a v slobode, v akých ich uchovávali tvoji predkovia, a ak je potrebné niečo napraviť, naprav to a odčiň, a maj ich v priazni a láske; pretože vďaka sile a bohatstvu veľkých miest sa ani tvoji poddaní, ani cudzinci neodvážia proti tebe nič podniknúť, a zvlášť potom tvoji pairovia a baróni.

Cti a miluj všetkých služobníkov svätej Cirkvi a dbaj, aby im nikto nebral dary a almužny, ktoré im dali tvoji predkovia, ani aby im z nich nikto neuberal. Hovorí sa o kráľovi Filipovi, mojom dedovi, že jeden jeho radca mu raz povedal, že sluhovia svätej Cirkvi sa na ňom dopustili mnohých krívd a zločinov tým, že mu berú jeho práva a ukracujú ho v jeho súdnej právomoci, a že sa veľmi diví, že to kráľ znáša. A dobrý kráľ mu odpovedal, že o tom nepochybuje, ale že zvážil, aké dobrodenia a akú blahosklonnosť mu Boh preukazuje, a preto radšej upustil od svojho práva, než aby sa škriepil so služobníkmi svätej Cirkvi.

Otca svojho i matku svoju maj v úcte a vo vážnosti a dodržiavaj ich prikázania. Benefícia svätej Cirkvi udeľuj osobám poctivým, ktoré žijú riadnym životom, a udeľuj ich po porade s múdrymi a čestnými ľuďmi.

Vyvaruj sa toho, aby si bez dôkladného zváženia rozpútal vojnu proti kresťanskému vladárovi. Keby si to však musel urobiť, potom šetri svätú Cirkev a tých, ktorí ti nijak neuškodili. Ak dôjde k vojnám a sporom medzi tvojimi poddanými, urovnaj ich čo možno najskôr.

Staraj sa o to, aby si mal dobrých prévôtov a dobrých richtárov, a často sa o nich zaujímaj aj o služobníkov tvojho domu, aby si vedel, ako žijú a či neprepadli nejakému hriechu, napríklad prílišnej chtivosti alebo falošnosti alebo podvádzaniu. Usiluj o to, aby si zo svojho kráľovstva vykorenil všetky škaredé hriechy, zvlášť vyhladzuj, ako len budeš môcť, rúhanie a kacírstvo. Dbaj, aby výdavky na tvoj dom boli rozumné.

A nakoniec, premilý synu, dávaj po celom svojom kráľovstve spievať omše a usporadúvať modlitby za moju dušu: a priznaj mi zvláštny a právoplatný podiel na všetkom dobre, ktoré vykonáš. Krásny drahý synu, dávam ti všetky požehnania, aké len dobrý otec môže svojmu synovi dať. Kiež ťa požehnaná Trojica a všetci svätí chránia od všetkého zlého a kiež ti Boh udelí tú milosť, aby si vždy konal podľa jeho vôle a aby si ho ctil a aby sme ty i ja mohli po tomto smrteľnom živote prebývať s ním a chváliť ho bez konca. Amen

Ján z Joinvillu: Život Ľudovíta Svätého