Tomáš Kempenský: KRÁĽOVSKÁ CESTA SVÄTÉHO KRÍŽA

1 Mnohým sa zdá tvrdý výrok: « Zapri sa, vezmi kríž a nasleduj Ježiša» (Mt 16,24; Lk 9,23).

2 Ale oveľa tvrdšie bude počuť tieto posledné slová: «Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa!» (Mt 25,41).

3 Tí, čo teraz radi počúvajú slovo o kríži a správajú sa podľa neho, nebudú sa potom obávať, že počujú večné zavrhnutie.

4 Toto znamenie kríža bude na nebi, keď Pán príde súdiť.

5 Vtedy všetci sluhovia kríža, ktorí sa v živote pripodobňovali Ukrižovanému, pristúpia pred Krista sudcu s veľkou dôverou.

6 Čo sa teda bojíš vziať na seba kríž, keď je to cesta do Kráľovstva?

7 V kríži je spása, v kríži je život, v kríži je obrana proti nepriateľom; v kríži je zdroj nebeskej slasti, v kríži je posila mysle, v kríži je duchovná radosť; v kríži je vrchol čnosti, v kríži je dokonalá svätosť.

8 Len v kríži je spása duše a nádej večného života.

9 Vezmi teda svoj kríž a choď za Ježišom; tak vojdeš do večného života.

10 On šiel pred tebou, niesol svoj kríž a zomrel za teba na kríži, aby si aj ty niesol svoj kríž a túžil zomrieť na kríži.

11 Lebo keď s ním zomrieš, budeš s ním aj žiť, a keď mu budeš druhom v utrpení, budeš s ním i v sláve.

12 Všetko sa zakladá na kríži, a všetko záleží na smrti; a niet inej cesty k životu a k pravému vnútornému pokoju, ako cesta svätého kríža a každodenného umŕtvovania.

13 Choď, kade chceš, hľadaj, čo chceš, a nenájdeš krajšiu cestu hore a bezpečnejšiu tu dolu, ako cestu svätého kríža.

14 Uprav si a zariaď všetko podľa svojej vôle a náhľadu, a uvidíš, že stále nám prichodí niečo trpieť, či sa ti to páči alebo nie. Vždy nájdeš kríž.

15 Lebo buď budeš znášať telesnú bolesť alebo duševnú trýzeň.

16 Niekedy ťa opustí Boh, niekedy ťa potrápi tvoj blížny; a čo horšie – sám si budeš často na ťarchu.

17 A niet nijakého lieku a nijakej útechy, aby si sa mohol vyslobodiť alebo si uľaviť; načim trpieť, dokiaľ Boh bude chcieť.

18 Boh totižto chce, aby si sa naučil znášať trápenia bez útechy, aby si sa mu celkom podrobil a aby si sa utrpením stal pokornejším.

19 Nikto necíti Kristove muky tak hlboko ako ten, kto trpí podobne.

20 Kríž je teda stále pripravený a čaká ťa všade.

21 Neunikneš mu, kamkoľvek by si utekal; lebo kdekoľvek ideš, všade nesieš seba a vždy nájdeš seba.

22 Obráť sa hore, obráť sa dolu, obráť sa von, obráť sa dnu, všade nájdeš kríž; a všade ti treba mať trpezlivosť, ak chceš mať vnútorný pokoj a zaslúžiť si večnú korunu.

23 Keď budeš niesť kríž oddane, aj on ťa ponesie a privedie ťa k žiadanému cieľu, kde totiž bude koniec utrpeniu, čoho sa tu nemôžeš dočkať.

24 Ak ho nesieš nerád, robíš si ťarchu, a len väčšmi si priťažuješ; ale predsa ho musíš niesť.

25 Keď odhodíš jeden kríž, iste nájdeš iný, a hádam ešte ťažší.

26 Myslíš si, že sa vyhneš tomu, čomu nemohol uniknúť ani jeden smrteľník? Ktorý svätý bol na svete bez kríža a bez trápenia ?

27 Veď ani Ježiš Kristus, náš Pán, nebol ani hodinu bez bolesti a utrpenia, pokiaľ len žil. « Kristovi bolo treba trpieť» hovorí (Lk 24,26,46) «a vstať z mŕtvych, a tak vojsť do svojej slávy. »

28 A ty akým právom hľadáš inú cestu, ako je táto kráľovská cesta, cesta svätého kríža ?

29 Celý Kristov život bol kríž a mučeníctvo; a ty hľadáš pre seba pokoj a radosť?

30 Mýliš sa, mýliš, ak túžiš po niečom inom, ako znášať súženie; lebo celý tento smrteľný život je plný bied, všade označený samými krížmi.

31 A čím vyššie kto pokročí v duchu, často tým ťažšie kríže nachádza; lebo trýzeň vlastného vyhnanstva je tým väčšia, čím väčšia je sama láska.

32 Ale zato človek, hoci mnohonásobne skúšaný, nie je bez útechy a úľavy, lebo cíti, ako mu vzrastá veľký úžitok z toho, že nesie svoj kríž.

33 Lebo keď sa mu dobrovoľne poddáva, celé bremeno útrap mení sa mu v dôveru božskej útechy.

34 A čím viac telo slabne súžením, tým väčšmi silnie duch vnútornou milosťou.

35 Ba neraz, chtiac sa z lásky pripodobniť Kristovmu krížu, býva natoľko posilnený v útrapách a protivenstvách, že by ani nechcel byť bez bolesti a utrpenia; lebo je presvedčený, že je Bohu tým milší, čím väčšie a ťažšie utrpenie vládze pre neho zniesť.

36 To nie je čnosť človeka, ale milosť Božia, ktorá v slabom tele toľko zmôže a natoľko účinkuje, že vrúcne túži po tom a to žiada, čoho sa prirodzenosť desí a čomu sa vyhýba.

37 Pravda, s ľudskou prirodzenosťou sa nezrovnáva kríž niesť, kríž milovať, telo trestať a podrobovať službe, vyhýbať sa poctám, krivdy radostne znášať, pohŕdať sebou a želať si pohŕdanie, akýmkoľvek protivenstvám a škodám sa podvoľovať a netúžiť po nijakom šťastí na tomto svete.

38 Keď pozrieš na seba, vidíš, že sám nič takého nezvládzeš.

39 Ale keď budeš dôverovať v Boha, on ti dá silu z neba a svet i telo podrobia sa tvojej moci.

40 A ani nepriateľa diabla sa nebudeš báť, keď budeš obrnený vierou a poznačený krížom Kristovým.

41 Odhodlaj sa teda, ako dobrý a verný sluha Kristov, mužne niesť kríž svojho Pána, ktorý sa dal ukrižovať z lásky k tebe.

42 Priprav sa v tomto biednom živote znášať mnohé protivenstvá a rozličné ťažkosti; lebo to je tvoj údel, kdekoľvek budeš, a len to skúsiš, kdekoľvek by si sa schoval.

43 Tak to musí byť, a niet spôsobu vyviaznuť zo zlého súženia a z bolesti, ako že ich musíš trpezlivo znášať.

44 Pi radostne kalich Pánov, ak chceš byť jeho priateľom a mať s ním podiel.

45 Útechu ponechaj Bohu; nech s ňou naloží, ako sa mu páči.

46 Ty sa len priprav znášať útrapy a predstav si ich ako najväčšie potešenia, veď «utrpenia tohoto času nie sú hodné porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť» (Rim 8,18), čo by si ich hneď sám mal všetky podstúpiť.

47 Keď dospeješ až ta, že utrpenie ti bude milé a príjemné kvôli Kristovi, vtedy súď, že je dobre s tebou, lebo si našiel raj na zemi.

48 Pokiaľ ti je utrpenie nepríjemné, a hľadáš len, ako by si sa mu vyhol, dotiaľ bude s tebou zle a všade ťa bude prenasledovať trápna túžba uniknúť súženiu.

49 Keď sa pripravíš na to, čomu nemožno vyhnúť, totiž na utrpenie a na smrť, hneď ti bude lepšie a nájdeš pokoj.

50 A čo by si bol vynesený s Pavlom až do tretieho neba, predsa by si nebol istý, že by ti nebolo treba znášať nič zlého. «Ja mu ukážem,» hovorí Pán, «koľko musí trpieť pre moje meno» (Sk 9,16).

51 Neostáva ti teda, len trpieť, ak chceš Ježiša milovať a večne mu slúžiť.

52 Kiež by si bol hoden trpieť niečo pre meno Ježišovo! Koľká sláva by ťa očakávala, aký by to bol ples pre všetkých svätých Božích, a aké povzbudenie pre ostatných blížnych!

53 Lebo trpezlivosť každý chváli, hoci málokomu sa chce trpieť.

54 Právom by si mal rád trochu trpieť pre Krista, keď toľkí oveľa viac trpia pre svet.

55 Máš vedieť, že ti treba žiť život umierania. A kto čím viac umiera sebe, tým viac začína žiť Bohu.

56. Len ten môže pochopiť nebeské veci, kto je ochotný znášať protivenstvá pre Krista.

57 Nič nie je Bohu milšie a tebe na tomto svete osožnejšie, ako ochotne trpieť pre Krista.

58 A keby si si mohol voliť, mal by si si vrúcnejšie želať, aby si mohol pre Krista trpieť, než aby ťa osviežovali mnohé útechy, lebo tak by si bol podobnejší Kristovi, a viac by si sa podobal všetkým svätým.

59 Lebo naša zásluha a náš pokrok v dobrom nezáleží v hojných príjemnostiach a potešeniach, ale skôr v tom, aby stále vedeli znášať veľké ťažkosti a trápenia.

60 Veď keby bolo pre spásu ľudstva niečo lepšie a užitočnejšie ako trpieť, Kristus by nám to bol slovom a príkladom zaiste ukázal.

61 Ale takto aj učeníkov, ktorí chodili s ním, aj všetkých, čo ho chcú nasledovať, zjavne povzbudzuje znášať kríž, keď hovorí: « Kto chce ísť za mnou, nech sa zaprie a vezme svoj kríž a nech ma nasleduje» (Mt 16,24,‘ Lk 9,23), 62. Záverom tohto čítania a uvažovania nech sú slová: « Že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia» (Sk 14,21).

 

In: Nasledovanie Krista