Vianočné litánie na súkromnú pobožnosť

Pane, zmiluj sa nad nami. — Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás! — Kriste, vyslyš nás!

Otče z nebies, Bože, — zmiluj sa nad nad nami.
Synu, Vykupiteľa sveta, Bože, —­
Duchu Svätý, Bože, —
Svätá Trojica, jeden Bože, —

Ježišu, Slovo od večnosti splodené, —
Ježišu, Slovo, ktoré sa telom stalo, —
Ježišu, z najčistejšej Panny Márie narodený, —
Ježišu, Mesiáš zasľúbený, —­
Ježišu, ktorý si pravý Boh a pravý človek, —
Ježišu, ktorého narodenie bolo od anjelov zvestované, —­
Ježišu, ktorému sa pastieri klaňali, —
Ježišu, ktorý si bol obrezaný, —
Ježišu, ktorý si bol v chráme obetovaný, —
Ježišu, ktorého narodenie hviezda pohanom oznámila, —
Ježišu, ktorému svätí mudrci dary priniesli, —
Ježišu, ktorý si pred Herodesovými úkladmi do Egypta utekal, —­
Ježišu, pre ktorého betlehemské deti svoju krv vyliali, —
Ježišu, ktorý si sa stal synom človeka, aby sme sa my stali synmi Božími, —
Ježišu, ktorý si sa v chudobe narodil, aby sme my Tvojou chudobou zbohatli, —
Ježišu, ktorý si prišiel, aby si plnil vôľu Otca nebeské­ho, —
Ježišu, ktorý si prišiel, aby si nám ukázal cestu k spáse, —­
Ježišu, náš najláskavejší Spasiteľu, —

Buď nám milostivý, — odpusť nám, Ježišu.
Buď nám milostivý, — vyslyš nás, Ježišu.
Od všetkého zlého, — vysloboď nás, Ježišu.
Od každého hriechu, —
Od hnevu Tvojho, —
Od náhlej a nepredvídanej smrti, —
Od úkladov diabolských, —
Od prestúpenia tvojich svätých prikázaní, —
Od časného a večného zahynutia, —
Skrze tajomstvo svätého vtelenia Tvojho, —
Skrze narodenie Tvoje, —
Skrze bolestné obrezanie Tvoje, —
Skrze obetovanie Tvoje v chráme, —
Skrze podivné zjavenie sa Tvoje pohanom, ­—
Skrze útek Tvoj do Egypta, —
V deň súdny, —

My hriešnici, — Teba prosíme, uslyš nás.
Aby si nám odpustiť ráčil, —
Aby si nám milostivý byť ráčil, —
Aby si nás k pravému pokániu priviesť ráčil, —­
Aby si v našich srdciach čistý príbytok sebe pripraviť ráčil, —
Aby si v našich srdciach stálu pamiatku svätého vtelenia Tvojho zachovať ráčil, —
Aby si nás úžitkov svätého vtelenia Tvojho účastnými učiniť ráčil, —
Aby si nás svojou milosťou k sláve dietok Božích povýšiť ráčil, —
Aby si nás vyslyšať ráčil, —
Vtelený Synu Boží, —

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, — odpusť nám, Pane!
Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, — vyslyš nás, Pane!
Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, — zmiluj sa nad nami!

Otče náš..

V. A Slovo telom sa stalo.
R. A prebývalo medzi nami.
V. A videli sme jeho slávu.
R. Slávu ako jednorodeného od Otca, plného milosti a pravdy.
V. Sláva Bohu na výsostiach.
R. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
V. Pane, vyslyš modlitbu moju.
R. A volanie moje nech dôjde ku Tebe.

Modlime sa: Dožič nám, prosíme Ťa, všemohúci Bože, aby sme, súc zrodením jednorodeného Syna Tvojho vyslobodení z otroctva hriechu, už tu na zemi okúsili blažené ovocie jeho vtelenia a potom účastný­mi sa stali nesmrteľného života. Ó Pane, daj, aby sme boli skrze Spasiteľa sveta, ktorého slávne narodenie svätíme, k duchovnému životu znovu zrodení a kedysi na slávu vyvolených synov Tvojich v nebi povýšení. Všemohúci, milosrdný Bože, ktorý Cirkev svoju obveseľuješ pamiatkou slávneho narodenia Syna Tvoj­ho z blahoslavenej Panny Márie, daj, pokorne pro­síme, aby i naše srdce bolo hriechov zbavené a znovu sa zrodilo, žeby tak Syn Tvoj a Spasiteľ náš, Ježiš Kristus, mohol prísť k nám s milosťou svojou a obla­žiť nás požehnaním svojim. Ktorý s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého, Boh na veky vekov. Amen.

In: Andrej Radlinský: Nábožné výlevy, SSV 1945