Memoriál mučeníka Jozefa Tisu – V. ročník

IMG_20170422_001741Kto by mohol lepšie zhrnúť dôvody obžaloby mučeníka Jozefa Tisu, než samotný jeho žalobca Anton Rašla? Ten vo svojej záverečnej obžalobnej reči pred politickou fraškou zvanou „národný súd“ hovorí nasledovné: „Treba povedať, že nežalujeme nejaký imaginárny pojem ´štát´, tu nie je vedená diskusia o oprávnenosti štátu atď. Štáty vznikajú a zanikajú. Predmetom uvažovania a hodnotenia môže byť len vnútorný obsah tohto štátu, režim, ktorý tu panoval – a to režim stredoveký, totálny (rozumej autoritatívny – pozn. NSS), protislovanský (rozumej protiboľševický – pozn. NSS) a proti-pokrokový.“ (Proces s Dr. J. Tisom, s. 73) Je treba uznať, že málokto dokázal tak jednoducho a výstižne charakterizovať režim Slovenského štátu. Dokonca i mnohým sympatizantom slovenskej štátnosti zo 14. marca táto charakteristika buď uniká alebo ju ignorujú, a tak sa svojim (populistickým? nevedomím?) sloganom „štát – áno, režim – nie“ prikláňajú k argumentačnej línii Antona Rašlu.

Rašla onými slovami vyložil na stôl všetky karty. Definoval podstatné pohnútky, ktoré viedli tzv. „národný súd“ k politickej vražde mučeníka Jozefa Tisu. Jednotlivé body obžaloby sa už potom vo svetle týchto slov javia skutočne len ako vykonštruovaná zámienka. Ešte raz si to zhrňme: Anton Rašla nežaluje prvú slovenskú štátnosť ako takú, lebo „štáty vznikajú a zanikajú“, žaluje režim, ktorý bol stredoveký, autoriratívny, protiboľševický a proti-pokrokový. Inými slovami a v širšom zmysle povedané – Rašla žaluje snahu politických predstaviteľov ľudáckeho hnutia o obnovu starého spoločenského poriadku, kresťanskej civilizácie, proti rozmáhajúcim sa bludom, ktoré vyprodukovali revolúcie. K týmto snahám o obnovu starého poriadku nabádali všetky veľké osobnosti minulého i predminulého storočia. Svätý Pius X. píše: „Civilizáciu nemusíme ešte len vynaliezať, ani budovať novú spoločnosť v oblakoch. Bola a existuje ako kresťanská civilizácia, ako katolícka spoločnosť. Jedná sa len o to, bez porušenia jej prirodzených a božských základov ju obnoviť a znovuzriadiť proti stále a znovu oživujúcim útokom nezdravej utópie revolúcie bezbožnosti: omnia instaurare in Christo (všetko obnoviť v Kristovi).“ (Notre Charge Apostolique, 11)

Mučeník Jozef Tiso celý svoj život obetoval týmto intenciám. V duchu hesla „Za Boha a národ“ chcel obnoviť všetko v Kristovi. Národná svojbytnosť mu bola jednou z priorít jednak podľa prirodzeného zákona, ale i preto, aby mohla byť obnovená v slovenskom národe katolícka spoločnosť, čomu 20 rokov bránil demoliberálny, masarykovsko-benešovský, proti-katolícky a proti-slovenský režim. Uvedomoval si, že slovenský národ môže byť obnovený v Kristovi len ako suverénny národ, lebo okolité národy už boli oveľa hlbšie ponorené v pokrokárskych splaškoch revolučných bludov. Byť v ich područí bolo veľmi nebezpečné, nakoľko jed liberalizmu a pokrokárstva sa tým na slovenskú spoločnosť prenášal oveľa rýchlejšie.

Mučeník Jozef Tiso zomrel ako reprezentant stredovekého, autoritatívneho, proti-boľševického a proti-pokrokárskeho režimu, ktorý bol nahradený novodobou boľševicko-pokrokárskou tyraniou. Preto musel byť súdený, odsúdený a zavraždený. Preto je skutočným mučeníkom viery katolíckej a národa slovenského. Na úmysel vyzdvihnutia na oltár mučeníka Jozefa Tisu sa v noci z piatka (21. apríla) na sobotu (22. apríla) uskutočnil 5. ročník Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu – 25 kilometrovej púte nočným lesom z Rajca do Veľkej Bytče. Veríme, že Všemohúci Boh vyslyšal naše modlitby a že s našimi obetami a úmyslami naloží podľa svojej najsvätejšej vôle.