78. výročie vzniku 1. Slovenského štátu, 18. marec 2017, Nižná Šebastová

IMG_4131Slovenský štát je tŕňom v oku dnešnej demoliberálnej a kryptoboľševickej spodiny, ktorá celkom prirodzene prebrala boľševikmi vytvorený pohľad na novodobú slovenskú históriu. Duch sa predsa nezaprie. Aký duch? Duch nenávisti voči Bohu, národu a voči starému usporiadaniu založenému na Božom a prirodzenom zákone. Nedá sa síce povedať, že Slovenský štát bol úplne dokonalým stelesnením starého poriadku a že Božie a prirodzené zákony boli vždy, všade a vo všetkom autenticky uplatňované. To sa, celkom iste, nedá povedať o nijakom zriadení, lebo všade, kde sa angažuje človek, je prítomný aj hriech a nedokonalosť. Zároveň sa však nedá poprieť, že Slovenský štát bol aspoň dočasnou hrádzou proti liberálnemu úpadku. Proti úpadku, ktorý dnešní pomätenci nazývajú pokrokom. Hoc bol Slovenský štát (vedľajším) produktom revolúcie, duch jeho predstaviteľov bol kontrarevolučný a reakcionársky v zmysle katolíckych politických princípov. 20 rokov čechoslovakistickej demoliberálnej diktatúry úplne stačilo k uvedomeniu si toho, že cesta napred je nemožná, že naspäť sa ísť musí. Práve v tomto tkvie veľký význam našej prvej štátnosti – v boji proti všetkým bezbožným a revolučným „-izmom“, v snahe zachovať si svoju kresťanskú a národnú postať aj napriek obrovskému tlaku úpadkového okolia a v pevnom odhodlaní postaviť hrádzu proti antikristovskej pokrokárskej vlne rúcajúcej katolícku podstatu európskej civilizácie.

Preto si každoročne pripomíname 14. marec 1939. I tento rok sme sa stretli v Nižnej Šebastovej pri buste Otca národa – Msgr. Andreja Hlinku, aby sme vzdali hold všetkým bojovníkom za Boha a národ počas skromnej spomienkovej akcie.

Nesmieme sa čudovať, že dnešná pokrokárska spodina zúri pri všetkom, čo má dočinenia s našou prvou štátnosťou. Vždy si spomeňme na slová pápeža Leva XIII. z encykliky Humanum genus: „Pokolenie ľudské sa rozdelilo na dva tábory stojace v ostrom protiklade, a to už vtedy, keď závisťou diablovou hanebne odpadlo od svojho Stvoriteľa a Darcu nebeských darov, od svojho Boha. A z týchto táborov jeden sa ustavične bije za pravdu a cnosť, druhý za to, čo je s pravdou a cnosťou v rozpore. Prvý tábor je kráľovstvo Božie na zemi, pravá to Cirkev Ježiša Krista (…). Druhý tábor je kráľovstvom Satanovým, ktorému sú poddaní všetci tí, ktorí sa riadia neblahým vzorom svojho vodcu a prarodičov, vzpierajúci sa uposlúchnuť večný Zákon Boží a mnoho vecí podnikajúci bez ohľadu na Boha, mnoho tiež proti Bohu.“ Jednoducho povedané: diablovi sluhovia budú vždy prenasledovať a potierať Pravdu, a naopak, vyzdvihovať a velebiť lož a blud. Ak totiž oni chvália nejakú vec, svedčí to vskutku proti nej. Ich nenávisť proti 14. marcu je preto úplne na mieste.

Svätý Michal Archanjel, bráň nás v boji, proti zlosti a úkladom diablovým…

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.