Návšteva pána Vladimíra pri príležitosti 70. výročia nespravodlivej popravy jeho otca, pplk. Jána Šmigovského

smigovskeho-odskodnenie_05V rámci projektu “Rehabilituj“, dávajúceho si za cieľ nanovo preskúmať súdne procesy z povojnových rokov 1945 až 1948 v obnovenej československej demokracii s akcentom na retribučné súdnictvo tzv. Slovenskej národnej rady na Slovensku, sme symbolicky v čase 70. výročia popravy prvej obete tzv. retribučného súdnictva pplk. Jána Šmigovkého navštívili jeho syna, v Českej republike žijúceho, pána Vladimíra Šmigovského.

Okrem symbolického finančného odškodného, ktoré bolo do rúk syna Pplk. Šmigovského zložené, pán Vladimír pri príležitosti výročia nespravodlivej popravy svojho otca poveril o. z. Nové slobodné Slovensko zastupovaním svojej rodiny a prípadu svojho otca v nasledovnom prehlásení:

Ja, podpísaný, Vladimír Šmigovský, občan Českej republiky, syn pplk. Jána Šmigovského, veliteľa nitrianskej vojenskej posádky Slovenskej armády, narodeného * 2. 5. 1903 a † popraveného 9. 10. 1945, na základe rozsudku Národného súdu vyneseného 25. 9. 1945, číslo trestného spisu Tnľud 2/45, odsúdeného na trest smrti zastrelenímkonfiškáciu ¼ majetku, vyjadrujem svoju vôľu pri príležitosti 70.-teho výročia popravy môjho otca, aby o. z. Nové slobodné Slovensko, IČO: 355 49 599, Štefánikova 15, 080 01 Prešov, Slovensko, zastupovalo v budúcnosti záujmy rodiny Šmigovských vo veci súdnej rehabilitácie môjho otca pred slovenskými súdmi a slovenským národom. Týmto sa nezriekam možného budúceho nároku mojej rodiny na finančné odškodnenie slovenským štátom za nespravodlivý súd.

Je morálnou povinnosťou každého, kto sa integrálne hlási ku národu Slovenskému, aby vec nespravodlivosti retribúcie a z nej vyplývajúcej potupy národa poňal v pravom slova zmysle a v rámci svojich možností sa podieľal na odčinení zla, vyplývajúceho z tohto obludného, na slovenskom tele a duchu spáchaného násilia. Projekt “Rehabilituj“ slúži ako platforma, skrz ktorú je možné urobiť prvé kroky ku nápravám škôd súvisiacich s vyčíňaním povojnového súdnictva.

Tak nám v tom Pán Boh pomáhaj!

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.