106. výročie narodenia Emanuela Teodora Böhma, Košice, 1. február 2015

ilustráciaStačí aj krátka reflexia životných dejov Emanuela Teodora Böhma na to, aby sme dospeli k odhodlanej borbe za prirodzené práva Slovákov, ako k spoločnému menovateľu jeho jednotlivých životných etáp. Už v mladosti a počas profesorských rokov prejavoval záujem o národné dianie. Politicky sa však začal angažovať až po Viedenskej arbitráži, keď si to situácia na okupovanom juhoslovenskom území skutočne vyžadovala, keď služba blížnemu v duchu princípov katolíckeho národovectva stála nad individuálnymi túžbami po pokojnom živote. O nemalom význame Emanuela Teodora Böhma v boji za slovenské práva a proti maďarskému šovinizmu svedčia aj pokusy o fyzickú likvidáciu jeho osoby zo strany Maďarov. Božia Prozreteľnosť im však zabránila. Emanuel Teodor Böhm ostal politicky činný aj po druhej svetovej vojne, pokúsil sa spolu s inými osobnosťami katolíckeho krídla odvrátiť vlnu valiaceho sa boľševizmu na slovenský národ. V roku 1948 však bol pre svoje katolícko-národné presvedčenie a odpor voči boľševizmu nútený emigrovať do Angicka, odkiaľ po šiestich rokoch odišiel do Spojených štátov. Aj v emigrácii, po tom, ako si zabezpečil existenčné nevyhnutnosti, sa výrazne anagažoval v slovenskom exile. Láska k Bohu a národu mu tak bola, aj popri úspešnej vedeckej kariére, celoživotnou dominantou.

Ostáva teda v mnohom vzorom aj pre súčastníkov, preto si ho každoročne pripomíname. Ani 106. výročie jeho narodenia nebolo výnimkou. Skromná spomienka venovaná pamiatke Emanuela Teodora Böhma sa uskutočnila v nedeľu 1. feubrára 2015 v Kočiciach.

Pri hodnotení jeho ušľachtilej činnosti nesmieme zabúdať, že je výsledkom, okrem prirodzeného talentu, predovšetkým správne pochopeného a žitého katolíckeho národovectva. Máme aj dnes rôzne národné spolky, združenia, či jednotlivcov k národovectvu sa hlásiacich, ale, odtrhnutí od Pravdy, prijali ducha revolúcie, ducha liberalizmu, hoc proti nemu naoko vystupujú, a tak sú len jedným z článkov liberálneho modelu pluralitnej spoločnosti, ktorý pre zvrhlé globalistické plány nepredstavuje nijaké nebezpečenstvo. Emanuel Teodor Böhm je, naopak, popri všetkých ostatných významných synoch nášho národa dôkazom, že proti zlu je možné bojovať jedine v spojení s Dobrom a proti lži v spojení s Pravdou, že v súdobom svete môže byť jedine katolícke národovectvo, po stáročia bytostne spojené s dušou slovenského národa, jedinou zmysluplnou opozíciou voči bezbožným globalistickým snahám.

Tak nám Pán Boh, k pochopeniu týchto dôležitých skutočností, na príhovor prečistej Panny Márie, svätého Jozefa a všetkých svätých, pomáhaj!