Ako zasvätiť rodinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

1. Postaví sa už posvätený obraz Srdca Panny Márie v dome na čestné miesto.
2. Veľmi užitočné je pripraviť sa svätou spoveďou a sv. prijímaním a vhodným čítaním o takomto zasvätení.
3. Celá rodina sa zíde pred obrazom a nakoľko je možné, hlava rodiny sa pomaly nahlas pomodlí zasvätenie.
4. Ak je pri zasvätení kňaz, obraz on posvätí pred zasvätením, pomodlí sa predpísanú modlitbu a pridá niekoľko príležitostných slov.
5. Napíše sa dátum zasvätenia a mená všetkých členov rodiny pod obrazom.
6. A akoby na potvrdenie slávnostného aktu a v duchu fatimského posolstva, dobre bude aspoň za päť prvých sobôt mesiaca po sebe nasledujúcich obnoviť toto zasvätenie spolu aj so zmierujúcou modlitbou.
7. Ak je rodina už zasvätená Božskému Srdcu Ježišovmu, môže sa teraz zasvätiť aj Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
8. Ak by rodina nebola ešte zasvätená Božskému Srdcu Ježišovmu, môže sa vykonať zasvätenie naraz, upotrebiac osobitnú spoločnú modlitbu zasvätenia najsvätejším Srdciam Pána Ježiša a Panny Márie. Zasvätenie najsvätejším Srdciam má svoj prekrásny symbol vo videní sv. Margity Alacoque. Bolo to na sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Po sv. prijímaní Pán Ježiš ukázal jej tri srdcia. Jej srdce zdalo sa byť veľmi maličké medzi dvoma Srdciami Ježiša a Márie, ktoré neobyčajne žiarili, hoci jedno bolo neporovnateľne jasnejšie od druhého. Na hlas Pánov: „Moje Srdce takto spája na veky tieto tri srdcia“, videla, ako sa jej maličké srdce vlialo do Srdca Ježišovho a Máriinho a utvorilo iba jedno Srdce. Toto videnie naplnilo jej srdce živými citmi lásky a povďačnosti. Takto poučila sa o ceste k večnému spaseniu. „Poďme k Otcovi skrze Srdce Ježišovo a k Srdcu Ježišovmu zase skrze Srdce Máriino.“

Zasvätenie rodiny

Ó, Mária, Matka Božia a Matka naša, tu zhromaždená rodina slávnostne sa ti dnes zasväcuje, aby si od dneška kraľovala v našom dome prítomnosťou svätého obrazu tvojho Nepoškvrneného Srdca, svojou materinskou ochranou v našich radostiach a bolestiach a svojím duchom, vzorom všetkých rodinných cností.

Daj, aby panoval v tejto rodine ako v nazaretskej poriadok vo vykonávaní autority a poslušnosti, čistota mravov a spoločenského života podľa zákona Božieho, aby každý plnil svoju povinnosť s veľkodušnou vernosťou, aby vládla vzájomná láska až po zrieknutie sa vlastných chúťok a pohodlia, aby prekvitala u nás kresťanská pobožnosť so spoločnými náboženskými cvičeniami a so zachovávaním cirkevných príkazov.

Od tvojho panenského Srdca, prostredníka všetkých milostí, nechže príde k nám ten nadprirodzený život, ktorý nám jedine môže dať okúsiť pokoj na zemi a v nebi zasa spojiť všetkých členov tejto rodiny.

Svoju modlitbu spájame s modlitbou, ktorá neprestajne vyviera z tvojho materinského Srdca u Ježiša Krista, tvojho Boha a Syna.

Týmto zasvätením tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu sľubujeme tak žiť, aby ťa táto rodina nikdy neobrážala, ba skôr, aby ti dávala náhradu za urážky, že ťa toľké iné rodiny potupujú, a urob, aby sme v tomto svojom čestnom podujatí vždy verní zostali.

Ráč prijať celkom do svojej vlastnosti túto rodinu, ktorá chce byť malým kráľovstvom tvojho Srdca a Srdca Ježišovho. Amen.

Zasvätenie jednotlivca

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktorému za lásku nám dostalo sa toľko urážok, ja obetujem a zasväcujem ti na veky seba celého, aby som tak najlepšie ako len môžem odpovedal na tvoju materinskú nežnosť, vynahradil urážky, ktorých sa ti dostáva od toľkých nevďačných dietok a aby som i takto zo svojej strany obnovil zasvätenie celého sveta, ktoré vykonal najvyšší veľkňaz Svätý otec.

Ráč prijať túto poníženú, ale úprimnú obetu.

Duša moja, telo moje a celý môj život odo dneška sú už tvoje. A keďže už celkom tebe patrím, chráň a bráň ma ako svoju vlastnosť. Amen.

Zasvätenie rodiny najsvätejším Srdciam Pána Ježiš a Panny Márie

Najsvätejšie Srdcia Pána Ježiša a Panny Márie, také podobné a také zjednotené, že tvoríte akoby jedno Srdce, pravý vzor srdca, ktoré má zjednotiť kresťanskú rodinu v jednej a tej istej láske. Hľa, prichádzame, aby sme si vám slávnostne zasvätili svoje srdcia, ktoré chcú byť, ako u prvých kresťanov „jedno srdce a jedna duša“.

Dali ste najavo svoju túžbu, že chcete kraľovať nad našimi rodinami a v nazaretskom domčeku ste ukázali, aké má byť vzorné kráľovstvo pokoja a domáceho šťastia.

Preto chceme podľa vášho príkladu a s vašou pomocou urobiť z nášho domu kráľovstvo poriadku, v ktorom každý je na mieste, ktoré mu patrí, či už rozkazuje a či poslúcha.

Chceme spraviť kráľovstvo radosti, kde úprimná láska, vzájomné porozumenie a spoločná pomoc premáhajú všetky ťažkosti pováh a okolností.

Chceme, aby naša rodina bola kráľovstvom pobožnosti, kde prekvitá viera našich otcov; kde počuť ešte spoločnú modlitbu, najmä každodenný svätý ruženec; kde všetci zachovávajú prikázania Božie a cirkevné; kde sa žije nadprirodzeným životom svätých sviatostí.

Chceme mať medzi sebou kráľovstvo lásky, aby potešovalo zarmútených, pomáhalo biednym, naprávalo nami spáchané viny a urážky, ktorými ťa zarmucujú toľké rodiny, keď zabúdajú na svoje kresťanské povinnosti.

Obetujeme svoje obety a modlitby za obrátenie hriešnikov a na úmysel, aby sa vaša vševdládna láska rozšírila na všetky rodiny, národy a na celú ľudskú pospolitosť.

Požehnajte láskavo naše predsavzatie a túžby, naše radosti a naše bolesti, naše duševné a časné záujmy.

Požehnajte prítomných i neprítomných, živých a mŕtvych. Nech panuje medzi nami neporušený rodinný pokoj a dajte nám vo chvíľach skúšky kresťanskú oddanosť do vôle Božej.

Zapíšte meno tejto rodiny do vašich Sŕdc, aby bolo zárukou osobitnej ochrany vo všetkých ťažkostiach nášho života, ale najmú v hodinu našej smrti. Svätý Jozef, vzor otcov rodiny, prednes najsvätejším Srdciam Pána Ježiša a Panny Márie toto naše zasvätenie a vypros nám od nich milosť dobroty, aby sme sa raz všetci bez výnimky v nebi zišli a tvorili rodinku svätých. Amen.

Najsvätejšie Srdcia Ježiša a Márie, spravte naše srdcia vašim podobné!

Zmierujúca modlitba

(Môže sa pridať po zasvätení)

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, hľa, my, tvoje deti, prichádzame pred teba, aby sme ti dali vynáhradu za toľké urážky, ktorými ťa mnohí – hoci sú tvoje deti – opovažujú potupovať.

Odprosujeme ťa za týchto biednych hriešnikov, zaslepených hriešnou nevedomosťou alebo náruživosťou. Aj za seba ťa prosíme, Matka naša. Odpusť nám naše previnenia a nevďačnosti. A ako vynáhradu prijmi našu vieru a tvoju vznešenú dôstojnosť a mimoriadne výsady, aj za tých, ktorí ich neveria. Ďakujeme za nespočetné tvoje dobrodenia k nám aj za tých, ktorí sú ti nevďační. Oddávame sa ti celkom a prosíme ťa aj za tých, ktorí ťa nemilujú, ktorí nedôverujú v tvoju materinskú dobrotu, ktorí sa k tebe neutiekajú.

Radi prijmeme trápenia, ktorými sa bude Bohu páčiť nás navštíviť a obetujeme ti svoje modlitby a obety za spasenie hriešnikov. Obráť, Matka, obráť toľkých svojich márnotratných synov a otvor im svoje Srdce, isté útočisko, aby tak premenili predošlé urážky na chvály, ľahostajnosť na horlivú modlitbu a nenávisť na lásku. Ach, pričiň sa, Matka naša, aby sme prestali už urážať Boha, Pána nášho, veď ľudia už i tak veľmi ho urážajú. Vypros nám skrze svoje zásluhy milosť, aby sme ostali verní tomuto zmierujúcemu duchu a nasledovali tvoje Srdce, v čistote svedomia, v poníženosti a tichosti, v láske k Bohu a blížnemu.

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, tebe česť, láska a chvála! Oroduj za nás teraz, i v hodinu smrti našej. Amen.

(In: A. Magni, SJ: Naša odpoveď na fatimské posolstvo Panny Márie, Trnava: Posol BSJ, 1944)