Sv. František z Assisi: O tých, ktorí nekonajú pokánie

ilustráciaVšetci tí, ktorí nežijú v pokání a neprijímajú Telo a Krv nášho Pána Ježiša Krista, oddávajú sa nerestiam a hriechom, dávajú sa viesť nezriadenou žiadostivosťou a nezriadenými túžbami svojho tela, tí, ktorí nezachovávajú to, čo sľúbili nášmu Pánovi, slúžia vlastnému telu a svetu zaľúbiac si vlastné telo, ženú sa za svetskými vecami a starajú sa len o svoj (pozemský) život, tí sú zajatci diabla, pretože nevidia pravé svetlo, nášho Pána Ježiša Krista. Nemajú duchovnú múdrosť, nakoľko nemajú Božieho Syna, ktorý je pravou Otcovou múdrosťou. O nich platí, že sú v koncoch s celou svojou múdrosťou a že sú zlorečení tí, ktorí sa vzďaľujú od Božích nariadení. Oni vidia a poznávajú, vedia a činia, čo je zlé, a tak vedome strácajú svoju dušu.

Viďte, slepí, podvedení svojimi nepriateľmi, teda telom, svetom a diablom, že pre telo je slasťou dopúšťať sa hriechu a horkosťou je preň podriaďovať sa Božej službe, nakoľko všetky neresti a hriechy vychádzajú zo srdca človeka, ako hovorí náš Pán v evanjeliu. A tak nemáte nič ani v tomto svete, ani na onom svete. Veríte, že budete mať dlho márnosti tohto veku, mýlite sa však, pretože príde deň a hodina, na ktoré nemyslíte a o ktorých nemáte ani tušenia. Telo ochabne, smrť sa priblíži, a tak horko zomriete.

Kdekoľvek, kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom umiera človek v smrteľnom hriechu bez toho, že by konal pokánie a zadosťučinenie, keď tak mohol vykonať a neučinil tak, diabol uchváti jeho dušu z tela a spôsobí jej také utrpenie a súženie, ktoré môže poznať len ten, kto také veci zakúsi.

A všetko nadanie a schopnosti, vedenie a múdrosť, o ktorých sa domnievame, že im patria, to všetko im bude vzaté. Zanechajú všetko svojim príbuzným a priateľom. A hľa, títo si už rozdelili a vzali všetko, čo po takom človeku zostalo, a potom povedia: „Zlorečená buď jeho duša, pretože nám mohol viac zanechať, mohol si zaobstarať väčšie bohatstvo a zanechať nám ho tu!“ Červy potom požierajú jeho mŕtvolu. A tak títo ľudia v krátkom živote stratili telo i dušu a idú do zatratenia, kde budú večne zakúšať muky.

Všetci tí, ku ktorým dôjde tento list, pre lásku Božiu prosíme, aby s Božou láskou prijali tieto slová nášho Pána Ježiša Krista, ktoré sme napísali. A tí, čo nevedia čítať, nech si to nechávajú často predčítavať, nech sa ich naučia naspamäť, nech ich však taktiež zachovávajú až do konca, pretože tieto slová sú duch a život.

A tí, ktorí tak nebudú konať, budú z toho musieť vydať počet v súdny deň pred tribunálom nášho Pána Ježiša Krista.

(In: Spisy sv. Františka)