1151. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda, 6. júla 2014, Ludrová

ilustráciaNieto pre Slovenov významnejšej a dôležitejšej národnej tradície, než je tá cyrilometodská. Ona tvorí základy, na ktorých sa  slovenský národ formoval, ona je sprostredkovateľom milosti a požehnania plynúceho z upevnenia viery v pravého Pána Boha. Samotná solúnska misia je však realizáciou idey Rasticovej, ktorý sa vďaka svojej vladárskej múdrosti a prezieravosti právom radí medzi najvýznamnejších slovenských panovníkov. Uvedomujúc si význam solúnskej misie a nadčasovú platnosť cyrilometodskej tradície, schádzame sa každoročne v liptovskej obci Ludrová, kde si tieto kľúčové míľniky našich dejín pripomíname. Tohto roku sa konala spomienka v nedeľu 6. júla v poobedných hodinách. Najprv sme sa v Ružomberku zúčastnili na byzantskej svätej liturgii, odkiaľ sme pokračovali do neďalekej Ludrovej. V príhovoroch, pri dvojkríži nad obcou, bol kladený dôraz najmä na potrebu hlásenia sa k cyrilometodskej tradícii skutkami a životom, nielen slovami. Rovnako bola venovaná pozornosť aj pojmu kresťanského národovectva s dôrazom na deštrukčnú povahu národovectva, ktoré pravé nábožestvo odmieta alebo ním pohŕda. Vďaka solúnskej misii sa formovala slovenská národno-kresťanská identita, na základe ktorej Sloven zachoval dedičstvo otcov, ostal stáročia kresťanom, ostal i Slovenom. Nechže na príhovor sv. Cyrila a Metoda udelí Pán Boh slovenskému národu milosť zavrhnutia moderných bludov a navrátenia sa späť do lona svätej Cirkvi, k pravej viere, ktorú nám svätí solúnski bratia zvestovali, a k pravému pojmu národovectva z tejto viery prirodzene vyplývajúceho!

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.