Milovanému Synovi, osvietenému a ctihodnému mužovi, prezidentovi Slovenskej republiky; PIUS PP. XII.

ilustráciaMilovaný Syn, osvietený a ctihodný muž! Pozdrav a Apoštolské požehnanie.

Dozvedeli sme sa z úradného oznámenia datovaného v uplynulom mesiaci, že si bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky a že si už aj nastúpil do tohto úradu. Za túto písomnú správu Ti prechovávame a vzdávame náležitú vďaku a prosíme Boha, aby Tvojmu národu, ktorý je Nám zaiste veľmi drahý, dobrotivo ráčil udeliť opravdivý blahobyt a šťastie, ktoré katolícke náboženstvo živí a upevňuje. To však, že si v tom istom liste potvrdil Tvoj chválitebný úmysel, že vo vykonávaní tohto úradu chceš neporušene zachovať a stále zveľaďovať už jestvujúce vzájomné vzťahy, to veľmi schvaľujeme, kým z duše sľubujeme, že pri uskutočňovaní tohto nebude chýbať ani Naša spolupráca. Zatiaľ však ako záruku nebeských darov Tebe, milovaný Syn, osvietený a ctihodný muž, ako aj celému slovenskému národu, udeľujeme v Pánovi Apoštolské požehnanie.

Dané v Ríme u svätého Petra 5. dňa mesiaca decembra roku 1939, Nášho pontifikátu prvého.

Pius pp. XII