Púť k svätému Jánovi Nepomuckému, 10. 5. 2014, Lužnice (ČR)

IMG_1628-1V sobotu, 10. mája 2014, sa v juhočeskej obci Lužnice uskutočnila púť katolíckeho hnutia Odporu s medzinárodnou účasťou k českému svätcovi a mučeníkovi Jánovi Nepomuckému. Katolícke hnutie Odporu sa formuje okolo biskupa Richarda Williamsona, ktorý bol v októbri roku 2012 vylúčený z Kňazského bratstva svätého Pia X. (FSSPX), pretože ostal verný plnosti Kristovej Pravdy, ktorú v dobe náboženského úpadku po Druhom vatikánskom koncile tak neohrozene hájil a šíril aj zakladateľ FSSPX – arcibiskup Marcel Lefebvre.

Hoc boli ešte v dobe jeho vylúčenia mnohí voči otázke vnútornej deformácie FSSPX skeptickí, dnes už jestvuje kvantum dôkazov o tom, že sa táto deformácia uskutočňuje (Porov. REX alebo ECCLESIA), že vedenie FSSPX má v úmysle určitým spôsobom zmieriť dielo, ktoré Božia Prozreteľnosť skrz arcibiskupa Lefebvra vytvorila s oficiálnymi neomodernistickými cirkevnými štruktúrami bez akejkoľvek vieroučnej dohody, čo v súčasnej núdzovej situácii, v dobe cirkevnej krízy s tak katastrofálnymi rozmermi, znamená niečo podobné snahe zmieriť vodu s ohňom. Snáď ani netreba hovoriť o tom, na koho strane bude ujma. Vznik Odporu je teda podmienený najmä nesúhlasom s týmito deštrukčnými snahami. Výraz „odpor“ má v súdobom spoločenskom mienení mnohé významy ideovo súvisiace skôr s akousi revolučnou vzburou, preto treba jasne zdôrazniť, že katolícke hnutie Odporu má výlučne kontrarevolučné razenie. Najvyšším zákonom vždy bola, je, aj bude spása duše. A odpor má v tomto zmysle jedine inštrumentálny charakter, totiž ako odpor proti tomu, čo nejakým spôsobom človeku bráni v napĺňaní najvyššieho zákona. Zvlášť dnes, v časoch tak veľkého zmätku, je potrebné svedomite a rázne odporovať všetkým najrôznejším bludom, ktorými je tak extrémne zmietaná naša civilizácia, aby sme si s Božou pomocou a podporou dokázali zachovať pravú vieru, aby sme dosiahli večný život.

Samotná púť bola vedená P. Martinom Fuchsom z Rakúska. Po úvodnom požehnaní liturgickej zástavy sa pútnici presunuli k soche sv. Jána Nepomuckého, odkiaľ po krátkej pobožnosti nasledovala približne 5 kilometrová trasa púte sprevádzaná modlitbami radostného a bolestného Ruženca, požehnaním počas púte, či Litániami ku všetkým svätým. Zavŕšená bola svätou omšou v kaplnke sv. Jána Nepomuckého, ktorú celebroval taktiež P. Fuchs.

Pán Boh zaplať organizátorom a žehnaj biskupovi Williamsonovi a všetkým oddaným katolíckym kňazom i laikom!

Sanctus Joannes Nepomucenus, ora pro nobis!

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.