Požehnané a milostiplné Vianočné sviatky!

ilustrácia

Ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Hľa, veľkú radosť vám zvestujem, ktorá bude patriť všetkému ľudu, lebo dnes sa vám v meste Dávidovom narodil Spasiteľ, Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete nemluvniatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ Hneď sa pridružilo k anjelovi množstvo nebeského vojska; zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ (Lukáš 2, 10-14)

Všetkým našim priaznivcom a dobrodincom

želáme požehnané a milostiplné sviatky

 narodenia nášho Pána Ježiša Krista.