Domáca rodinná pobožnosť na štedrú večeru

ilustráciaV kresťanských rodinách spájajú radi štedrú večeru s malou radostnou domácou pobožnosťou, ktorú možno vykonať takto:

Keď sa zvoní na večerné „Anjel Pána“, všetci umytí a sviatočne oblečení stoja pri stole, na ktorom pri rozložených jedlách horí zapálená sviečka. Hlava rodiny predmodlieva sa „Anjel Pána“, alebo všetci zaspievajú pieseň Rorate Coeli (Oblaky z neba). Všetci stoja. Jeden z rodiny prečíta z evanjelia radostnú vianočnú zvesť:

Počúvajte sväté evanjelium podľa svätého Lukáša, 2, 1-14!

Za onoho času vyšiel rozkaz od cisára Augusta, ktorým bol nariadený popis ľudu po celom svete. Tento prvý popis začal sa konať za Cyrenia, sýrskeho vladára. Preto sa musel každý odobrať do svojho mesta k popisu. Tak došiel aj Jozef z Galilejska, z mesta Nazaretu, do mesta Dávidovho v Judsku, ktoré sa volalo Betlehem, lebo pochádzal z rodu a rodného mesta Dávidovho, aby sa dal zapísať spolu s Máriou, s ktorou bol zasnúbený. Keďže bola v požehnanom stave, stalo sa, že sa počas ich tamojšieho pobytu naplnili dni, aby porodila. A tak porodila svojho prvorodeného syna, ktorého plienkami obvinula a položila do jasieľ. Lebo v hostinci neušlo sa im miesta.
V tamojšom kraji vtedy boli aj pastieri, ktoré sa zdržovali na poli a cez noc konali stráž nad svojim stádom. Vtedy pristúpil k nim anjel Pánov a božia jasnosť ich ožiarila. Preto sa veľmi zľakli. Ale anjel ich posmelil: Nebojte sa! Prinášam vám veľmi radostnú zvesť, ktorá patrí všetkému ľudstvu. Dnes sa vám narodil Spasiteľ, to je Kristus Pán, v meste Dávidovom. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté v plienkach a položené v jasliach. Na to hneď pripojilo sa k anjelovi množstvo nebeského vojska, ktoré takto zvelebovalo Boha: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

Po dočítaní evanjelia všetci začnú spievať vianočnú pieseň: Narodil sa Kristus Pán v Betleheme alebo inú pieseň. Po dospievaní piesne člen rodiny sa modlí:

Antifóna: Dnes sa narodil Kristus, dnes sa zjavil Spasiteľ; dnes spievajú na zemi anjeli, radujú sa archanjeli; dnes plesajú spravodliví, hovoriac: Sláva na výsostiach Bohu, aleluja!
V. Pán známym učinil. Aleluja.
R. Spasenie svoje. Aleluja.

Modlime sa: Bože, ktorý si túto presvätú noc jasom pravého Svetla osvietil, daj nám, prosíme, požívať niekedy v nebi radosti tohto Svetla, ktorého tajomstvá na zemi sme poznali. Ktorý s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Za tým ďalej sa modlí:

Spasiteľu sveta, Vládca neba i zeme, Ježišu Kriste, ktorý si sa dnes z lásky k ľuďom narodil, prijmi našu vrúcnu vďaku za Tvoju lásku. Naša rozradostená duša prespevuje Ti pieseň chvály, ako kedysi anjeli nad Betlehemom; naše srdce sa vrele modlí k Tebe, ako kedysi pastieri pri Tvojich jasliach. Ježiško náš, vlej do našej duše svätý mier a pokoj, ktorý si nám priniesol z neba, posilni našu vieru, chráň nás od všetkého zlého na tele i na duši a daj nám svoje požehnanie. Amen.

Teraz sa rozdajú vianočné darčeky, ktoré si popozeráme a vzájomne sa za ne poďakujeme. Tam, kde sú dietky, jedno z nich po rozdelení darov nahlas sa môže pomodliť pred jasličkami:

Betlehemský Ježiško, ďakujeme Ti za všetky dary, ktoré si nám poslal skrze našich rodičov. Dobrých rodičov si nám dal, ktorí nás k dobrému povzbudzujú a k Tebe od nášho narodenia vedú, aby sme sa stali dietkami Božími. Ešte viacej Ti ďakujeme, že si prišiel na tento svet, aby si nás vykúpil a sám seba nám daroval. Z vďačnosti aj my Ti, drahý Ježiško, darujeme svoje srdce i dušu. Chceme žiť a poslúchať tak, ako to od nás Ty žiadaš. Daj nám k tomu svojej milosti. Amen.

Poučme dietky, aby cez advent pripravovali rodičom vianočný duchovný darček, kytičku modlitieb, dobrých skutkov, sebazaprení, ktoré si každé dieťa cez advent denne poznačuje na papier a na štedrý večer ich oddá rodičom vo forme listu po vyššie uvedenej modlitbe, pričom ich môže takto osloviť:

Drahí rodičia! Po Ježiškovi Vám som najviac povinný vďačnosťou za všetko, čo ste mi preukázali od môjho narodenia až podnes. Z vďačnosti pripravil som V8m tento darček: Obetoval som za Vás ___svätých prijímaní, ___svätých omší, ___Otčenášov a Zdravasov, ___ružencov, ___sebazaprení.

Všetky dietky si nahlas vzdychnú:

Ježiško, požehnaj našich rodičov, daj im zdravia i dlhého života a odplať im svojou milosťou na zemi i vo večnosti.

Rodičia prevezmú list, položia ho k stromčeku alebo do jasličiek a modlia sa nahlas:

Ježiško, zmiluj sa nad nami!
Dobrý Ježiško, aj my prosíme za naše dietky, aby nám boli potešením a boli nám poslušné, ako si bol Ty svätému Jozefovi a Panne Márii; aby sa usilovne učili, horlivo do chrámu chodili a zbožne sa modlili, ako Ty v jeruzalemskom chráme. Milostivý Ježiško, daj, aby sa vždy s láskou znášali, navzájom si pomáhali, blížnych milovali a ako Tvoje milé deti v Tvojej milosti sa zachovali a nikdy Ťa ťažkým hriechom neobrazili. Amen!
Deti: Betlehemský Ježiško, zmiluj sa nad nami.

Nasleduje večera, pri ktorej nech sú podávané len pôstne jedlá. K tejto večeri nijako nepatrí mäso (iba ak ryby), okrem nedele, keďže nám to Cirkev zakazuje. Zachovajme tento rozkaz, ktorý tiež dodáva zvláštnosť štedrej večeri. Hoci je to štedrá večera, na ktorú predpokladáme dnešné jednorazové nasýtenie, nie je kresťanské, keď sa zvrhne na nemierne presycovanie a hriešne pitie nápojov až do opilstva. Tým sa neoslavuje narodenie Ježiškovo.

Po štedrej večeri sluší sa radostne poďakovať. Preto jeden z rodiny zase sa pomodlí túto modlitbu, po ktorej všetci zaspievajú vianočnú pieseň:

Najmilší betlehemský Ježiško, Ty náš Boh a naše dobro! Ďakujeme Ti za všetky milosti a dobrodenia i za túto štedrú večeru. Z lásky k ľuďom ležal si ako dieťa v jasliach; pokorne si poslúchal Máriu, svoju Matičku i pestúna Jozefa, a v jeruzalemskom chráme zbožne si oslavoval nebeského Otca. Podľa Tvojho príkladu podobnú vďaku Ti chceme vzdať. Božské Jezuliatko, milovať Ťa chceme večne! Poslušnosť Božieho, cirkevného i rodičovského zákona bude prácou i ovocím v našom živote a za všetko dobrodenie nech sa vzdáva naša chvála a sláva všemohúcemu Bohu, Pánov neba i zeme. Betlehemský Ježiško, prijmi dar našej vďačnosti; pomôž nám, by sme aj splnili, čo sme Ti sľúbili. Amen.

Spracované podľa: Andrej Radlinský: Nábožené výlevy (XIV. vyd.), Trnava: SSV, 1945

Stiahnuť pobožnosť vo formáte pdf (vhodné pre tlač)