Zasvätenie združenia NSS Kristu Kráľovi

IlustráciaNové slobodné Slovensko združuje obrancov tradičného katolicizmu a slovenského národovectva. Tradičného katolicizmu ako jedinej možnej cesty do nebeskej vlasti, ako nemennej spásonosnej náuky Kristovej a slovenského národovectva ako mravného princípu, dľa ktorého má každý katolík svoj národ milovať viac ako cudzie a usilovať sa o jeho duchovné, mravné, kultúrne i hmotné povznesenie. Inak povedané, má sa snažiť o to, aby v spoločnosti panoval Kristus Kráľ.

Združujeme sa za tým cieľom, aby sme oné dva bytostné princípy zachovávali v individuálnom, rodinnom a šírili, v rámci možností, vo verejnom spoločenskom živote. Totiž, slovami Pia XI., rímskeho pápeža: „Vždy, keď ľudia súkromne i verejne uznajú kráľovskú moc Kristovu, je to nesmierne osožné pre všetky oblasti občianskeho života, pre ktorý pravá sloboda, kázeň a poriadok, svornosť a mier sú prirodzeným stavom.“

Dnešná realita potvrdzuje slová Pia XI., a síce opačným spôsobom: v dobe pretrvávajúcej revolúcie proti Bohom stanovenému poriadku a Kristovmu pozemskému kráľovstvu budovanému na báze spojenia oltára a trónu v minulosti, len málo ľudí opravdivo uznáva zvrchovanú moc Krista Kráľa súkromne a ešte menej verejne. Prirodzeným dôsledkom je potom spoločnosť preniknutá bezbrehou svojvôľou, maskujúcou sa za slobodu, absenciou kázne a poriadku, nesvornosťou a všeobecnou konfliktnosťou, ktorá je podporovaná utópiou liberálnej pluralitnej spoločnosti.

Napriek tomu, že súdobá spoločnosť je budovaná na obraz vopred premoženého kráľovstva satanovho, má každý katolík mravnú povinnosť brániť a v čo najväčšej možnej miere šíriť a uskutočňovať ideu pozemského panovania Krista Kráľa. Jeho kráľovstvo totiž svet presahuje, má nadprirodzený – nebeský charakter. Kristus Kráľ svet premohol a je konečným a večným víťazom aj napriek dočasnej svetskej vláde satanovej.

Združenie Nové slobodné Slovensko, hlásiac sa k myšlienke pozemskej Kristovej vlády v duchu starých poriadkov, bolo preto dnes, na sviatok Krista Kráľa, Kristu Kráľovi zasvätené. Zároveň ustanovujeme sviatok Krista Kráľa za sviatok združenia a zaumieňujeme si toto zasvätenie každoročne obnovovať.
Tak nám Pán Boh pomáhaj!

Na sviatok Krista Kráľa, 27. 10. 2013

Milan Žiak
Hlavný vedúci NSS

Ilustrácia Ilustrácia