Tradícia sv. Cyrila a Metoda

IlustráciaDni nám pomaly plynú a blíži sa 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Je to sviatok a zároveň okrúhle jubileum christianizácie našich predkov ako aj celého slovanského etnika. Od čias predkresťanskej spoločnosti našich predkov tu bolo niekoľko misijných počinov, od írsko-škótsky až po franský vplyv. No pre našich predkov bola alfou a omegou práve misijná činnosť Solúnskych bratov, oni zakorenili v našom národe tradíciu cyrilo-metodskú. Táto tradícia pozdvihla slovenský národ v najkrušnejších dobách. V dobách, kedy v žalári národov už žiadneho slovenského národa nemuselo byť, ale našli sa roduverní synovia tohto národa a postavili sa za jeho borbu. V tejto borbe za národ Slovenský a jeho vytrvanie voči asimilácii, im pomohla práve tradícia sv. Cyrila a Metoda. Táto tradícia potvrdzovala kresťanskosť, ako aj historickú existenciu Slovenského národa v Rakúsko‑Uhorskej monarchii. Tým sú sv. Cyril a Metod jednými z najväčších kresťanských a národno‑emancipačných symbolov v časoch tŕnistých. Tento emancipačný prvok pochopili naši národní buditelia ako Anton Bernolák, Ľudovít Štúr, Štefan Moyzes (prvý predseda Matice slovenskej), či Andrej Hlinka, ale aj mnoho ďalších pred nimi aj po nich, ktorí si uvedomovali svoju príslušnosť k národu. V knihe Katolícke Slovensko Dr. Eduard Nécsey píše o sv. bratoch takto: „Takmer všetkým slovanským národom, tak katolíckym ako aj rozkolníckym, svetlo kresťanskej viery priniesli sv. Cyril a Metod; tieto národy teda okrem prirodzeného pokrvného zväzku spojené sú aj spoločnou tradíciou cyrilo-metodskou, a preto slovanské katolícke národy tým väčšmi musia túžiť po jednote s ostatnými bratmi, aby to, čo sv. apoštolovia, Cyril a Metod založili vo sv. jednote s Cirkvou Kristovou zas bolo privedené do jej spoločného lona, do jedného ovčinca“ (Katolícke Slovensko, s. 500). Toto svetlo kresťanskej viery dávalo silu otcom a matkám tejto zeme. To pochopila aj intelektuálna časť slovenskej spoločnosti, ktorá vyzdvihla tradíciu cyrilo-metodskú a dala tak budúcnosť pre trvácnosť Slovenského národa.

Nezabúdajme na význam misie sv. Cyrila a Metoda pre nás, ako aj pre celú kresťanskú spoločnosť. Tento sviatok je sviatkom viery a lásky k svojeti, a preto s vervou prosím sv. Cyrila a Metoda, orodujte za náš národ!

Peter Sliacky

Použitá literatúra:
Katolícke Slovensko. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1933. ss. 645.