Aleluja!

Buď pochváleno meno Tvoje,
ktorý panuješ v nebi i tu dole!
Buď pochválen Syn jediný,
čo narodil sa z Panny Márii.

I Tebe večná chvála matka Božia,
nech prosby Tvoje zbrane diabla zložia.
Svätý Jozef, Ty pestún Krista Pána
i Tebe patrí naša lásky chvála!

S pokorou kľačíme pred Vami,
žiadame o pomoc so slzami.
Žiadame by brat navrátil sa k bratovi
a nebrojil jak Kain proti Ábelovi.

Pomôžte obmäkčiť srdcia sťa kameň,
namiesto žiaľu, nech panuje nádej!
By svetská sláva nevládla mysli
a zrak bol nie zastrený, lež čistý.

Nech politici neslúžia diablovi,
čo za mešec zlata nasúva im okovy.
Nech spoznajú hrdosť k svojej vlasti
a zahodia stranou všetky hriešne slasti.

My prosíme svorne za dobro tohto ľudu,
odtrhnite ich od mamony a bludu!
Vieru našu nech nenalomí viacej nik,
len s ňou sme silnejší jak náš protivník!

Kika