Spomienka na Emanuela Teodora Böhma, 10.2.2013, Košice

Spomienka na Emanuela Teodora Böhma.Už tradične sme sa stretli pod pamätnou tabuľou zabudnutého hrdinu Emanuela Teodora Böhma. V krátkom príhovore som sa snažil upriamiť pozornosť na tri body, ktoré ma najviac zaujali na tejto významnej osobnosti. Prvým bodom bola odvaha, ktorá určíte nechýbala Böhmovi, keďže pracoval za slovenskú vec a pre Slovákov v období po viedenskej arbitráži a niesol za to aj nemalé perzekúcie zo strany maďarských orgánov. Dokonca mu hrozila aj smrť
keďže bol na neho plánovaní atentát a to len preto, že bojoval za Slovákov. Druhým bodom je odhodlanie, ktoré vyvieralo z jeho srdca, ale aj z jeho rodiny. Ladislav Saučín charakterizoval rodinu Böhmovcov takto: „V rodine sa narodilo a vyrástlo päť detí. Rodina žila harmonickým životom stredných zamestnaneckých vrstiev. Citovým pilierom rodiny bola matka, ktorá viedla svoje deti, tri dcéry a dvoch synov k bohabojnosti a prirodzenému národovectvu.“ Tretím bodom je jeho všeobecná spoločenská aktivizácia. Aktivizoval sa takmer na každom poli spoločenského života, ako politik stál pri zrode Slovenskej národnej jednoty, strany ktorá zastupovala Slovákov žijúcich v Maďarsku, ktorých počet sa blížil k počtu pol milióna. Pod jeho vedením sa týždenník Slovenská jednota neskôr denník stal hlásateľom myšlienok slovenského ducha v Maďarsku ale aj na Slovenskom území okupovaným Maďarským fašistickým štátom. Stál pri zrode Demokratickej strany na Slovensku. Stal sa aj podpredsedom vlády, ale po víťaznom februári 1948 bol v zinscenovanom procese odsúdení za spoluprácu z hortyovským režimom. V neposlednom rade nemôžeme zabudnúť ani na jeho profesionálne učiteľské účinkovanie v škole. Postaral sa aby vznikol oddiel skautov, s manželkou pôsobil aj v Spolku sv. Vojtecha a v Zväze katolíckej mládeže. Stál pri založení Slovenského katolíckeho kruhu. Činný zostal aj v exile a po smrti Karola Sidora sa stal čelným predstaviteľom Slovenského bloku v USA a od roku 1970 podpredsedom svetového kongresu Slovákov. Tieto fakty hovoria za všetko a dokazujú že keď človek chce a pán Boh mu pomôže dokáže veľa. Preto by sme sa aj my mali snažiť čo najviac tvoriť a pracovať ako Emanuel Teodor Böhm, inšpirovať sa jeho životom a snažiť sa jeho myšlienky vložiť do našich životov. Za zmienku stojí aj článok na pamiatku Emanuela Teodora Böhma uverejnení na stránkach gymnázia na poštovej ulici kde pôsobil a aj ma pamätnú tabuľu. Je milé, že si na neho spomenuli. Dúfajme, že o jeho diele aj informujú žiakov tejto školy (http://www.gympos.sk/novinky/t-e-bohm-spominame). Pre inšpiráciu ponúkam aj jeho diela dostupné v knižnici:

Emanuel Teodor V boji o holú národnú existenciu. : Spomienky na roky 1945-1948 v ČSR. / B.n., 2000
Emanuel Teodor V šesťročnom zajatí. : Spomienky na roky 1938-1945. / Matica slovenská, 1994
Böhm, Emanuel T. Slovenská menšina v Maďarsku : memorandum z roku 1942 / Slovak Institute :Orbis Printery Inc., 1983
Dr. Emanuel Böhm šesťdesiatnik. St. Joseph Press, 1969

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.