Litánie k Svätému Cyrilovi a Metodovi


Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami..

Svätá Trojica, jeden Bože,

Svätí Cyril a Metod, orodujte za nás.

Muži apoštolského nadšenia,

Ozdoby biskupov,

Horliví šíritelia Kristovej viery,

Učitelia blúdiacich pohanov,

Vy, ktorí ste svojich kresťanov posilňovali slovom i príkladom,

Vy, ktorí ste neohrozene hlásali Božie pravdy ľuďom,

Vy, ktorí ste sa nedali nijakými vyhrážkami odstrašiť a zviesť k nevernosti,

Vy, ktorí ste z lásky ku Kristovi trpezlivo znášali potupné pohanenie,

Vy, ktorí ste pre svoju šľachetnú prácu boli Bohom oslávení,

Buď nám milostivý, odpusť nám, Pane.

Buď nám milostivý, vyslyš nás, Pane.

Od všetkého zlého, vysloboď nás, Pane.

Od každého hriechu,

Od ducha nesvornosti,

Od krivého podozrievania a nerozvážneho posudzovania,

Od všetkej pýchy a vlastného preceňovania,

Skrze Tvoje modlitby k Otcovi za svornosť všetkých veriacich,

Skrze vyhlásenie Tvojho nového prikázania bratskej lásky,

Skrze Tvoje utrpenie a smrť,

Skrze Tvoje zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie,

My hriešnici, prosíme Ťa, vyslyš nás.

Aby sme nasledovali nebeské zmýšľanie a príklad svätého Cyrila a Metoda,

Aby sme ako oni horlili za česť svätého náboženstva,

Aby sme ako oni dávali prednosť večným veciam pred márnosťami tohto sveta,

Aby sme sa ako oni láskavo starali o spasenie svojich blížnych,

Aby sme aj my svojich blížnych slovom i príkladom povzbudzovali k dobrému,

Aby sme sa nedali ničím na tomto svete odvrátiť od cesty Pána,

Aby si ochraňoval Tvoju svätú Cirkev a jej Pastiera,

Aby si všetkých blúdiacich priviedol naspäť do Cirkvi,

Aby si nás podnietil prinášať obety za jedinú katolícku Cirkev,

Aby si povolal nových kňazov do svojej vinice,

Aby si nám daroval zdravie a ducha kajúcnosti,

Aby si nám odpustil hriechy a daroval nám svätú lásku,

Aby si nám udelil milosť vytrvalosti v dobrom, až do smrti,

Aby si nás na príhovor svätého Cyrila a Metoda priviedol do nebeskej vlasti,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Pán ich miloval a zdobil ich.

R. Rúchom slávy ich zaodel.

V. Hľa, ja spasím svoj ľud zo zeme od východu slnka, až po jeho západ.

R. A privediem ich i budú prebývať uprostred nebeského Jeruzalema.

V. Naši svätí apoštoli, Cyril a Metod, vy ste našich predkov vyviedli z tmy pohanských bludov, na svetlo pravej Kristovej viery a teraz sa s nimi radujete vo večnosti. Srdečne sa tešíme sláve, ktorou Pán odmenil vašu neúnavnú horlivosť.

R. V poníženosti ďakujeme nebeskému Otcovi za nebeský dar kresťanstva, ktorý nám skrze vás udelil. Prihovárajte sa u Boha za nás nehodných potomkov, aby nás posilnil v tejto kresťansko-katolíckej viere, ktorú ste vy hlásali našim predkom, a tých bratov, ktorí sa neverne odtrhli od Cirkvi, milostivo naspäť priviedol do jej materinského lona.

 

V. Svätí Cyril a Metod, slovenskí apoštoli,

R. Orodujte za nás.

 

V. Modlime sa.

R. Všemohúci večný Bože, ktorý si nás skrze svojich svätých vyznávačov a biskupov Cyrila a Metoda, priviedol k jednote kresťanskej viery, daj, aby sme boli pripojení k spoločnosti tých, ktorých sviatok radostne oslavujeme. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

 

 

Nihil obstat: Imprimatur:

ThDr. Stanislav Stolárik Mons. Bernard Bober

cenzor biskup, gen. vikár

Košice, 28.6.1995, číslo 1116/1995