70. výročie bombardovania Spiškej Novej Vsi, 10. výročie bombardovania Juhoslávie, 28. marec 2009, Spišská Nová Ves

SNVOkrem radostného výročia vzniku Slovenského štátu si v marci tradične pripomíname aj smutné udalosti spojené s históriou nášho a bratského srbského národa. 24. marca ubehlo 70 rokov od bombardovania Spišskej Novej Vsi maďarským letectvom a 10 rokov od začiatku bombardovania zväzovej republiky Juhoslávia armádou NATO. S pripomenutím si spomenutých udalostí sme si súčasne dovolili vyjadriť aj svoj nesúhlas s vyhlásením nezávislosti Kosova, ako priameho následku rozvratnej politiky uplatňovanej voči Juhoslávii z pohľadu predstaviteľov USA, Nemecka, Veľkej Británie a ďalších, ktorej medzníkom bolo práve zbombardovanie Srbov.

Tieto barbarské bombardovania boli začaté proti subjektom, ktoré v danom okamihu neboli s nikým vo vojnovom stave. Bombardovanie Spišskej Novej Vsi nastalo iba 9 dní po tom, čo Maďarsko uznalo Slovensko ako suverénny štát suverénneho národa. NATO začalo bombardovať Juhosláviu po tom, ako politickí lídri západných krajín nastolili predstaviteľom Juhoslávie nesplniteľné požiadavky voči ich vlasti a po následnom objave fingovaného masového hrobu údajných albánskych obetí v Račaku prisluhovačmi NATO.

Spomienku na obete týchto barbarských činov sme začali tichým sprievodom vedúcim cez stred mesta Spišská Nová Ves, ktorý vyvrcholil na cintoríne, pri pamätníku venovanom obetiam vojen a násilia.

Program pozostával z príhovorov členov o. z. NSS a Mladých matičiarov z Košíc. Príspevky boli venované problematike bombardovaní, ich dejinnému významu, následkom, ako aj odkazov pre žijúce a nasledujúce generácie. Spomienka bola okrem príhovorov a poetických vystúpení okorenená o svojrázne národovecké piesne podané pesničkárom Miroslavom Vranským z Bratislavy.

Za zvuku melódie piesne “Kto za pravdu horí“ bol ku pamätnej doske venovanej spišskej tragédii uložený veniec. Hold sme taktiež vzdali priamej obeti bombardovania por. let. Mikulášovi Udutovi, pochovanému v blízkosti pamätníka, formou zapálenia sviec.

Odkaz týchto neľudských zločinov má napriek svojej celkovej negatívnosti aj pozitívny ráz. Mobilizoval dosiaľ relatívne vlažné masy k odporu voči utláčateľom a agresorom. Ich čin nemohol už nikoho súceho nechať na pochybách, v čom tkvie ich politika. Našou povinnosťou je stále dookola pri každej možnej a vhodnej príležitosti pripomínať si tieto dejinné fakty, nakoľko aj oni nám slúžia ku správnemu pochopeniu vývinu a chodu spoločnosti, ktorej neodmysliteľnou súčasťou je aj náš slovenský a bratský srbský národ.