Quo Vadis

„Mocní tohto sveta rozprestreli svoju vládu všade ako tmavú pavučinu. A vo všetkých kútoch majú pavúčikov, ktorí im pomáhajú vyciciavať obete, pričom aj oni sa majú dobre.“[1]
(Fraňo Kráľ)

Človek dnešných časov je uponáhľaný. To znamená, že sa nestíha pozastaviť nad tým, čo sa deje s ľudskosťou, tradičnými hodnotami, ktoré sa pretavujú, resp. menia na vieru v moc, majetok, dekadenciu. Tie hodnoty, ktoré sa nám doteraz predstavovali ako hodné nasledovania sú naopak prezentovane ako nejaký prežitok, archaizmus minulosti. Je to naozaj tak, alebo sa len prispôsobujeme týmto trendom, či dokonca len tak prežívame? Veď nejako bolo nejako bude… A čo nás potom, že sa spoločnosť pretvára na spoločnosť, ktorá začína uznávať „hodnoty“, ktoré z ľudí robia len pudovo zmýšľajúce bytosti. Hlavne, že sa máme dobre… Práve to sú postoje už vykorenených ľudí, ktorí si nectia pamiatku predkov.

Tieto nové predstavy utvorenia „new world“ sú nám každodenne predkladané ako niečo normálne a zdravé pre spoločnosť. Avšak je to len sofistikovaná podoba toho, ako ľahšie pretvoriť svet na obraz elít. Tak aj dnešné smerovanie spoločnosti je presviedčané o tom, že majetok a bezhlavá honba za kariérou je to najpodstatnejšie pre jej zmysel na tomto svete. Preto honba za majetkom predstavuje viac ako príslušnosť k svojmu etniku, resp. k národu, ako formy uvedomenia si kam patríme, o čom svedčia aj definície národa, ktoré môžeme nájsť v slovníkoch a na internete. Napr. na internetovej alternatívnej encyklopédii metapedia sa uvádza táto definícia: „Národ je skupina ľudí s určitými spoločnými znakmi. Medzi tieto sa najčastejšie zaraďujú: spoločná kultúra, jazyk, história, genetika a vedomie príslušnosti k takto vymedzenej skupine. Tieto znaky tvoria špecifickú identitu národa.“ Ďalej táto definícia uvádza aj nacionalistické, rasové, marxistické, moderne liberálne či multikulturalistické poňatie národa.[2] Táto definícia nám potvrdzuje, že národ ako identifikačná jednotka je základ pre vytváranie zdravej osobnosti. Avšak aj napriek tomu to tak nie je. V dnešnej dobe resp. v postmoderne, alebo v 21. storočí v rámci globalizácie je definícia národa vnímaná ako prežitok dnešnej epochy. O tom svedčia moderne liberálne a multikulturalistické definície národa.

Pojem Národ sa stáva v dnešnom globálnom svete pojmom minulosti a aj zmysel tradičnej viery, tradičnej rodiny stráca na hodnote v zmysle morálneho a vnútorného významu. Toto je predstava „new world.“ Dajme si otázku, čo vlastne je tradícia, alebo aký má význam, pre spoločnosť? Internetová encyklopédia wikipédia udáva toto: Tradícia je v sociológii súhrn zvykov, pravidiel a podobne, zdedených z generácie na generáciu.[3] To znamená, že tradícia ako aj viera má svoj význam pre pochopenie samého seba. Tak ako národ je potrebný pre identifikáciu jednotlivca aj viera a tradície sú potrebné, pre pochopenie svojho bytia na tomto svete. Práve preto nemôžeme prijímať to čo platforma „new world“ predstavuje. Tato podoba sveta je umelo vytváraná „tzv. psychologickou metódou brainwashing“. Túto metódu používajú v sektách, ale aj v politike, marketingu… Tato metóda slúži na to, aby každý jeden jednotlivec podliehal ich manipulácií, resp. aby uveril tisíckrát povedanému klamstvu. Toto sú hlavné dôvody, prečo si spoločnosť neuvedomuje čo sa s ňou deje. Prečo národ, tradície, viera začínajú byť prežitkom a prečo je multikulturálna spoločnosť „in“. Napriek tomu, že v európskych veľmociach podoba multikulturálna krachuje. Avšak takto prezentovaná nová spoločnosť, resp. utváranie „nového sveta – new world“ je aj napriek daným výsledkom v Európe prezentovaná ako niečo dobre. Preto si kladiem otázku, či národy, ktoré stratia svoju pravú identitu budú ešte schopné odolávať tomuto smerovaniu? Nie, nebudú!

Na záver tohto rozdumovania nad smerovaním globálnej spoločnosti dodávam, že človek potrebuje niekam patriť, tak ako potrebuje vieru pre lepšie pochopenie svojho miesta na tomto svete. Preto si myslím, že nesmie zabúdať z akého etnického spoločenstva vzišiel, resp. národa a aká viera, tradície sú pre jeho bytie potrebné. Táto úvaha sa snaží len poukázať na to, aby podoba, resp. definície národov neboli len už na papieri alebo internete…

Autor: Ctibor

Poznámkový aparát:

[1]: Úvodný citát je prevzatý s nezávislého internetového spravodaja – prop.sk. Odkaz na citáty: http://www.protiprudu.info/citaty.htm
[2]: Pozri bližšie na: http://sk.metapedia.org/wiki/N%C3%A1rod
[3]: Pozri bližšie na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Trad%C3%ADcia