Anotácia drámy Gorazd od Rudolfa Dilonga

Obsahom tejto knihy je kresťanské posolstvo lásky, ktorou Boh miluje každého človeka. Dej tejto drámy sa odohráva v pozadí búrlivých časov existencie Veľkomoravskej ríše za panovania kráľa Svätopluka. Bolo to obdobie šírenia kresťanstva v strednej Európe, ktoré muselo zvádzať tuhý boj s pôvodným náboženstvom starých Slovenov. Jeho reprezentantmi v tejto dráme boli Gorazdov otec – veštec a pohanský žrec. Obaja sa usilovali zabrániť prenikaniu kresťanstva medzi pospolitý ľud, pretože sa báli o svoje postavenie. Hlavný hrdina príbehu mladík Gorazd vystupuje ako odvážny hlásateľ Kristovej náuky, ktorý sa nebál ani zastrašovania svojho otca. Podarilo sa mu priviesť k pravej viere aj svoju milú Milušu, ba dokonca aj svojho otca. Po návrate z Ríma, kde bol Gorazd vysvätený za kňaza sa rozhodol opustiť Milušu, aby mohol slobodne hlásať Božie slovo. Ona sa s tým nevedela zmieriť, ale Gorazd ju ubezpečil, že Boh ju neopustí v jej trápení. Keď Milušin otec pochopil, že proti Gorazdovi a novej viere nič nezmôže, rozhodol sa ho zabiť. Vylákal ho do pasce, dal ho zviazať a chystal sa ho upáliť. V tom mu však zabránili Svätoplukovi vojaci, ktorí oslobodili Gorazda a odvliekli spútaného žreca k Metodovi. Ten mu povedal, aby oľutoval svoj zločin a pohliadol na kríž, na ktorom aj za neho zomrel Kristus. Dokonca ho nazval svojim synom. Po urputnom vnútornom boji napokon zahanbený žrec utiekol pred davom. Na záver drámy prichádza na dejisko kráľ Svätopluk, ktorý vo svojom prejave uznal nevyhnutnosť prijatia kresťanstva pre slovenský ľud, pretože iba tak mohol prežiť v ťažkých časoch.

Autor v tejto dráme pekne vystihol podstatu kresťanstva – činorodú lásku k blížnemu, ktorá je ochotná obetovať aj svoj život za vieru. Takisto sa snažil poukázať na urputný boj medzi kresťanstvom a pohanstvom na Veľkej Morave, z ktorého napokon vzišlo víťazne kresťanstvo práve kvôli tomu, že oslobodilo človeka z tmy nevedomosti a pohanských povier a ukázalo mu vieru v pravého Boha. Posolstvo Dilongovej drámy je aktuálne aj dnes, pretože v súčasnosti sa na Slovensku odohráva duchovný boj medzi silami dobra reprezentovanými Katolíckou cirkvou a kresťansko – národnými hnutiami a silami zla, ktoré predstavujú liberálno – kozmopolitné elity národa.

Ján Hodúr