„Spravodlivosť pre všetkých!“, Prešov, 8. apríla 2011

Dňa 8. apríla v podvečernú hodinu sa v metropole Šariša konala akcia s názvom “Spravodlivosť pre všetkých!“. Obsahom bola namierená na kritiku pomerov v otázke spolunažívania Cigánov a Slovákov. Ako je zrejme každému súdnemu jasné, cigánsku väčšinu tvoria neprispôsobiví ľudia, tú slovenskú naopak, prispôsobiví. Hlavne stret týchto dvoch skupín vyvoláva už chronicky známe problémy. Na jednej strane pracujúca a upadajúca (zatiaľ) biela väčšina z nízkou natalitou, na druhej strane cigánska nepracujúca, nekontrolovane sa množiaca menšina, parazitujúca na pracujúcej väčšine.

Tento fenomén, vyžadujúci si skoršie, alebo neskoršie riešenie vyvoláva množstvo otázok a je tak povedané časovanou bombou. Kritický pozorovateľ veľmi jednoducho zistí, že neriešením problematiky metódami nevylučujúcimi radikálny podtón, spoločnosť žijúca na Slovensku speje z krátkodobého hľadiska ku etnickému konfliktu Pán Boh vie akých rozmerov.

Prípad, ktorý sa v mesiaci marec odohral na prešovskej základnej škole so sídlom na Važeckej ulici je toho dôkazom. To, čo do dnešných dní mohli slovenskí domorodci vidieť iba v škaredých amerických filmoch, sa stalo skutočnosťou už aj na Slovensku. Len pre pripomenutie je nutné uviesť, že v osudný deň sa organizovaná skupina cigánov od 6 do 14 rokov zavrela do triedy (po predchádzajúcom úteku učiteľky z napadnutia a obkľúčenia) a rozbombardovala ju. Cigánskych nespratníkov sa nepodarilo spacifikovať ani privolanej policajnej hliadke. Koniec tomu urobila až následne privolaná pohotovostná motorizovaná jednotka PZ.

Samozrejme, to je len povestná špička ľadovca, mnohé každodenné strety medzi neprispôsobivými cigánmi a integrovanou majoritou nekončia viac-menej tak šťastlivo.

Samotná akcia prebiehala v skutku organizačne bez problémov, prítomní sa správali zodpovedne a uvedomele. Po zhromaždení sa účastníkov pred autobusovou stanicou sa sprievod z nich zložený vydal, za častého skandovania pronárodných, prorasových a proštátnych hesiel, smerom do historického jadra mesta.

Samotné zhromaždenie vyvrcholilo pred historickou budovou mestského úradu príhovormi organizátorov a kultúrnym vystúpením hudobníka Janka. Vo svojich príhovoroch vystúpivší skritizovali skrz na skrz celú spoločnosť, zainteresovanú do fenoménu podpory rozkvetu asociálnosti, hlavne neprispôsobivých cigánov. Kritika si vzala na mušku neprispôsobivých cigánov, cigánsku inteligenciu, orgány štátu, orgány VÚC, či bielych všetkých stavov. Kritiku vyvažoval ľúbivou kombináciou tónov akordeónu a spevu umelec Janko.

Celá akcia bola monitorovaná ako už tradične príslušníkmi VB a ŠTB. Človek mal dojem, že je na manévroch najšialenejších zo šialených.

Záverom stretnutia bolo vyhlásené „Memorandum zdravého citu a rozumu“, zložené z desiatich bodov, ktoré pre obraz uvádzame za reportážou. Memorandum si kladie za úlohu apelovať na vybrané inštitúcie, ako aj jednotlivcov vo veci akútneho zásahu do veci neudržateľného a hlboko nespravodlivého fenoménu “podpory rozkvetu cigánskej asociálnosti“.

Až dlhodobejšie hľadisko ukáže, či akcia splnila svoj účel, je však povzbudivé, že jej iniciátorom bol mladý, odhodlaný biely človek, symbol budúcnosti nášho milovaného Slovenska.

Na stráž!

Radovan Novotný

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Memorandum

Naše štáty sme si vydobyli v konkurencii národov. Naši otcovia neprelievali svoj pot na poliach a svoju krv v miestnych aj svetových konfliktoch preto, aby vytvorili prosperujúce krajiny, ktoré by slúžili ako hostiteľ etniku, ktoré pohltí ich vlastných potomkov a ktoré sa o ich existenciu a prosperitu nijak nepričinilo. Ak chcú Cigáni svoju vlasť, musia zaplatiť tak, ako platíme my, potom, krvou a potrebnou dávkou vlastenectva. Cestou k životným istotám nie je neustále navyšovanie požiadaviek, cestou je práca a prijatie ďalších historicky potvrdených, spoločensky uznávaných noriem.

My, účastníci verejného zhromaždenia zo dňa 8. apríla 2011, ktoré sa uskutočnilo pod názvom „Spravodlivosť pre všetkých!“ v meste Prešov a zároveň príslušníci slovenského národa a plne asociovaní občania Slovenskej republiky, ktorým záleží na budúcnosti slovenských bielych detí, ako aj ich vlasti, predkladáme vláde Slovenskej republiky, prezidentovi Slovenskej republiky, Prešovskému samosprávnemu celku, mestu Prešov, Polícii SR, ako aj ďalším vybraným inštitúciám a vybraným kompetentným jednotlivcom

Memorandum zdravého citu a rozumu,

požadujúce okamžité ukončenie diskriminácie obyvateľov bielej farby pleti slovenskej, maďarskej, českej, ukrajinskej a ďalších zainteresovaných národností, ako aj asociovaných cigánov, ktorej permanentné, niekoľko desaťročné uplatňovanie je v rozpore so všeobecnými platnými nadčasovými etickými a morálnymi normami a hodnotami, ktorá je z princípu nespravodlivá a vedie evidentne a jasne ku etnickému konfliktu a to:

1. formou uskutočnenia opatrení určujúcich podmienenosť akéhokoľvek príjmu hlavne v prospech asociálnych Cigánov prácou rovnako, ako je to prirodzené aj pre biele obyvateľstvo a asociovaných Cigánov, pretože je neprístupné akékoľvek sociálne parazitovanie založené na etnickom, ani inom princípe

2. formou ukončenia výstavby nových tzv. “sociálnych“ bytov a domov, určených k užívaniu hlavne Cigánskym asociálom, ktorí ich štandardne dostávajú prakticky zadarmo s tým, že je oprávnený predpoklad, že ich opätovne zničia a budú sa dožadovať nových, bez akejkoľvek zmienky hodnej, z ich strany vynaloženej, spoločensky prospešnej protihodnoty

3. formou vytvorenia právnej normy, ktorá reálne obmedzí nekontrolovanú pôrodnosť hlavne cigánskych asociálov, ktorí rodenie detí pokladajú za výnosnú „živnosť“

4. formou dôsledne uplatňovaných paragrafov – § 226 T. Z. „O mravnom ohrozovaní mládeže“, §188 T. Z. „Šírenia toxikománie“, §189 T. Z. „Podávanie alkoholických nápojov mládeži“, § 215 a 216 T. Z. „Sexuálne násilie“, § 217 „Súlož medzi príbuznými“ a z toho vyplývajúcich tvrdých postihov, uplatnených voči nezodpovedným rodičom, hlavne cigánskych detí, ktoré roznášajú infekčné choroby, chodia poza školu, ohrozujú život pod vplyvom drog, fetu a alkoholu sebe a hlavne bielym deťom z majoritnej populácie, rodia zdegenerované deti pred 15. rokom života atď.

5. formou dôslednej kontroly účelu spotreby štátnych sociálnych dávok, na ktoré vznikne nárok iba tým, ktorí si ich odpracujú, z dôvodu odbúrania možnosti ich skončenia v rukách úžerníkov, premárnenia v hracích automatoch, vynaloženia na alkohol, cigarety, toulén atď. Kontrola je nutná taktiež na to, aby dlžníci splatili svoje dlhy, vyplývajúce z ich asociálneho spôsobu života voči súkromným osobám, právnickým subjektom, obciam, štátu atď.

6. formou sprísnenia väzenského systému, v rámci neho zavedením nútených prác, aby tí asociáli, ktorí sú vo výkone trestu sa do väzenia netešili, ale naopak, aby sa ho báli a pobyt v ňom by bol pre nich ozajstným trestom, ktorý by zmenil ich asociálne správanie

7. formou zrušenia programov sľubujúcim prospechové štipendiá hlavne cigánskym žiakom základných a stredných škôl, ktoré sú celou svojou podstatou diskriminačné voči bielej majorite

8. formou zrušenia výhod „obeda za korunu“, či stravy za darmo, týkajúcich sa hlavne cigánskych detí, keďže je tým znevýhodnená majoritná, hlavne biela časť detí a ich rodičov a navyše poberatelia si často krát „pomoc“ nevážia a potravu hádžu do odpadkov, či na zem

9. formou vytvorenia právnej normy, ktorá by nezodpovedným rodičom, ohrozujúcim mravný vývoj mládeže a pod. oprávňovala odoberať deti, za účelom ich výchovy v alternatívnom výchovnom zariadení, či náhradnej rodine, pričom budú nezodpovední rodičia vystavení tvrdým trestom, za svoje spoločensky neprípustné a nezodpovedné správanie sa voči svojim deťom, ako aj spoločnosti

10. formou umiestnenia nespratných mladých, hlavne cigánskych asociálov a recidivistov v prevýchovných zariadeniach s tvrdým denným režimom za účelom ich prevýchovy a nasmerovania ku vedeniu plnohodnotného, asociovaného života

Podpísaný organizátor akcie „Spravodlivosť pre všetkých!“, iniciátor a koncipient Memoranda zdravého citu a rozumu:

Radovan Novotný

Podpísaný organizátor akcie „Spravodlivosť pre všetkých!“ a podporovateľ „Memoranda zdravého citu a rozumu“:

Mário Tejiščák