Dr. Ladislav Hanus: O tradícii.

Čo je to tradícia? Aké má zákony? Znovu a znovu si to treba uvedomovať a poznanie prehlbovať. Z tradície skutočnej, žitej, sa vypracujú jej zákony, aby vyplývali na utváranie zdravej tradície novej. Mohlo by sa namietať, že tradícia sa zväčša ustaľovala spontánne, ako prírodný proces. Či sa teda vnášaním racionálneho uvedomovania nerozrieďuje a neoslabuje, keďže racionálno niekedy naozaj rozrieďuje životný proces. Isteže, izolované racionálno, vytrhnuté zo životného súvisu. Pre racionalizmus je predovšetkým príznačné, že ku tradícii nemá vzťahu, že Read more

Jozef Tiso pred súdom – výňatok

…Za starej, bývalej republiky boli sme dôslední v tom, že chceme autonómiu v rámci Československej republiky. Že táto naša snaha nebola chápaná, myslím, že som to dostatočne pri daných príležitostiach už osvetlil. Do konštitútu som dal – to tiež musím zdôrazniť, že keď ma prvý prezident republiky Masaryk menoval za ministra a bol som u neho na nástupnej audiencii, vtedy mi povedal výslovne toto: „Teraz budete vo vláde. Read more

Výňatok z Obrannej reči Dr. Jozefa Tisu pred Národným súdom z marca 1947

Hneď z prvého kroku našich vyšetrujúcich orgánov som zistil, že obžaloba proti mne vznesená zakladá sa na veľmi mýlnom predpoklade, o čo som tiež hovoril, a preto som sa usiloval svojimi podaniami i dnešným vysvetlením poukázať na to, že je veľmi treba a snaha po objektívnej pravde priamo núti k tomu, aby sme posvietili na pohnútky a hybné sily mojej politickej činnosti. Urobil som tak a robím kvôli objektívnej pravde, aby sa vyšetrovanie viedlo nielen na falošných predpokladoch čerpaných z bežnej politickej frazeológie a prenášaných na môj prípad, ale aby sa ono dostalo na základ prísnej objektivity a aby sa došlo k želanej spravodlivosti. Read more

Príhovor Dr. Tisu k veliteľom pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy (december 1944)

Zakončili ste porady, na ktorých ste prebrali to, čo ste von skúsili a čo najviac potrebujete. Toto posedenie na zakľúčenie týchto porád je vlastne ich pokračovaním a preto aj ja prispejem k nim svojou myšlienkou. Tvoriteľskou myšlienkou Hlinkovej gardy je odhodlanosť pre činnú obhajobu práva národa. Táto myšlienka bola základnou ideou Rodobrany a potom gardy. Proti šliapaniu našej pravdy sa tvorila Rodobrana. Pod tým istým zameraním tvorila sa po 6. októbri 1938 Hlinková garda. Táto myšlienka činne bojovať za práva národa bola vtedy nanajvýš aktuálna, lebo sme vedeli, že sa s československou mocou dostaneme do konfliktu. Preto táto tvoriteľská myšlienka viedla k vzniku gardy. Kým Hlinková garda mala túto myšlienku, viedla národ a žila. Neskoršie účinkovaním ľudskej zloby a neprajníkov slovenského národa videlo sa, ako by Hlinkova garda túto myšlienku opustila. Read more

1 2 3 4 5 6 7