Ako sa stať členom NSS

„Členom Nového slobodného Slovenska sa môže stať ten, kto sa osobne stotožňuje s charakterom združenia a spôsobmi jeho napĺňania v rámci oblastí jeho pôsobenia a jeho vnútornými poriadkami, a toto stotožnenie sa s duchom združenia dáva svojím správaním verejne najavo už ako uchádzač o členstvo.“ (§5, ods. 3 Stanov NSS)

Ak máš po dôkladnom zvážení záujem o členstvo v združení NSS, tak si musíš v prvom rade stiahnuť Prihlášku záujemcu o členstvo v NSS, následne ju vyplniť a zaslať buď preskenovanú na webovú adresu nss@nss.sk alebo slovenskou poštou na poštovú adresu združenia:

Občianske združenie
Nové slobodné Slovensko
Vajanského 6
080 01 Prešov

Obratom Ti bude zaslaný Dotazník záujemcu o členstvo v NSS, ktorý pravdivo vyplníš a pošleš naspäť. Od tohto okamihu Ťa budeme evidovať ako uchádzača o členstvo. Hlavný vedúci Ti pridelí jedného Stáleho člena NSS, ktorý bude mať nad Tebou špeciálny dohľad, spočívajúci v bližšom spoznávaní sa na základe osobných stretnutí, rozhovorov, výmeny názorov, či účasti na združenárskych alebo verejných akciách.

Uzatvoreniu členstva v NSS predchádza osobný pohovor s Hlavným vedúcim. Ten môže uzatvoriť členstvo najskôr do 90 dní a najneskôr do 1 roka od podania prihlášky za člena na základe miery stotožnenia sa uchádzača o členstvo s hodnotami združenia vyplývajúcej z osobného dotazníka a osobného pohovoru a najmä zo svedectva, ktoré o uchádzačovi podá poverený Stály člen, ktorý mal nad ním dohľad.