Hladomor na Ukrajine – genocída ukrajinského národa (Pri príležitosti 78. výročia hladomoru)

Mesiac november (konkrétne 27. november) je pre ukrajinských nacionalistov charakteristický pripomínaním si jednej z najstrašnejších udalostí, ktoré kedy zaznamenala história Ukrajiny a to Ukrajinského hladomoru z rokov 1932-33. Pri tejto príležitosti už s predstihom zverejňujeme krátky príspevok venujúci sa problematike, nakoľko by sme radi túto udalosť dostali do povedomia mladých slovenských národovcov pre jej vážnosť súvisiacu s bojom proti komunizmu. Read more

Význam Solúnskej misie

Snahou súčasných vládnucich elít je okrem iného aj odrezať jednotlivé národy od svojich koreňov a získať tak absolútnu moc vytvorením jednotnej svetovlády a to všetko pod zámienkou humanizmu, tolerancie, multikulturalizmu a takzvanej liberálnej slobody. Read more

Príchod vierozvestcov na Slovenskú zem

Každoročne v letnom mesiaci júl si pripomíname príchod vierozvestcov na Slovenskú zem. Prečo je táto udalosť pre nás taká významná? Čo vlastne pre našich predkov a Slovanov znamenal príchod Sv. Konštantína – Cyrila a Sv. Metoda? Toto sú otázky, ktoré nám môžu bližšie predostrieť čo všetko pre nás, ale aj celú Európu znamenajú bratia Konštantín a Metod z gréckeho mesta Solún (dnes Thessaloniki) Read more

Nezabúdajme na rok 1861!

Dňa 6. až 7. júna sa konalo v Martine slovenské národné zhromaždenie, ktoré prijalo Memorandum národa slovenského. Jeho osnovateľom bol Štefan Marko Daxner. Čo vlastne Memorandum pre nás znamenalo? Read more

1 9 10 11 12 13 15