1153. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda, 10. júl 2016, Ludrová

IMG_9327Tak, ako sa Slovenský národ formoval za priameho účinkovania kresťanstva, tak si vďaka kresťanstvu aj zachoval svoju osobitnú identitu až do dnešných dní. Kresťanská morálka totiž prikazuje milovať svoj národ viac, než národy cudzie, prikazuje starať sa o hmotné i duchovné povznesenie svojho národa, ale vylučujúc z toho nenávisť, či nadradenosť voči národom cudzím.

Tak, ako sa Slovenský národ formoval za priameho účinkovania kresťanstva, tak v dnešných dňoch upadá a zaniká, lebo sa od Boha, svojho Stvoriteľa, odvrátil. Tento trend môže zastaviť len úprimné pokánie, zrieknutie sa moderných bludov a návrat k pravej viere. Zaiste nám nepomôžu rôzne bezbožnícke koncepcie „bojovníkov proti systému“ – tí ponúkajú riešenia, ktoré sú beztak plné bludov.

Základným pilierom, na ktorom stojí náš národ je cyrilometodská tradícia. Tá obsahuje všetko potrebné pre dobrý život jednotlivca i národa v náboženskej i politickej rovine. Čerpajúc z cyrilometodskej tradície ostal slovenský národ slovenským národom aj napriek tomu, že vyše tisíc rokov nemal svoj vlastný štát. Aj potom, keď Uhorsko, konštituované v duchu sv. Štefana ako mnohonárodný štát so vzájomným rešpektom, zachvátil jed protestantizmu a liberalizmu, z čoho neskôr vzišiel maďarský šovinizmus, postavil sa Sloven na odpor nie s nejakými novátorskymi myšlienkami, ale v nadväznosti na cyrilometodskú tradíciu. I mučeník Jozef Tiso v jednom zo svojich prejavov konštatuje, že: „Dvaja svätí, ktorí už pred tisíc rokmi boli slovenskými apoštolmi katolicizmu, položili vlastne základy nášho dnešného štátu z čoho možno dôvodiť, že ich požehnaná práca mala nielen cirkevné, ale aj politické vzťahy.“ Úcta k solúnskym bratom a čerpanie z cyrilometodskej tradície sú teda prítomné skutočne v každej dejinnej etape národa, a to celkom opodstatnene. Moderný človek však už aj z tejto kedysi úprimne mienenej úcty robí len bezduchý folklór, ktorý ponecháva odstrčený v minulosti, lebo je vraj iná doba. Keď sa strom odreže od koreňov, vyschne. Keď sa odstráni alebo zrelativizuje cyrilometodský odkaz so všetkým, čo k nemu patrí, naše dni sú zrátané.

Pripomínajúc si príchod svätých vierozvestcov na našu zem, stretávame sa každoročne pri dvojkríži nad obcou Ludrová s úprimnou snahou o zachovanie ich dedičstva, ktorého obnova v celospoločenskej rovine by mohla vyriešiť všetky súčasné neduhy. Podobne i tohto roku, prosili sme sv. Cyrila a Metoda, aby orodovali za náš národ v týchto krušných časoch, v časoch diabolského zmätenia, kedy ich odkaz zrádzajú aj samotní pastieri svätej Cirkvi.

Podstata oného odkazu je totiž zrejmá: byť integrálnym katolíkom a oddaným národovcom, čo z prvého nutne vyplýva – žiť tak vždy, všade a v každom ohľade, pretaviť to v skutky, ktoré si dnešná doba žiada ako soľ.

Tak nám Pán Boh pomáhaj!

 

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.