76. výročie vzniku 1. Slovenského štátu, Nižná Šebastová, 15. marec 2015

ilustráciaPočas 1. ČSR sa musel slovenský element na poli ideovom pasovať najmä s dvoma prúdmi: antiklerikalizmom a čechoslovakizmom. Antiklerikalizmus potláčal katolícku postať slovenského národa, čechoslovakizmus jeho národnú individualitu. V hierarchii hodnôt stojí náboženstvo nad národom, preto možno pražský antiklerikalizmus považovať za väčšie zlo, než pražský čechoslovakizmus, hoc teoreticky i prakticky boli bytostne prepojené. Z mnohých prejavov ľudáckych vodcov možno jasne vyvodiť skutočnosť, že štátna samostatnosť nebola vnímaná ako cieľ a hodnota sama osebe, lež ako prostriedok k tomu, aby sa mohol slovenský národ rozvíjať na svojom a podľa svojho, teda najmä v duchu kresťanskom, čo za demoliberálneho režimu 1. ČSR nebolo uskutočniteľné.

Nie je teda možné pochopiť integrálny odkaz 14. marca 1939, ak sa z neho odstráni jedna podstatná časť, a síce snaha o verejnú vládu Krista Kráľa v slovenskom národe. Slovenský štát ostáva jedinou svetlou škvrnou v našej modernej histórii aj napriek všetkým svojim nedostkakom, pretože ostatné štátne zriadenia, ktorými bol slovenský národ súčasťou, verejnú vládu Krista Kráľa nielen, že nemali snahu zavádzať, ale ju aj potláčali. Tým, že sa vznik Slovenského štátu redukuje výlučne na rovinu slobody ako (liberálnej) hodnoty, ktorá je cieľom pre seba samú, sa deformuje autentický význam tohto sviatku a tým aj životný odkaz Andreja Hlinku, Jozefa Tisu a iných významných osobností našich dejín.

Práve s cieľom kontinuálne nadväzovať na integrálny odkaz ľudáckeho hnutia sa každoročne stretávame v Nižnej Šebastovej pri Prešove, kde si pri buste Otca národa Andreja Hlinku, ktorý sa svojou celoživotnou borbou za Boha a národ azda najväčšmi zaslúžil o Slovenský štát, pripomíname oné radostné okamihy našich dejín. Tohtoročná skromná spomienka sa uskutočnila v nedeľu 15. marca 2015 o 14:00 a niesla sa v duchu vyššie načrtnutých myšlienok – teda nie za národ a proti Bohu, ani nie za Boha a proti národu, ale za Boha a národ, vždy všade a v každom ohľade.

Kristu Kráľu na stráž!