Rozširujeme tematický diškurz týkajúci sa Jozefa Tisu. Tlačová správa o. z. Nové slobodné Slovensko k 67. výročiu justičnej vraždy mučeníka Jozefa Tisu

O. z. Nové slobodné Slovensko odmieta nevyvážené spravodajstvo i vedecky sa tváriace kamuflovanie historických skutočností týkajúcich sa pôsobenia prvého slovenského prezidenta, Jozefa Tisu.

Frontálnym útokom sa advocatus diaboli snaží od roku 1947 pod trestno-právnymi vyhrážkami zúžiť verejný tematický diškurz týkajúci sa slovenskej štátnej samostatnosti obnovenej 14. marca 1939 a jej zakladateľa, Jozefa Tisu, do značne obmedzenej hodnotovej škály. Všemožne propagovaná hodnotová škála má slovenskej spoločnosti dovoliť premýšľať nad vlastnou štátnou samostatnosťou a svojím prezidentom Jozefom Tisom iba v rozpätí hodnôt „zlo“ až „väčšie zlo“.

Nové slobodné Slovensko preto pri príležitosti 67. výročia justičnej vraždy Jozefa Tisu vykonanej 18. apríla 1947 na základe rozsudku retribučného súdnictva rozširuje v slovenskej spoločnosti tento v súčasnosti natoľko zúžený tematický diškurz. Pozývame teda slovenskú verejnosť 12. 4. 2014 v sobotu do Rodného domu prezidenta Tisu v správe Spoločnosti pre zachovanie tradícií, na prednáškové pásmo začínajúce od 13:30 hod. a venujúce sa morálnemu profilu Jozefa Tisu z pohľadu tradičného učenia katolíckej Cirkvi o mravných cnostiach vladárov [1], [2], [3].

Nové slobodné Slovensko takisto odmieta spájanie Jozefa Tisu ako „predkoncilového“ morálneho teológa a politika pápežských encyklík minulého veku s nacizmom, keďže najvyšší pontifik a vrchný duchovný učiteľ poslušného syna Cirkvi, Jozefa Tisu, pápež Pius XI., vydal r. 1937 encykliku Mit brennender Sorge, v ktorej jasne odsúdil filozofické základy nacizmu ako zbožšťovanie národa či rasy na úkor Jediného Pravého Boha – Ježiša Krista.

Slovenský štát pod vedením rímsko-katolíckeho kňaza Jozefa Tisu jasne dbal vo svojom konaní tohto pápežského napomenutia, a preto vyzývame Ústredný zväz židovských náboženských obcí, Historický ústav Slovenskej akadémie vied, ako aj zahraničné i nekatolícke inštitúcie s pôsobiskom na Slovensku, aby prestali spájať režim Jozefa Tisu s nacizmom a skrz Slovenský štát a Jozefa Tisu prestali útočiť na katolícku Cirkev a jej kňazov, ktorá nenahraditeľným spôsobom, práve vďaka pastorácii svojich kňazov, pozitívne zasiahla do formovania slovenského národa cyrilo-metodskou, bernolákovskou a hlinkovskou misiou.

Nové slobodné Slovensko ďalej vyzýva štátne úrady, aby sa zdržali trestno-právnych vyhrážok k II. ročníku Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu, ktorý je 25-kilometrovou nábožnou púťou nočným lesom z Rajca do Veľkej Bytče na úmysel vyzdvihnutia na oltár mučeníka viery katolíckej a národa slovenského v duchu Valkových Slovenských národných pútí za mučeníka Jozefa Tisu do Altöttingu.

Slobodný prejav katolíckeho vyznania sa totiž zaručuje Najvyšším Zákonom.

/Tlačové vyhlásenie o. z. Nové slobodné Slovensko z 31. marca 2014 vydané Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky/