Slobodomurársky plán

IlustráciaPierre Virion vo svojej knihe Soon a World Government, a Super and Counter Church? cituje niektoré slobodomurárske dokumenty, ktoré názorne ukazujú, že tajné spoločnosti zamýšľajú na celej planéte ustanoviť zdanlivo demokratickú svetovú vládu a celosvetové náboženstvo. Svetová vláda aj toto celosvetové náboženstvo bude pod kontrolou slobodomurárov.

Slobodomurárstvo chce ovládať všetky náboženstvá

Slobodomurársky časopis Le Symbolisme v roku 1962 vytlačil nasledujúce:

„Moji bratia, nenechajte ľudí hovoriť, že slobodomurárstvo je proticirkevné. To bola iba fráza, ktorá sa hodila pre danú príležitosť. Slobodomurárstvo chce v podstate byť supercirkvou, ktorá privedie všetky cirkvi do svojho náručia.“

Všimnite si, že slobodomurárstvo nechce zničiť všetky rozdiely medzi rozličnými náboženstvami, ale chce, aby sa náboženstvá vzájomne „rešpektovali“, chce bez ohľadu na ich vieru zjednotiť čo najviac bratov, ktorí prináležia k rovnakej rodine, ktorá je nadradená nad vernosť akémukoľvek inému ideálu, náuke alebo božstvu. „Jednota v rozmanitosti“ je jeho heslom. Je to jasné z toho, čo behom Druhého vatikánskeho koncilu vo svojej knihe L’oecumenisme vu par un Franc-Macon de tradition (Ekumenizmus očami tradičného slobodomurára) napísal slobodomurár Yves Marsaudon:

„Za našich čias náš brat Franklin Roosevelt požadoval pre všetkých ľudí možnosť uctievať Boha podľa svojich pravidiel a svojho presvedčenia. To je tolerancia a a je to tiež ekumenizmus. My, tradiční slobodomurári, si dovoľujeme parafrázovať tento výrok presláveného politika a preniesť ho prispôsobený daným okolnostiam: katolíci, pravoslávni, protestanti, izraeliti, moslimovia, hinduisti, budhisti, voľnomyšlienkari, to všetko sú mená. Slobodomurárstvo je ich priezvisko.“

Slobodomurársky plán: „Náboženské cítenie“ získa prevahu nad dogmatickou pravdou

Slobodomurári chcú, aby všetky náboženstvá mali niečo spoločné, čo bude považované za dôležitejšie než náuka. Toto spoločné „niečo“ teda bude musieť byť skúsenosťou – priamym kontaktom s „božstvom“ – a táto osobná skúsenosť bude prehlásená za „náboženskejšiu“ a dôležitejšiu než náuka.

Náboženskou skúsenosťou, ktorú slobodomurári chcú ako spoločný bod jednoty všetkých náboženstiev, je špiritizmus. Nespočetné slobodomurárske dokumenty poukazujúce na skutočnosť, a dokonca to v mnohých prípadoch výslovne tvrdia, že pre veľmi vysoko postavených slobodomurárov je najvyššou vedou a náboženstvom budúcnosti teurgia – forma špiritizmu (teurgia pojednáva o zasahovaní nadprirodzených síl do ľudských záležitostí a zaoberá sa schopnosťou takej sily privolať a /alebo ich ovplyvniť – pozn. prekl.). Podľa slovníka The American College DIctionary je teurgia „systémom mágie praktikovaným egyptskými platonikmi a ďalšími ľuďmi, ktorí tvrdia, že komunikujú s božstvami a získavajú od nich pomoc.“

Slobodomurársky ekumenizmus má za cieľ učiniť zo špiritizmu všeobecný druh náboženskej skúsenosti v rámci všetkých rozličných náboženstiev. Pokúša sa učiniť to, aby sa náuky špecifické pre jedno alebo viac náboženstiev, javili ako nepodstatné, že obyčajní ľudia budú povzbudení k tomu, aby žili podľa akejkoľvek náuky, ktorá vyhovuje ich predstavám. Podľa samotných slobodomurárov bola Rímskokatolícka cirkev až do Druhého vatikánskeho koncilu jedinou Cirkvou, ktorá si ešte mala nájsť svoju vlastnú formu špiritizmu, než budú slobodomurárske ciele dosiahnuté v ekumenizme. Yves Marsaudon, slobodomurár 33° stupňa, jednoducho napísal:

„S protestantskými cirkvami nie je problém, ktorý by vyžadoval riešenie, rovnako ako nie je problém medzi slobodomurárstvom a Synagógou. Problémy sú akurát so samotnou Rímskokatolíckou cirkvou.“

Čo musia praví katolíci urobiť pre spásu svojej duše

Na to, aby sme zostali verní Ježišovi Kristovi a dosiahli spásu, musíme sa my katolíci pridržovať neomylnej katolíckej náuky. My katolíci musíme stáť za nemennou náukou, aby sme neboli pohltení touto slobodomurárskou celosvetovou proticirkvou, alebo v nej neboli pretvorení. Pri pokračujúcej realizácii tohto slobodomurárskeho plánu budú proti pravým katolíkom bojovať falošní katolíci, neokatolíci, modernistickí katolíci a slobodomurári. Ekumenizmus (dieťa slobodomurárstva) a jeho stúpenci (ekumenickí katolíci) skončia – pri svojej snahe pohltiť alebo pretvoriť pravú Cirkev na túto falošnú, katolíckej Cirkvi podobnú, koncilovú katolícku Cirkev – otvoreným prenasledovaním veriacich tradičných katolíkov. Tradiční katolíci sú už vytlačovaní na okraj a znevažovaní. Noticias de Fatima, miestne fatimské noviny, ktoré majú priateľské vzťahy s fatimskou svätyňou, falošne stotožnili verných katolíkov s „Talibamom“. (viď. „Fatima Newspaper Defends Guerra’s Betrayal“ )

Prečo tretie tajomstvo Našej Pani varovalo pred Druhým vatikánskym koncilom

V podstate presne toto Druhý vatikánsky koncil zapríčinil. Je dobre známe, že koncilu sa zmocnili progresivistickí teológovia a biskupi, ktorých cieľom bolo zaviesť „novú teológiu“. Vo svojom úsilí uspeli natoľko, že je trvalá náuka a prax katolíckej Cirkvi mylne považovaná za „prežitú“. Tým sa Cirkev stala citlivou k infiltrácii zo strany nepriateľov. Taktiež to vydláždilo cestu k tomu, aby si nehodní biskupi a teológovia, ktorí sa riadili najnovšími trendmi, ako sú napr. Hans Küng a kardinál Walter Kasper, udržali prominentné pozície a celosvetový vplyv. Je to tento zlodejský koncil a z neho prameniaci duch novôt, ktorý umožňuje biskupom a kardinálom podporujúcim herézy, aby si udržali dôstojnosť a postavenia katolíckych autorít. To sa týka taktiež mnohých v najvyšších kruhoch Vatikánu.

Pred týmto prišla Naša Pani Fatimská varovať veriacich v treťom tajomstve. Varovala pred zlým koncilom, ktorý príde – koncilom, ktorý sa bude konať po roku 1960. Taktiež prišla varovať pred zmenami vo svätej omši, ktoré taktiež zanechajú Cirkev zraniteľnú voči herézam.

Dlhodobým cieľom slobodomurárstva je rozvrátiť Cirkev tým, že slobodomurárstvo zvedie katolíkov skrze koncilovú „novú teológiu“ – k tomu, aby sa pridali k ostatným náboženstvám v medzináboženskom duchu, ktorý z dôvodu dosadenia jednoty ľudského rodu bagatelizuje náboženské odlišnosti. Tým sú títo úbohí katolíci krok za krokom vedení k zapretiu svojej viery a prijatiu koncilového náboženstva – pričom po celú dobu veria, že sú katolíkmi. Napriek tomu sú títo ľudia prijatím koncilového myslenia vlastne pohltení slobodomurárskym náboženstvom nového svetového poriadku.

Slobodomurárstvo je pohanským náboženstvom s pohanskými rituálmi

Slobodomurárstvo je pohanským náboženstvom. Slobodomurárstvo stoji za ekumenickým hnutím. Francúzsky slobodomurár Yves Marsaudon sa vychvaľoval: „Dá sa povedať, že ekumenizmus je duchovným synom slobodomurárstva.“ A ďalej vychvaľoval ekumenizmus, ktorý sa rozvíjal po Druhom vatikánskom koncile, ako triumf slobodomurárskych ideálov. „Katolíci,“ povedal, „…nesmú zabúdať, že všetky cesty vedú k Bohu. A budú musieť prijať, že táto odvážna voľnomyšlienkárska idea, ktorou skutočne môžeme nazvať revolučnou a ktorá vyviera z našich slobodomurárskych lóží, sa v chráme Sv. Petra skvele rozšírila“.

Vidíme teda, že toto pohanské slobodomurárske náboženstvo – toto proti kresťanské náboženstvo – ktorým sú všetky ostatné náboženstvá zvádzané, aby k nemu prináležali skrze „medzináboženskú spoluprácu“ a „jednotu v rozmanitosti“, vedie k jedinému celosvetovému náboženstvu Antikrista.

Jasne teda vidíme na príklade pohanského obradu, ktorý sa odohral vo Fatime 5. Mája 2004 a so súhlasom fatimského biskupa a duchovného vodcu Guerru bol verejne prenášaný televíziou, toto:

• K takým veciam nás vedie Druhý vatikánsky koncil

• Toto je cieľom ekumenizmu

• Toto vatikánski oficiálni predstavitelia zjavne schvaľujú, prinajmenšom svojim mlčaním

Toto jediné celosvetové náboženstvo všetkých vedie vo svojich rozličných formách, k tomu, aby prijali istý druh pohanstva. Taký je hinduizmus. Hinduizmus zahrňuje protichodné idey a techniky a uctieva falošných bohov. Každý jedinec má svoju „danú cestu“ k Bohu, či už skrze hinduizmus, mohamedánstvo, katolicizmus alebo uctievanie afrického hada. Obdobne je tento pohanský náboženský indiferentizmus ústrednou dogmou slobodomurárstva. Toto pohanské myslenie slobodomurárstva vedie nakoniec k spohanšteniu celých národov skrz mocný slobodomurársky vplyv v mnohých vládach. Samo slobodomurárstvo je pohanstvom. Uctieva kanaánských bohov. Najvyššie slobodomurárske stupne vedú nakoniec podľa pápeža Leva XIII. k otvorenému uctievaniu satana.

Nebezpečenstvo dnes

Vo februári 2004 boli budhisti vpustení do presbytéria v bazilike Sv. Adalberta v Grand Rapids v Michigene. V októbri 2003 sa otec Arul Irudayam, duchovný zo svätyne Našej Pani vo Vailankanni V Indii vychvaľoval, že hinduisti teraz prevádzajú svoje pohanské rituály vnútri tohto kostola. Stále viac pohanských náboženstiev je pozývaných, aby vykonávali svoje pohanské rituály v katolíckych kostoloch a to všetko v mene „medzináboženského dialógu“. Táto smrteľná rakovina teraz infikovala svätyňu Našej Pani vo Fatime v Portugalsku. Biskup z Fatimy a dokonca i členovia vyššej cirkevnej hierarchie hrajú vedome či nevedome kľúčovú rolu pri zavedení katolíkov pod jedinú slobodomurársku svetovú vládu a pod jedinú celosvetovú cirkev.

Slobodomurári si možno myslia, že úspešne prelomili poslednú prekážku, katolícku Cirkev. Ale diabol, jeho sluha slobodomurárstvo a tí z katolíckej hierarchie, ktorí presadzujú toto zmiešané náboženstvo, činia osudovú chybu. Neuvedomili si, alebo sa rozhodli zabudnúť, že Naša Pani je premožiteľkou všetkých heréz vrátane slobodomurárstva.

V medziobdobí

Čo môžeme teraz v tomto medziobdobí robiť, aby sme sa spasili a spasili našich milovaných?

Naša Pani Fatimská sľúbila: „Nakoniec Moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí. Svätý Otec Mi zasvätí Rusko. Rusko bude obrátené a svetu bude poskytnutý mier.“ Slobodomurárstvo a jeho plán zničenia katolíckeho náboženstva sa nakoniec nepodarí. Ale skôr, než uzrieme víťazstvo Cirkvi, pravdepodobne príde trest Boží, o ktorom hovoril P. Paul Kramer v článku „Tretie tajomstvo odhaľuje veľký trest“ v tomto časopise.

Je na každom veriacom katolíkovi, aby sa duchovne polepšil, aby našiel rovnako zmýšľajúcich katolíkov, modlil sa, postil sa, robil pokánie. Musí sa duchovne, intelektuálne, mentálne vyzbrojiť a urobiť všetko, čo je treba pre nadchádzajúci stret. Musíme sa pripraviť, pripraviť svoje rodiny a priateľov na dočasné víťazstvo síl Antikrista. V mnohých ohľadoch už tieto sily uspeli.

Nabádame vás, aby ste sa pripojili k Vyslancom Ježiša a Márie (viď „Fatima, Faith and Fidelity in Action“) (Vyslanci Ježiša a Márie sú katolícki muži a ženy bez rozdielu veku, ktorí majú spoločné poslanie študovať, žiť a šíriť katolícku vieru medzi ostatnými – pozn. DG), ktorí z milosti Božej a skrze modlitbu, obety, vytrvalosť a vernosť obstoja a budú brániť Našu Pani z Fatimy, Kráľovstvo Kristovo na zemi a našu jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev.

Zdroj: The Fatima Crusader
Preklad: D. Grof

Prebraté z: rexcz.blogspot.sk