Výňatok zo Stanoviska katolíckej hierarchie k Slovenskej republike, 24. októbra 1939

Poslanie slovenského národa

My Slováci, malý národ, nemôžeme zakladať svoju budúcnosť na veľkých miliónových armádach, ani na nejakých veľkých bohatstvách, ale môžeme si ju trvalo a na všetky veky zaistiť, ak budeme národom mravným, pracovitým, striezlivým, sporivým, vzdelaným. A keď budeme týmito cnosťami zdobení, tak naše meno uctia na celom svete, a našu vlasť si zaistíme na budúce veky. Koľká životná sila vyviera z kresťanských mravov, o tom píše pápež Pius XII.: „Kto v duchu Kristovom žije, toho ťažkosti neznechutia, ba naopak, ženú ho k najvyššiemu napätiu síl a k dôvere v Boha: ten nevyhýba ťažkým povinnostiam doby, lež plní ich s láskou, ktorá sa neľaká nijakých obetí, ktorá je silnejšia, ako smrť, ktorá sa nedá vyhasiť ani záplavou navštívenia“.

Pozorujte Božiu prírodu. Vidíte v nej veľké moria a malé potôčky, – vysoké jedle a pri ich nohách učupené útle kvietky, – veľké zvieratá a malinké, slobodným okom sotva viditeľné živočíchy. Všetko to stvorila nekonečná múdrosť a dobrota Božia. Kto by sa opovážil povedať, že len tie veľké moria, vysoké stromy a mohutné zvieratá majú právo žiť a majú cieľ a povolanie v prírode? Neraz to nepatrné koná vážnejšiu úlohu a preukazuje cennejšiu službu, ako to, čo v očiach nevedomých zdá sa byť potrebnejším. Sme presvedčení, že aj náš malý národ, súc tvorom Božím a súc položený do srdca Európy, má Pánom Bohom určený svoj vážny a vznešený cieľ, ba zaiste celý rad cieľov. Tak môže byť mostom, cez ktorý má prenikať pravá viera k národom odštiepeným od jednoty Cirkvi a od skaly Petrovej. Tak môže slúžiť za vzor svetu, že pravú rodolásku (nacionalizmus) a sociálnu spravodlivosť nielen možno slúčiť s úprimnou zbožnosťou, ale že sjednotenie týchto vznešených ideí privádza k ideálnemu sriadeniu ľudskej spoločnosti.

Boh sám vie vo svojej nekonečnej múdrosti, aké iné ciele a úlohy čakajú ešte na slovenský národ a jeho štát. Je však isté, že len vtedy budeme šťastlivým a Bohom požehnaným národom, keď vôľu Božiu hľadať a ju poctivo plniť budeme.

„Hľadajte teda najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a toto všetko sa Vám pridá.“ (Mt 6,33.)