Kresťanstvo a My (Slováci)

Kresťanstvo je viera v jediného Boha stelesneného v Otcovi, i Synovi i Duchu Svätom. Táto viera v trojjediného Boha náš národ kultivovala, presne tak ako aj formovala dnešnú tvár Európskych národov. Kresťanstvo zakorenilo morálno-etické piliere v zákonoch ako aj v kultúre jednotlivých národov.

Je samozrejmé, že etnické celky, ktoré si časom uvedomovali, na základe tradícii, svoju príslušnosť k jednotlivému národnému celku, vyrastali na predkresťanskej tradícii. Avšak kresťanstvo, ktoré zvestoval Ježiš Kristus a ktoré priniesli do Ríma jeho učeníci Sv. Peter a Pavol, v epoche, ktorá stála na predkresťanskom myslení, to vôbec nemali ľahké. Napokon aj ich životná cesta naplnená vierou v Corpus Christi – Telo Kristovo, skončila mučeníckou smrťou a môžeme bádať podobnosť so synom Božím, ktorý Read more

Slovenský nacionalizmus vtedy a dnes

Myšlienka moderného nacionalizmu ako politickej ideológie v európskom meradle je produkt francúzskej revolúcie. Už táto skutočnosť implikuje jeho revolučný charakter, ktorý je pre zástancov tradičného katolicizmu a tradičných hodnôt, neodlučiteľných od ľudáckej ideológie neprijateľný. Faktom však ostáva, že nacionalistických doktrín je pomerne dosť a nie je žiadnou novinkou, že si v mnohom a často aj v celkovej podstate protirečia. Svetielkom na poli v skutku temných európskych nacionalisticko-revolučných koncepcií sa stal slovenský nacionalizmus. Ten vo svojej novodobej forme nevznikol ako opozícia voči kresťanským koreňom a tradícii. Read more

Je liberalizmom ponúkaná sloboda skutočnou slobodou?

Liberalizmus ako filozoficko-politický smer už vo svojom názve vychádza z pojmu slobody (lat. libertas – sloboda). Síce jestvuje mnoho rôznorodých a v niektorých prípadoch aj protichodných liberálnych teórií, všetky však majú jedno spoločné východisko, ktorým je predpoklad prirodzenej ľudskej voľnosti a slobody. Sloboda je pre liberálov najvyššou hodnotou a v niektorých teóriách je jedine sloboda predpokladom, ktorý zaručuje ľuďom naplnenie potenciálu ich osobností v tom pravom zmysle. Či je však liberálna koncepcia slobody správna a či sa vôbec jedná o slobodu (najmä z pohľadu tradície), sa pokúsime preskúmať na nasledujúcich riadkoch. Read more

Kľúč k národnej jednote

V duchu machiavellistického hesla „Divide et impera“ (Rozdeľuj a panuj) zmieta sa dnešná národná pospolitosť v nesvornosti a v konkurenčnom boji jednotlivca proti jednotlivcovi. Nejednotný ľud nemá potenciál vzdorovať nástrahám doby a akákoľvek nádej na lepší zajtrajšok sa tak bez jednoty stáva len naivným výplodom ochrnutého ducha. Read more

Slovenská pravda

 Slovenský štát býval kedysi inakší akým je ten dnešný. Aj preto si pripomíname jeho vznik s jeho celkovým odkazom. Nielen slovenskí klasici píšu, že štát je prirodzeným vyvrcholením národných snažení každého sebavedomého národa. Vlastný štát však nie je samozrejmosťou, práve naopak. Nemajú ho aj národy omnoho väčšie, akými boli a sú Sloveni. Aj napriek tomu, že za jeho vytvorenie už preliali hektolitre krvi. Read more

1 6 7 8 9 10