Štefan Polakovič

Slovenský národný socializmus

Národno-sociálne smýšľanie prejavovali už dávne naše generácie. Vieme, ako sociálne s národom cítili kňazi bernolákovskej družiny a koľko starostlivosti venovali jeho sociálnemu pozdvihnutiu. Vieme, čo si dali roboty katolícki a evanjelickí kňazi a učitelia so zakladaním spolkov striezlivosti, potravných družstiev a sporiteľní, aby chránili národ proti židovskému vykorisťovaniu.

 

A konečne sociálny bol aj nacionalizmus Hlinkov. Politika Hlinkova vyplývala z potrieb slovenského života, medzi ktorými vynikala potreba chleba. Cieľom všetkého jeho úsilia bolo nielen chrániť reč ľudu, ale zabezpečiť i chlieb a kultúru národnému spoločenstvu slovenskému. Heslo Slovensko Slovákom znamenalo zaistenie slovenského chleba pre slovenské deti, ktoré boly ukracované o poslednú jeho skyvu nebezpečnými susedmi a bratmi spoza Dunaja a Moravy. Hlinka neobchádzal sociálnu otázku, ba s jej pomocou burcoval slovenského človeka. Venoval rovnakú starostlivosť roľníkom a robotníkom. Ruval sa o totálne riešenie vtedy takzvanej sociálnej otázky, lebo vedel, že len potom bude možno rázne zasiahnuť do otázky sociálnej spravodlivosti, ktorá na Slovensku kričala po riešení viac než inde.

 

Preto mohol smelo vyhlásiť Vodca národa Dr. Tiso, že sme boli nacionalistami a takými aj ostaneme. Ako sme boli doteraz nacionalistami, práve tak sme boli aj socialistami. A to nielen podľa ducha, ale i podľa mena a skutkov… Nič nám neprekáža, aby tento náš starý slovenský národný socializmus pod zástavou a s programom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany išiel ďalej na začatej ceste…

 

Náš nacionalizmus bol inšpirovaný a živený sociálnym hnutím slovenského človeka a sociálnej obrode zamerený práve tak, ako naše sociálne cítenie bolo stále preniknuté hlbokou rodoláskou a opravdivým kresťanským nacionalizmom. Podvojný program národného socializmu, program národný a sociálny, nachádzal na Slovensku v programe vedúcej Strany svoje najzrejmejšie vyjadrenie a v srdciach príslušníkov národa a strany svojich oddaných vyznávačov. Po uchopení štátnej moci Stranou je nám jasné, že štátna Strana musí použiť všetku štátnu moc na to, aby svoj starý program previedla do stavu skutkov. Spôsoby nemeckého národného socializmu na sociálnom poli sú nám vzorom. Treba ich len aplikovať, aby sme čím skôr dospeli k socializácii slovenského života. Bude treba nezlomnej vôle a bezohľadnej energie proti anonýmnym silám, ktoré budú chcieť brzdiť vykonávanie tohto programu. Po poznaní cieľa musia však nasledovať skutky. Zákon všeobecného dobra slovenského národa nesmie poznať osoby a nesmie sa zastaviť pred ich často koristníckymi záujmami. Slová sú jasné, načim nám len jasných a jednoznačných skutkov.

 

Čo však ešte oddanejšie spája slovenského človeka s týmto národným socializmom okrem jeho sociálneho programu, je jeho slovenská svetonáhľadová tvárnosť, verejne zaručená vládnucimi kruhmi slovenskými. Chvíľkové zaváhanie po 30. júly 1940, ktoré malo svoj smysel, bolo vystriedané všeobecným uspokojením, keď predseda vlády Dr. Tuka vyhlásil, že podstata slovenského národného socializmu spočíva v tom, že jeho duch je Hlinkov, len metódy sú Hitlerove.

 

Duch Hlinkov je však duch kresťanský. To znamená, že slovenská pospolitosť prispôsobuje si národný socializmus svojim duchovným predpokladom, daným predovšetkým kresťanskou tradíciou nášho národa. Z toho vyplýva, že slovenský národný socializmus je svetonáhľadove napájaný a udržiavaný kresťanským svetonáhľadom, konkrétne to znamená duchom čistého evanjelia v jeho nefalšovanej forme. Kresťanský svetonáhľad možno veľmi dobre spojiť s najostrejšou sociálnou spravodlivosťou, ktorej sa dožaduje národný socializmus. Zabezpečenie základných ľudských životných potrieb každému Slovákovi je myšlienka kresťanská a je to programová téza národného socializmu. Nieto ani jednej tézy a ani jedného spôsobu sociálnej práce národného socializmu, ktorý by bolo možné uviesť do rozporu s čistým evanjeliom. Ak v Nemecku sú určité svetonáhľadové odchýlky národného socializmu od kresťanského svetonáhľadu, to sa týka len Nemecka a má to svoj vznik v nemeckých pomeroch, ako to priznal Dr. Tuka. Náš slovenský svetonáhľad ostáva i pre budúcnosť povahy čisto kresťanskej, a preto náš národný socializmus má chrbtovú kosť, svoju ideovú tvárnosť rázu pozitívne kresťanského. Zdôrazňujeme slovo pozitívne, lebo nejde a ani nemôže ísť tuná o kresťanstvo, ktoré by sa pristrihovalo podľa potrieb alebo podľa súkromného svedomia, ktoré by sa vyčerpávalo v prázdnych frázach o kresťanskosti bez pravého ducha kresťanstva, alebo ktoré by bolo akousi vonkajšou firmou bez vnútorného obsahu pre klamanie pospolitosti. My sa nemusíme hanbiť za svoj pozitívne kresťanský svetonáhľad, ako na to upozornil minister Mach. To je naša vzácna a drahá tradícia, ku ktorej sa primkýname ako k tvrdej skale, ktorá nezradí a odolá útokom búrok.

 

Ako to už zdôraznil predseda vlády Dr. Tuka, my spojujeme svoj národný socializmus s kresťanským svetonáhľadom, lebo pokladáme za svoje tradičné dedičstvo čistú vieru v Boha osobného, čistú vieru v Krista, Spasiteľa národov, čistú vieru v Cirkev, čistú vieru v nesmrteľnosť, lebo spravujeme podľa kresťanského ducha svoj názor na socializmus, na právo, na mravnosť, na zákon a na vývoj ľudstva, lebo stojíme na kresťanskom stanovisku, ak ide o pomer medzi náboženstvom, Cirkvou a štátom. V tomto ohľade máme všetko jasné, lebo naša tradícia v tomto smere nie je vôbec pomútená a zakalená. V otázkach svetonáhľadových, ktoré sú zásadné pre rozvoj národa, lebo tvoria jeho ideový zákonník, nemáme čo skrývať pred nikým, a preto sa ani nehráme na schovávačku. Ide pri nich o nadčasové, večne platné a naším národom verne vyznávané pravdy, ktoré nemožno obchádzať vo verejnom živote, ani z taktických príčin, lebo s večnými zásadnými pravdami sa netaktizuje. Taktizovanie v takom prípade narobí viac škody než osohu. V oblasti svetonáhľadovej stojíme na svojich starých tradičných základoch, ktoré nám prinieslo kresťanstvo. Oplodnenie slovenského ducha týmito smernicami spôsobilo, že slovenský duch utvoril si na ich podklade svoju írečito slovenskú ideológiu, ku ktorej nám nenačim nijakého cudzieho importu, Že sa musíme držať svojho pozitívneho kresťanstva, k tomu napomenul minister vnútra Mach.

 

Akýkoľvek neprirodzený zásah do národnej tradície znamená bodnúť dýku do srdca národa, znamená zbavovať ho navyknutého, zdravého duchovného obeživa a vystaviť ho všetkým nebezpečenstvám oslabeného organizmu. Preto sa nesmieme uspokojovať, že iné národy trvajú aj bez Boha a mravnosti. Záleží na tom, ako trvajú a žijú a či sa naozaj rozvíjajú. O opravdivom rozvoji súdia storočia, a nie krátke roky.

 

Slovenský ráz nášho národného socializmu je daný i životom slovenského národa. Národný socializmus sa musí prispôsobiť nášmu duchovnému organizmu. Nerozumný by to bol záhradník, ktorý by štepil stromy krížom-krážom. Ak národný socializmus má osožiť slovenskému národu, a nie škodiť, musí prejsť do nášho života ako zložka konštruktívna a asimilovateľná. Národný socializmus môže sa u nás uchytiť iba svojou sociálnou a hospodárskou složkou, ako už niekoľko ráz vysvetlili naši vodcovia. Duša nášho národa má už svoju tvárnosť a svoj duchovný ráz, a preto môže asimilovať len to, čo jej neodporuje. Život slovenského národa je svetonáhľadove už normovaný a zabezpečený, a preto národný socializmus na Slovensku dostáva duchovný, svetonáhľadový ráz slovenský.

 

Ak konečne slovenský je náš národný socializmus i preto, lebo jeho cieľom je slovenský národ. I cieľ prispieva podľa filozofie ku špecifikácií vecí a zariadení. Ak cieľom národného socializmu na Slovensku je dobro slovenského národa, je zrejmé, že toto dobro musí zodpovedať snahám duše slovenského človeka a nikdy nebude môcť odhliadať od špecifického národného ústrojenstva ducha slovenského. Toto dobro má svoje objektívne normy, ktoré si nesmie nikto vykladať podľa svojich obmedzených subjektívnych predstáv, ak nechce vohnať národ do ťažkých vnútorných kríz, na ktoré by mohol zahynúť. Dobro slovenského národa predstavujeme si len na základe jeho kresťanskej minulosti a na tej stúpavej línii, po ktorej kráča slovenský národ už dlhé storočia a na ktorej musí byť zaistený všestranný rozvoj všetkých jeho ideových složiek.

 

Slovenský národný socializmus stáva sa pri týchto predpokladoch novou vzpruhou, ktorá prinesie nový rozvoj slovenskosti, t. j. nové upevnenie národného cítenia a národnej hrdosti slovenskej, nový, väčší rozmach slovenskej kultúry, pevnejšie primknutie sa k slovenskej hrude, dôkladnejší výskum a plnšiu výzdobu slovenského životného priestoru, rozmnoženie slovenského pokolenia a vyššiu životnú, duchovnú a mravnú úroveň nášho ľudu.