Svätá omša stredom liturgie

IlustráciaObetou svätej omše sa nám nekrvavým spôsobom sprítomňuje krvavá, jediný ráz vykonaná obeta Kríža (Tridentský snem), Sv. omša je pravou obetou. V nej sa obetuje ten istý Ježiš Kristus, ktorý zomrel na kríži, a tým vykúpil ľudské pokolenie od večného zatratenia. Teda Ježiš Kristus je obetným darom i obetujúcim kňazom vo sv. omši. Každá obeta nadobúda hodnotu od obetného predmetu a od hodnosti obetujúceho kňaza. Kristus Bohočlovek, ako obetujúci a obetovaný, dodáva tejto obeti nekonečnú hodnotu.

Kristus sa obetuje pod spôsobom chleba a vína. Túto obetu Read more

Slobodomurárstvo a podvracanie katolíckej Cirkvi

IlustráciaJohn Vennari

(Prepis prednášky z Fatimskej konferencie v októbri 2001.)

Tento príhovor bude stručným odhalením slobodomurárskeho dokumentu z 19. storočia „Permanentná inštrukcia Alta Vendita“, ktorý pripravoval program, plán, ktorý nám pomôže pochopiť diabolské zmätenie vysokej hierarchie“, o ktorom hovorila sestra Lucia. Verím, že „Permanentná inštrukcia Alta Vendita“ vysvetľuje pôvod tohto diabolského zmätenia.

Read more

Od vojny k prímeriu a späť

IlustráciaKatolicizmus a demokracia v 20. storočí

Neustále sa zostrujúca kultúrna vojna v dohasínajúcej západnej civilizácii, pred nás kladie úlohu formulovať nahromadené problémy, ich príčiny, alebo potenciálne riešenia v čo možno najvyhranenejšej podobe a to či už z dôvodu domnienky, že náprava je ešte možná, alebo z dôvodu potreby zanechať po sebe čistý stôl v čase zmaru. To často vyžaduje predostrieť nepríjemných úvah a záverov spochybňujúcich správnosť konania osôb a inštitúcii, ktorých posvätnosť napriek chybám vzbudzuje naďalej oprávnenú úctu. Ani v hodine dvanástej by nemala byť zbytočne preferovaná potreba konania a spolupráce za každú cenu, doporučená týmito Read more

Pramene viery

Ilustrácia (Veriť v Boha znamená rozumovo súhlasiť so všetkým, čo Boh zjavil. Na to, aby človek nadobudol pravú vieru, nestačí len uznať existenciu Boha ako nejakej najvyššej entity. Pravá kresťanská viera sa nezakladá na emóciách a pocitoch, ani na fantazijných a subjektívne vytvorených predstavách o Bohu, ale na rozumovom prijatí zjavených právd. Tieto pravdy majú síce jeden zdroj – Boha –, sú nám však sprostredkované dvojakým spôsobom – Svätým Písmom a Svätou Tradíciou. Je to už približne pol storočia, čo pastoračný koncil vpustil cez prasklinu satanov dym do Božieho chrámu, čo satan z Božieho dopustenia vnútorne ruinuje Svätú katolícku Cirkev. Činí Read more

„Chyby“ Cirkvi

IlustráciaModerný človek rád kritizuje a kritickým okom hľadí aj na Cirkev. Veľmi rád sa hrabe v minulosti Cirkvi a akousi škodoradosťou poukazuje na jej „chyby“: na nehodných pápežov, biskupov, kňazov atď. Týchto „chýb“ používa potom na ospravedlnenie svojej náboženskej ľahostajnosti.

Porozprávajme sa teda o tejto veci.

Je to všetko pravda, čo si rozprávajú naši nepriatelia o nehodných biskupoch, pápežoch a kňazoch v stredoveku? Čo Ti odpovedať na túto otázku? Mám Ti povedať, že je to všetko len výmysel? To nemôžem urobiť. Nie je to síce všetko pravda, čo si ľudia narozprávajú o Cirkvi: ale nejaké zrno pravdy predsa sa len nájde aj Read more

1 10 11 12 13 14 15