Branislav Michalka: Nezlučiteľnosť sociálnych a kultúrnych revolúcií s kresťanstvom (AUDIO)

Branislav MichalkaVšetci vieme, alebo by sme aspoň mali vedieť, kto sú to revolucionári. Sú to naši nepriatelia, ktorí vedia o sebe, že sú našimi nepriateľmi a sú nami aj tak nazeraní a vnímaní. Sú to aktívni ničitelia európskej kresťanskej kultúry. Taktiež vieme, kto sú kontrarevolucionári. To sme my, kresťania a nepriatelia revolúcií, abstraktných rekonštrukcií spoločnosti, sociálnych utópií a viery v pokrok. Alebo by sme aspoň mali byť. Read more

Aleluja!

Buď pochváleno meno Tvoje,
ktorý panuješ v nebi i tu dole!
Buď pochválen Syn jediný,
čo narodil sa z Panny Márii.

I Tebe večná chvála matka Božia,
nech prosby Tvoje zbrane diabla zložia.
Svätý Jozef, Ty pestún Krista Pána
i Tebe patrí naša lásky chvála!
Read more

Relatívny relativizmus

coexistŽijeme v dobe, kedy relativizmus ovláda takmer všetky sféry ľudského života, či už ide o náboženstvo, kultúru, morálku a iné. Človek, pod vplyvom veľkého množstva protichodných postojov, názorov a teórií, z ktorých je už dostatočne presýtený, rezignoval v snahe hľadať a spoznať to, čo je absolútne pravdivé. Relativizmus nie je ani zďaleka náhodný sociologicko-filozofický produkt „novej“ doby. Je to vedomý, stáročia plánovaný a pripravovaný konštrukt tých, ktorým zo všetkého najviac prekáža jeho protipól – absolútna pravda, teda Trojjediný Pán Boh a jeho večný zákon, na ktorom má človek, ako rozumové bytie, skrz prirodzený zákon možnosť participovať. Read more

Dr. Jozef Tiso: Škola a výchova dietok

Untitled 2Cirkev je ustanovizeň božská nie pre politiku, ani nie v prvom rade pre vedu a umelectvo, ale pre večnú spásu duší ľudských.

Povinnosti Cirkvi: vyučovať

Aby Cirkev tento cieľ previesť mohla, dal jej božský zakladateľ, Syn Boží, rozkaz a poverenie vyučovania ľudí: Iďte a učte všetky národy. Ľudí učiť a vychovávať má právo Boh na základe stvorenia, vykúpenia a udržania ľudstva. Boh teda toto právo odovzdal Cirkvi, ktorá na základe tohto poverenia je povinná učiť ľudí. Povinnosť túto Cirkev vždy plnila, plní a plniť chce, však i najnovší cirkevný zákonník v kánone 1372 povinnosť túto za vážnu ustaľuje. Žiaľ Bohu však, že novoveké prúdy verejného života prekážajú plnenie povinností týchto, a my keď sa v katolíckych organizáciách zaoberáme s touto otázkou a vystupujeme verejne a dôverne za vyučovanie náboženstva v školách, pracujeme a či bojujeme teda za to, aby Cirkev plniť mohla a musela svoju povinnosť. Read more

Príčiny súčasnej morálnej krízy

Untitled 1Morálka, dobro, zlo, cnosti, neresti – to sú pojmy, s ktorými sa stretol a stretáva azda každý z nás. Niet svedomitého rodiča, ktorý by neviedol svoje deti k cnostiam. Od malička sme boli vychovávaní rozprávkami a príbehmi, kde dobro víťazilo nad zlom, pociťovali sme sympatie ku kladným postavám, ktoré prekypovali cnosťami a záporné postavy v nás zase vzbudzovali odpor k zlu. Škola neskôr prebrala v morálnej výchove štafetu a aj v každom zamestnaní sú formálne vyjadrené základné morálne predpisy, či etické kódexy. Napriek tomu dnes zo všetkých strán počúvame, že zažívame hlbokú morálnu krízu, ona je príčinou globálneho úpadku a prekonáme ho jedine tak, že sa staneme morálnymi ľuďmi. Akosi sa nám to ale nedarí, práve naopak, úpadok sa z roka na rok zväčšuje, kríza sa Read more

1 2 3 59