Púť tradičných katolíkov k Walsinghamskej Panne Márii, 19.-20. júla 2014, Walsingham (UK)

ilustráciaKristus Pán vo sv. Evanjeliách často používa alegóriu o Pastierovi a ovciach. Chce tým naznačiť jednak vzťah medzi Bohom a ľuďmi, jednak hierarchickú cirkevnú štruktúru, vzťah medzi laikmi a duchovenstvom. „On (Kristus) ustanovil jedných za apoštolov, druhých za prorokov, iných za pastierov a učiteľov, aby náležite pripravovali svätých na dielo služby, totiž na budovanie tela Kristovho…“ (Ef. 4,11), píše sv. Pavol. Byť pastierom je veľká zodpovednosť. Kvality pastiera majú veľký vplyv na spásu oviec. Dobrý pastier starostlivo vedie svoje stádo po správnych cestách až k Najvyššiemu Pastierovi – Pánu Bohu. Sv. Lukáš v Skutkoch apoštolov hovorí: „Dávajte si pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si (Kristus) získal vlastnou krvou“, (Sk. 20, 28) a dodáva: „viem, že po mojom odchode prídu medzi vás draví vlci, ktorí neušetria stádo a spomedzi vás povstanú mužovia, čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli za sebou učeníkov.“ (Sk. 20, 29-30) Týmto sv. Lukáš jednoznačne demonštruje skutočnosť, že katolíci nemajú byť slepými ovcami, ale ovcami používajúcimi rozum a slobodnú vôľu, aby sa držali dobrých pastierov a vystríhali sa pastierov zlých, dravých vlkov, ktorí ich chcú strhnúť zo správnej cesty.

Realita po Druhom vatikánskom koncile svedčí o invázii dravých vlkov. Brány pekelné svätú Cirkev môžu napádať, premôcť ju však nepremôžu, a tak Pán Boh vo svojej Prozreteľnosti vždy vyberie aspoň niekoho, kto ostane dobrým pastierom aj napriek všetkým úskaliam, dá si pozor na seba i na zverené stádo a čelí tým, čo prevrátene hovoria. Tak Božia Prozreteľnosť vybrala za autentického nástupcu arcibiskupa Marcela Lefebvra biskupa Richarda Williamsona. Veľká vďaka Bohu za to, že hoc súčasné vedenie FSSPX nastúpilo arcibiskupovi Lefebvrovi nemilú cestu kompromisov s neomodernistickým Rímom, tak aspoň biskup Williamson ostáva i naďalej nekompromisný a verne stojaci na strane večnej Kristovej Pravdy.

V dňoch 19. a 20. júla 2014 sa konala v anglickom Walsinghame mariánska púť, ktorú zorganizovali tradiční katolíci odmietajúci politiku Menzingenu a zbližovanie s neomodernistickým Rímom. Púte sa zúčastnil aj J. Ex. biskup Richard Williamson, P. Martin Fuchs z Rakúska a pútnici z rôznych kútov sveta, vrátane Čiech, Moravy i Slovenska. Jeho Excelenciu sme navštívili ešte deň pred púťou v Dome Kráľovnej mučeníkov v Broadstairs, kde sa konala sv. omša, po ktorej sme boli biskupom pozvaní na raňajky. Samotná púť sa uskutočnila nasledujúci deň v poobedných hodinách. Walsingham je významná mariánska národná svätyňa s bohatou históriou. Ide o prvé pútnické miesto v Anglicku, kde sa podľa legendy v roku 1061 šľachtičnej vdove Richeldis de Faverches zjavila Panna Mária s prosbou o postavenie repliky domu, v ktorom jej sv. Gabriel zvestoval narodenie Nášho Pána. Následne, približne v polovici 12. storočia, sa vo Walsinghame usadili augustiniáni a vybudovali tam významné opátstvo. Svätyňa bola zničená za vlády Henricha VIII. a obnovená až pápežom Levom XIII. Pútnu svätú omšu slúžil biskup Williamson na mieste, kde kedysi stálo oné opátstvo, dnes už z neho ostali len ruiny. Sobotný deň bol zakončený priateľským posedením. V nedeľu boli odslúžené dve sväté omše. Prvú celebroval biskup Williamson a druhú P. Martin Fuchs. Naša výprava sa vydala na spiatočnú cestu až na druhý deň, v pondelok. Počas nej sme sa znovu zúčastnili na sv. omši v Dome Kráľovnej mučeníkov a po nej na čaji s Jeho Excelenciou a P. Stephenom Abrahamom. Stretnutie s biskupom Williamsonom, ktorý disponuje veľkou charizmou, pokorou, múdrosťou a dôstojnosťou bolo pre nás skutočne hlbokým duchovným zážitkom.

Záverom neostáva nič iné, len poďakovať Pánu Bohu a Jeho prečistej Matke za dobrého pastiera biskupa Williamsona, za všetky milosti a dobrodenia. Rovnako však patrí vďaka bratom v Kristu spoza rieky Moravy i hlavnému organizátorovi tejto výpravy. Nakoniec opakujem dôležité slová, ktoré biskup Williamson počas oných požehnaných dní niekoľko krát zdôraznil: „Stále sa modlite a zachovajte si vieru!“, s mojim dodatkom: Modlime sa veľa aj za Jeho Excelenciu! Používajme rozum a slobodnú vôľu, ktoré nám Pán Boh daroval, aby nás povýšil nad ostatné pozemské tvory a nasledujme dobrého pastiera, ktorý chráni svoje stádo pred dravými vlkmi, čo prevrátene hovoria, a neuzatvára s nimi žiadne kompromisy!

 

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Pozrite tiež:

Pouť do Walsinghamu (2014)
Video z dielňe Ecclesia TV