Spomienka na príchod sv. Cyrila a sv. Metoda, 5. júl 2009, Ludrová

LudrováRasticovo odvážne a múdre rozhodnutie požiadať byzantského cisára Michala tretieho o vyslanie misie, zabezpečujúcej našim predkom šírenie vieroučného slova v im zrozumiteľnom jazyku, má pre náš národ ďalekosiahle významné kultúrno – politické dôsledky, o ktoré sa opierame dodnes.

V tom čase vďaka solúnskym bratom Konštantinovi a Metodovi dostali do daru starí Slováci významný sebazdokonaľujúci civilizačný nástroj – svoje vlastné písmo, ktorým mohli zaznamenávať svoju vlastnú reč. Aj keď po smrti arcibiskupa Metoda Svätopluk podľahol klamu a vyhnal z krajiny žiakov solúnskych bratov spolu s ich učením, podstatu, ktorú oni do slovenskej zeme zasiali, už nikto do dnešných dní nevykorenil. Časom na nej stavali ďalší – hlavne Anton Bernolák i Ľudovít Štúr a úrodu, ktorá z toho vzišla, žneme dodnes.

Príchod bratov z Thessalonik do našich krajov sme si tradične pripomenuli začiatkom júla formou dôstojného spomienkového stretnutia na vyvýšenine nad obcou Ludrová, kde bola v roku 2004 vztýčená mohyla s dvojkrížom, práve na počesť príchodu svätých z Byzancie. Súčasťou spomienky bol koncert pesničkára Miroslava Vranského, charakteristického to muža s charakteristickými politicky nekorektnými, národne kresťanskými textami.

Ak chceme ostať originálnym živým národom, musíme aj naďalej udržiavať cyrilometodskú tradíciu živú! Tak nám Pán Boh pomáhaj!